РAЗУМЕВАЊЕ АНГЛИЦИЗАМА КОД УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ОДНОСУ НА СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ ВАРИЈАБЛЕ

  • Миљан Д. МИЉКОВИЋ
  • Снежана П. ПЕРИШИЋ
Ključne reči: разумевање позајмљеница, англицизми, основна школа, социодемографске варијабле

Sažetak


Усвајање речи страног, енглеског, порекла може се окарактерисати као уобичајена друштвена појава. Како је за доживљај књижевних вредности неопходно разумевање непознатих речи и израза, припремање учитеља за тумачење текста подразумева предвиђање пројектовања ученика у области лексике, семантике и фразеологије.  Англицизми се неретко могу схватати као неосновано употребљене речи које могу успорити процес доживљавања и рецепције књижевноуметничког текста. Управо због тога, главни истраживачки циљ огледа се у испитивању разумевања речи позајмљених из енглеског језика у настави књижевности у четвртом разреду. Истраживање је спроведено на узорку од 80 ђака четвртог разреда основних школа у Косовској Митровици и Звечану. Подаци добијени у истраживању указују да ученици слабо разумеју позајмљене речи и да разумевање истих зависи  од школе коју ученик похађа и материјалног статуса породице. Ученици чије су породице бољег материјалног статуса имају веће скорове на тесту разумевања англицизама. Добијени подаци делимично потврђују истраживачке хипотезе.

 

Reference

Боранијашевић 2017: Марија Боранијашевић. „Неоправдана употреба англицизама у новинарском дискурсу“. Пример дневне штампе, Годишњак Факултета за културу и медије, 9, IX,61–78.

Зечевић 2013: Снежана Зечевић. „Прошлост, садашњост и будућност енглеског језика као глобалног језика савременог друштва“.Баштина, св. 35, 15–25.

Илић 2003: Павле Илић. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси (методика наставе). Нови Сад: Змај.

Кулић–Савковић 2019: Данијела Кулић–Савковић Катарина. „Употреба Јутјуба у настави енглеског језика на средњошколском нивоу“.Баштина, св. 49, 129–143.

Милатовић 2011: Вук Милатовић. Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави. Београд: Учитељски факултет.

Миљковић 2020: Миљан Миљковић. „Утицај појаве англицизма и енглеских речи у медијима на употребу англицизма у свакодневном говору код ученика школског узраста“. Баштина, св. 51, 179–192.

Николић 2010: Милија Николић. Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике.

Прћић 2005: Твртко Прћић. Енглески у српском. Нови Сад: Змај.

Filipović 1986: RudolfFilipović. Teorija jezika u kontaktu. Zagreb: JAZU- Školska knjiga.

Haugen 1953: EinarHaugen. The Norwegian Language in America. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Weinreich 1954: Weinreich Uriel. Language in contact. Amsterdam: John Benjamins.

Thomason 2013: Sara G.Thomason.Contact Explanations in Linguistics. In: The Handbook of Language Contact, ed. by Raymond Hickey. UK:Wiley-Blackwell.
Objavljeno
2021/12/21
Rubrika
Članci