ДРУШТВЕНИ КОНТЕКСТ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ФУНКЦИЈИ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА

  • Биљана С. Јеремић
  • Живорад М. Миленовић
Ključne reči: национални идентитет, културно наслеђе, методика, настава, народна игра, народна песма

Sažetak


Друштвена интеракција постала је део свакодневице у глобализованом свету, у којем су народна традиција и култура одговор на растуће економске, технолошке, демографске и др. императиве савременог друштва. Успостављањем дијалошког диверзитета културно богатство једног народа остаје очувано, где је извор идентитета народа у сопственим коренима али у интеракцији са другим народима. Традиционалне народне игре са певањем јесу један од најсликовитијих начина на који су у нашој култури представљана духовна, културна и историјска прошлост нашег народа, те из тог угла посматрано, имају значајну улогу у образовању нових генерација, као и у очувању традиције нашег народа. Кроз пример традиционалне народне игре са певањем приказан је облик наставног часа где се ученици упознају са елементима традиционалног народног стваралаштва (друштвеним садржајима) и то песмом, игром, ношњом и народним инструментом.

Reference

Bačlija Sušić i Fišer 2016: B. Bačlija Sušić i N. Fišer, Obogaćivanje glazbenog doživljaja i izražaja djece rane i predškolske dobi tradicijskim stvaralaštvom. Nova prisutnost, 14(1), 107-124.
Blacking 1983: J. Blacking, How musical is man? Seattle and London: University of Washington Press.
Васиљевић 2003: М. Васиљевић, Народне мелодије с Косова и Метохије. Београд: Београдска књига и Књажевац: Нота.
Вучковски Миневска и Стојадиновић 2017: Ј. Вучковски Миневска и А. Стојадиновић, Народно музичко стваралаштво у наставним активностима, Годишњак Педагошког факултета у Врању, 8(1), 343-348.
Големовић 1998: О. Големовић, Народна музика Југославије. Књажевац: Нота.
Големовић 2005: О. Големовић, Етномузиколошки огледи. Београд: Библиотека XX век.
Гојковић 1994: А. Гојковић, Музички инструменти – митови и легенде, симболика и функција. Београд: Цицеро.
Девић 1997: Д. Девић, Етномузикологија. Универзитет уметности у Београду.
Делетић 2013: З. Делетић, Традиција као историјски извор. У: В. Милисављевић (ур). Наука и традиција, број 2/1 (17-30). Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет на Палама.
Ђорђевић 2012: Р. Ђорђевић, Традиција као фактор континуитета у социологији културе. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 21(42/1), 173-180.
Ђурковић Пантелић 1998: М. Ђурковић Пантелић, Методика музичког васпитања деце предшколског узраста. Висока школа за образовање васпитача у Шапцу.
Жикић 1996: Б. Жикић, Природа и функција народног стваралаштва: етноантрополошки аспект. Гласник Етнографског института САНУ, 45(1), 123-129.
Здравковић и Јовановић 2015: В. Здравковић и М. Јовановић, Интеграција музичке и ликовне уметности у разредној настави. Методичка пракса, 13(4), 345-354.
Јовановић 2016: А. Јовановић, Визуелно-емотивни елементи фолклорне игре у структури ученичког писаног састава – припремање ученика шестог разреда основне школе за описивање одгледног концерта фолклорног ансамбла. Синтезе – часопис за педагошке науке, књижевност и културу, 5(10), 87-96.
Јеремић и Станковић 2019: Б. Јеремић и Е. Станковић, Методика наставе музичке културе за предшколски и млађи школски узраст. Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору и Нови Сад: Сајнос.
Илић 2018: П. Илић, Естетска вредност уџбеника Школа за клавир Данице Крстић: мишљења клавирских полазника средњих музичкх школа. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 14(12), 143-153.
Марјановић 2019: В. Марјановић, Традиционално народно стваралаштво и деца предшколског и школског узраста, Зборник ВШССОВ, 14(1), 7-49.
Миленовић 2019: Ж. Миленовић, Расправе и полемике – научна монографија: Трбојевић, А. (2019). Друштвени садржаји у настави природе и друштва: методички аспект. Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 15(13), 263-272.
Миленовић 2014: Ж. Миленовић, Национални имиџ и редефинисање националног идентитета Срба на Косову и Метохије у периоду глобализације. Баштина, 24(36), 437-451.
Миленовић 2013: Ж. Миленовић, Наставник у инклузивној настави. Београд: Задужбина Андрејевић.
