НАЧЕЛСТВО ОКРУГА ПИРОТСКОГ: ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ И ВИЗУЕЛНУ КУЛТУРУ ПИРОТА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА

  • Тијана П. ЗЕБИЋ-БЈЕЛИЦА
  • Мирослав М. ПОПОВИЋ
Ključne reči: Начелство Округа пиротског, државна управа, административна подела нових крајева, визуелна култура

Sažetak


Циљ рада је да укратко представи настанак и организацију државне управе у пиротском крају и Начелства Округа пиротског после припајања Србији 1878, те подизање зграде Начелства и њено место у визуелној култури Пирота друге половине 19. века.

Reference

Асман 2018: Алаида Асман. Облици заборава. Београд: Библиотека XX век.
Birken 1976: Andreas Birken. Die Provinzen des Osmanischen Reiches. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
Видановић 2018: Предраг М. Видановић. „Успостављање српске власти на територији Пиротског округа након ослобођења од Турака“. Пирот – од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја: зборник радова. Уредник Милош Јагодић. Пирот: Историјски архив у Пироту, 96-107.
Видановић 2020: Предраг М. Видановић. Пиротски округ: историја административно-територијалних промена 1878-2007. Пирот: Историјски архив у Пироту.
Влактовић 2012: Радмила Влатковић. Заштићено споменичко наслеђе Пирота. Пирот: Музеј Понишавља.
Гелнер 1997: Ернeст Гелнер. Нације и национализam. Нови Сад: Матица српска.
Зборник закона, уредаба и расписа по струци грађевинској 1885: Зборник закона, уредаба и расписа по струци грађевинској. Београд: издање Министарства грађевине.
Зебић 2020: Тијана П. Зебић,. Визуелни идентитет Пирота у ХIX веку : докторска дисертација. Београд : [Т. П. Зебић].
Јагодић 2009: Милош Јагодић. Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878–1912). Београд : Завод за уџбенике.
Јагодић 2016: Милош Јагодић. Србија и Стара Србија (1839–1868), наслеђе на југу. Београд: Еволута.
Јовановић, Вулетић, Самарџић 2017: Владимир Јовановић, Александра Вулетић, Момир Самарџић. Наличја модернизације: Српска држава и друштво у време стицања независности. Београд: Историјски институт.
Кадијевић 2010: Александар Кадијевић. Архитектура и дух времена. Београд: Грађевинска књига.
Кадијевић, Ђурђевић 2000: Александар Кадијевић, Марина Ђурђевић..Архитектура јавних објеката у Карановцу - Краљеву у XIX веку. Београд : Балканолошки институт САНУ ; Краљево : Народни музеј.
Kaser 2011: Karl Kaser. „De.Ottomanization, Europeization and Austrian urban architects in the Balkans“. Просторно планирање у Југоисточној Европи (до Другог светског рата). Уредник издања Бојана Миљковић-Катић. Београд: Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факулет Универзитета, 251-268.
Каниц 1985: Феликс Каниц. Србија: земља и становништво: од римског доба до краја 19. века. Књ. 2, Београд: СКЗ, 1985.
Лилић 1994: Борислава В. Лилић. Историја Пирота и околине 1. део: Пирот у периоду турске власти 1804-1878. Пирот: НИП Хемикалс.
Љушић 1995: Радош Љушић. Прво намесништво. Београд: Просвета.
Максимовић 1962: Бранко Максимовић. Урбанизам у Србији: оснивање и реконструкција вароши у 19. веку. Београд: Грађевинска књига.
Макуљевић 2006: Ненад Макуљевић. Уметност и национална идеја у XIX веку. Београд: Завод за уџбенике.
Marina, Penčić 2011: O. Marina, D. Penčić. „Urban transformation of Skopje, fragmented city-historical legacy“. Просторно планирање у Југоисточној Европи (до Другог светског рата). Уредник издања Бојана Миљковић-Катић. Београд: Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факулет Универзитета, 359-378.
Мацура 1984: Владимир Мацура. Чаршија и градски центар: развој средишта вароши и града Србије 19. и прве половине 20 века. Ниш: Градина, Крагујевац: Свјетлост.
Милићевић 1884: Милан Ђ. Милићевић. Краљевина Србија: нови крајеви : географија-орографија-хидрографија-топографија-аркеологија-историја-етнографија-статистика-просвета-култура-управа. Београд: Кр.-срп. државна штампарија.
Начелство Округа пиротског – Пирот (1878-1915) 2021: Начелство Округа пиротског – Пирот (1878-1915), http://arhivpirot.rs/nacelstvo-okruga-pirotskog-pirot-1878-1915/ (приступљен 30.08.2021)
Несторовић 2006: Богдан Несторовић. Архитектура Србије у XIX веку. Београд: Art press.
Николић 1982: Пирот и Срез нишавски 1801-1918: грађа, Књ. 2, 1883-1893. Сабрао и приредио Илија Николић. Пирот: Музеј Понишавља Пирот.
Николић, Раденковић, Живковић 1979: Илија Николић, Драгољуб Раденковић, Новица Живковић. Пиротска гимназија 1879-1979. Пирот: Гимназија "Предраг Костић".
Павловић 2001: Стеван К. Павловић. Историја Балкана. Београд: Clio.
Павловић 2008: Марко Павловић. Правна европеизација Србије 1804-1914. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, НИП Погледи.
Поповић 2010: Љубодраг Поповић. Пописи и шематизам у Пиротском округу од 1879. до 1914. године. Пирот: Историјски архив у Пироту.
Ракић 2003: Мита Ракић. „По Пиротском округу (Дневник из 1878. године)“. Пиротски зборник 27-28, 27-42.
Rizaj 1970: Skender Rizaj. „Ustrojstvo Niškog ejaleta“. Врањски гласник VI, 305-314.

