СИНТАКСА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА

  • Зорица В. Сорак
Ključne reči: Циљ, задаци, оперативни задаци, наставни садржаји, исходи, стандарди, српски језик, синтакса

Sažetak


Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017) поред осталог  прописује принципе, опште циљеве образовања и васпитања, исходе образовања и васпитања, стандарде образовања и васпитања, кључне компетенције за целоживотно учење и опште међупредметне компетенције. У члану 10. Закона о основама система образовања и васпитања стандарди су одређени као: „Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања, и то: 1) стандарди постигнућа ученика; 2) стандарди квалитета рада установе; 3) стандарди квалитета уџбеника; 4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника; 5) стандарди компетенција директора.“

Reference

ЛИТЕРАТУРА
Ђукановић 2018: Владо Ђукановић. Граматика: српски језик за пети разред основне школе. Београд: БИГЗ.
Бојовић Манић 2017: Јована Д. Бојовић Манић. Линерна организација реченице у приповеткама Григорија Божовића. Баштина, св. 42. Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу
Ломпар 2009: Весна Ломпар. Граматика 7: српски језик за седми разред основне школе. Београд: Klett
Михајловић 2019: Милица Михајловић. Лексикологија у наставним плановима и програмима и школским уџбеницима. Баштина, св.47. Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу
Савовић –Срдић – Иљукић 2016: Слађана Савовић –Јелена Срдић –Драгана Ћећез Иљукић. Дар речи – Граматика за шести разред основне школе. Београд: Логос
Спасић 2019: Наташа Спасић. Поредбене и/или начинске конструкције од Вука до данас. Баштина, св.48. Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу
Штасни – Добрић 2011: Гордана Штасни – Наташа Добрић. Српски језик и језичка култура за осми разред основне школе. Београд: Едука
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017)
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања, Службени гласник РС – Просветни гласник, год. LVII – 5/2007, Београд, 26. мај 2008, стр. 2–81
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања, „Службени гласник РС Просветни гласник“, бр. 6/2009. од 10.06.2009. године, стр. 2–9.
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања, Службени гласник РС – Просветни гласник , бр . 2, година LIX, 13-16. стр .

Интернет извори
http://ceo.edu.rs/images/stories/obrazovni_standardi/kraj_obaveznog_obrazovanja/Srpski%20jezik.pdf Обавезни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Српски језик (посећено 31.7. 2018.)
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/programi_peti-razred-FINALNO.pdf
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитањa, Програм за пети разред, извор Званични сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Посећено 31.7. 2018.)
Objavljeno
2020/11/23
Rubrika
Članci