Миленовић и Минић 2019: Ж. Миленовић и В. Минић, Друштвени садржаји у настави природе и друштва и развој идентитетске припадности српском народу на Косову и Метохији и Републици Србији. Баштина, 29(49), 401-418.
Миленовић и Симић 2017: Ж. Миленовић и М. Симић, Културно наслеђе о Косову и Метохији у уџбеницима природе и друштва у млађим разредима основне школе. Норма, 27(2), 197-208.
Михајловић Лалић и Јовановић 2018: Д. Михајловић Лалић и Љ. Јовановић, Снимци традиционалне музике из архива Музиколошког института САНУ као извори за историјат фолклорне културе Косова и Метохије. Баштина, 28(45), 447-467.
Михајловић 2014: В. Михајловић, Лепосавић – вокална традиција као сведок етничког порекла становништва. Баштина, 24(37), 221-234.
Никшић 2009: Н. Никшић, Неговање народне традиције у настави музичке културе за млађе разреде основне школе. Иновације у настави – часопис за савремену наставу, 22(3), 107–112.
Павловић 2013: Б. Павловић, Традиционална народна музика Косова и Метохије у уметничкој музици. Баштина, 23(34), 419-430.
Петровић 1989: Р. Петровић, Српска народна музика - Песма као израз народног музичког. оп. цит.. 1, 17. Музиколошки институт САНУ у Београду.
Пешикан 2003: А. Пешикан, Настава и развој друштвених појмова код деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Плавша 1989: Д. Плавша, Музичко-педагошке дилеме и теме. Универзитет у Новом Саду, Академија уметности.
Плут 2003: Д. Плут, Уџбеник као културно-потпорни систем. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Рашић 2016: М. Рашић, Антропологија музике: парадигме и перспективе. Зборник радова академије уметности, 4(1), 133-145.
Рогановић 2016: Г. Рогановић, Учење и примена традиционалних народних игара. Зборник ВШССОВ, 11(2), 67-84.
Ристивојевић 2009: М. Ристивојевић, Улога музике у конструкцији етничког идентитета. Етнолошкоантрополошке свеске, 13(2), 117-130.
Рончевић 2014: С. Рончевић, Неке савремене улоге одгојитеља у глазбеном одгоју деце ране и предшколске доби. Мagistra Iadertina, 9(1), 179-187.
Судзилковски и сар. 2012: Д. Судзиловски, М. Ћалић и М. Ивановић, Музика и народна традиција у наставним предметима у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета, Ужице, 15(14), 255-266.
Supičić 1964: I. Supičić, Elementi sociologije muzike. Zagreb: JAZU.
Станојловић 1996: Б. Станојловић, Породица и васпитање деце. Београд: Научна књига.
Stojadinovic 2017: A. Stojadinovic, The significante of children’s folk dances accompanied by singing in the process of music tradition conservation and fosterind, Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and Teacher Education, 1(1), 59-64.
Трбојевић 2019: А. Трбојевић, Садржаји друштвених наука у уџбенику Природе и друштва из угла ученика. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 49(1), 253-275.
Trbojevic et al. 2015: A. Trbojevic, B. Jeremic & Z. Milenovic, Multimedia Approach to the Development of Social Concepts in Class Teaching – a View from the Perspective of Students Perception. Teme, 39(3), 867-885.
Trbojevic et al. 2019: A. Trbojevic, S. Spanovic & V. Hus, How Students View the Role of the Textbook Nature and Society in the Adoption of Social Contents. Зборник Института за педагошка истраживања, 51(1), 128-161.
Трбојевић и Шпановић 2013: А. Трбојевић и С. Шпановић, Интегрисана настава природе и друштва у функцији формирањаа друштвених појмова. Иновације у настави – часопис за савремену наставу, 26(2), 30-44.
Тупањац и сар. 2009: А. Тупањац, Б. Богуновић, Н. Ивановић, Ј. Ђуровић, З. Тубин и Д. Нешић, Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Музичка култура. Министарство просвете и спорта Републике Србије.
Ћалић 2011: М. Ћалић, Народна традиција у наставним садржајима млађих разреда основне школе. Зборник радова Учитељског факултета, Ужице, 14(13), 245-256.
Hus & Abersek 2007: V. Hus & B. Abersek, Early Science Teaching in the New Primary School in Slovenia. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 58–65.
Цицовић Сарајлић и Павловић 2018: Д. Цицовић Сарајлић и Б. Павловић, Историјски развој духовне музике и њен васпитни значај у настави музичке културе. Баштина, 28(45), 427-446.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2017). Службени гласник РС - Просветни гласник, број 10/17. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања.
Службени гласник - Просветни гласник РС, 12. 8. 2004. (57-63).
Objavljeno
2020/11/18
Rubrika
Članci