Рот 2000: Клаус Рот. „Како изаћи на крај са прошлошћу“. Слике у главама. Огледи о народној култури у југоисточној Европи. Београд: Библиотека XX век.
Савић 2018: Александар М. Савић. „На граници Кнежевине Србије: Пиротска каза (1839-1856)“. у: Пирот – од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја: зборник радова. Уредник Милош Јагодић. Пирот: Историјски архив у Пироту, 7-20.
Свирчевић 2011: Мирослав Свирчевић. Локална управа и развој модерне српске државе: од кнежинске до општинске самоуправе. Београд: Балканолошки институт.
Станковић 1996: Стеван Станковић. Пирот и околина: записи о завичају. Пирот: Информативно јавно предузеће „Слобода“ Пирот.
Стојановић 2016: Дубравка Стојановић. Калдрма и асфалт – Урбанизација и европеизација Београда 1890-1914. Београд: Удружење за друштвену историју.
Стојанчевић 1983: Владимир Стојанчевић. „Ниш 1804–1878“. Историја Ниша I, Од најстаријих времена до ослобођења од Турака 1878. године. Гл. ур. Д. Милић. Ниш : Просвета : Градина, 262-305.
Стојанчевић 1994: Владимир Стојанчевић. „Два писма Стојана Новаковића, министра унутрашњих дела, Тодору Поповићу, начелнику Округа пиротског, из година 1884. и 1885.“. Пиротски зборник 19-20, 3-7.
Стојанчевић 1994: Владимир Стојанчевић. „Српска национална револуција и обнова државе од краја XVIII до 1839“, Историја српског народа V-1. Београд: СКЗ, 7-158
Стојанчевић Николић 1971: Видосава Стојанчевић Николић. „Управа пиротска 1877/1878 – административна подела, етничке, демографске и социјално економске прилике“. Пиротски зборник 3, 39-55.
Требјешанин 1973: Радош Требјешанин. „Радоје Домановић у Пироту 1895. године“. Пиротски зборник 5, 3-28.
Ћирић 1973: Јован Ћирић. „Регулациони план вароши Пирота 1888. и 1891. године“. Пиротски зборник 5, 157-170.
Objavljeno
2021/11/24
Rubrika
Članci