ПОСТУПЦИ СТРУКТУРИРАЊА НАСЛОВА ПОГЛАВЉА У РОМАНУ СЕОБЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

  • Јована С. Николић
Ključne reči: наслови, структура насловȃ, инверзија, парцелација, понављање, конексија, Сеобе I, Милош Црњански.

Sažetak


У овом раду предмет истраживања представљају поступци помоћу којих је Милош Црњански структурирао и обликовао наслове поглавља у роману Сеобе. Особени поступци резултовали су необичним и другачијим конструкцијама, у односу на дотадашњи уметнички израз, које синтаксу у прози приближавају синтакси у поезији, те на тај начин постају одлика пишчевог стила. Понављање, инверзија, парцелација, конексија и варирања у структури наслова стварају, с једне стране, својеврсну динамику и наизглед самосталне делове, док, с друге стране, чине усаглашену и чврсто повезану целину. Карактеристичност наслова приказује се на истраженом конкретном књижевноуметничком корпусу, и то на основу метода анализе, синтезе и дескрипције, а природа теме намеће и укључивање синтаксичких, семантичких, стилистичких и текстуалних критеријума.

Reference

Glovacki-Bernardi 2004: Zrinjka Glovacki-Bernardi. O tekstu. Zagreb: Školska knjiga.
Грицкат 1966: Ирена Грицкат. „Наслови – посебна категорија писане речи“. Наш језик, књ. XV, 1–2, 77–95.
Јањушевић-Оливери 2015: Ана Јањушевић-Оливери. „Зависносложене реченичне структуре у првој књизи Сеоба Милоша Црњанског“. Зборник радова са међународног научног скупа на Филолошко-уметничком факултету. Ур. Милош Ковачевић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 247–256.
Katnić-Bakaršić 1999: Marina Katnić-Bakaršić. Lingvistička stilistika. Budimpešta: Electronic Publishing Program.
Mrazović 2009: Pavica Mrazović. Gramatika srpskog jezika za strance. Novi Sad: IK Zorana Stojanovića.
Петковић 1988: Новица Петковић. Два српска романа. Београд: Народна књига.
Пипер–Клајн 2013: Предраг Пипер–Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска.
Polovina 1999: Vesna Polovina. Semantika i tekstolingvistika. Beograd: Čigoja štampa.
Реџић 2018: Емилија Реџић. „Текстуална референција као кохезивни механизам у роману Сеобе Милоша Црњанског“. Наука без граница 1. Зборник радова. Ур. Мирјана Лончар-Вујновић. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 177–191.
Silić 1984: Josip Silić. Od rečenice do teksta. Zagreb: Biblioteka znanstvenih radova.
Симић–Јовановић-Симић 2012: Радоје Симић–Јелена Јовановић Симић. „Граматичка и интонацијска структура прозног израза М. Црњанског у Сеобама“ (прва књ.). Узданица, год. IX, 1, 7–25.
Станојчић 2008: Живојин Станојчић. Из језика прозе Милоша Црњанског. Београд: ЗУНС
Стишовић Миловановић 2016: Ана Стишовић Миловановић. Инструментални концептуализам у проучавању књижевности. Београд: Друштво РАШКА ШКОЛА.
Halliday-Hassan 1976: Michael A. K. Halliday-Ruqaiya. Cohesion in English. London: Longman.
Objavljeno
2020/11/16
Rubrika
Članci