БАНОВИЋ СТРАХИЊА ИЗМЕЂУ ПЕСМЕ И ФИЛМА

  • Ивана М. РАЛОВИЋ
Ključne reči: Соко, Александар Саша Петровић, народна песма, сценарио, адаптација

Sažetak


Рад доноси увид у садржај и анализу сценарија Соко Александра Саше Петровића насталог  према народној песми „Бановић Страхиња“. Иако новије теорије адаптацију за други медиј посматрају као аутономно дело једнаког статуса као изворно дело и одбацују верност оригиналу као критеријум оцене адаптације, компарација адаптиране верзије и литерарног предлошка неопходна је због сагледавања начина на који су наративни, тематски и естетски елементи створени за потребе новог медија. Две су кључне дистинкције које посматрамо: сцена у шатору и сцена са вуковима и обе одговарају поступку који у оквиру хипертекстуалне праксе Женет назива паралептичким продужавањем, а илуструју Петровићев стваралачки манир у поступку адаптације литерарног дела. Анализу литерарних сегмената, прати анализа филмских, интертекстуалних и контекстуалних елемената које смо сматрали релевантним за тумачење и оцену адаптације. И поред позитивних оцена које је сценарио добио, и поред тога што је у свету прославио кинематографију своје земље, Петровић није добио прилику да снима филм по овом сценарију.

Reference

ЛИТЕРАТУРА

Biderman 2018: Biderman Hans. Rečnik simbola. Preveli s nemačkog Mihailo Živanović, Hana Ćopić, Meral Tarar-Tutuš. Beograd: Plato.
Volk 1999: Volk Petar. Let nad močvarom Aleksandar Petrović, svojim životom, delom i filmovima. Beograd: Institut za film; Novi Sad: Prometej.
Genette 1997: Genette Gerard. Palimpsests: Literature in the Second Degree. Lincoln: University of Nebraska Press.
Гордић Петковић 2006: Гордић Петковић Владислава. „Женски ликови и женски светови у Бановић Страхињи“, Михизова драма у европском контексту, Фонд „Борислав Михајловић Михиз“ и Српска читаоница Ириг, 2006.
Делић 2006: Делић Лидија. Живот епске песме. Женидба краља Вукашина у кругу варијаната. Београд: Завод за уџбенике.
Елезовић 1938: Елезовић Глигорије. П. о.: Прилози проучавању народне поезије; уређују Рад. Меденица и Др А. Шмаус, год. 5, св. 2.
Imami 1978: Turkin Valentin K. „Dramaturgija filma“. Filmski scenario u teoriji i praksi. Priredio Petrit Imami; prevodioci Branko Belan... et al. Beograd. Univerzitet umetnosti, 55–58.
Cardwell 2002: Cardwell Sarah. Adaptation Revisited: Television and the Classic Novel, Manchester: Manchester University Press.
Krebs 2014: Krebs Katja, ed. Film, Translation and Adaptation in Theatre and Film. New York: Routledge.
Malvi 2017: Malvi Lora. Vizuelna i druga zadovoljstva, prevela sa engleskog Aleksandra Kostić,.Beograd: Filmski centar Srbije.
Matić 2010: Matić Vojin. Detinjstvo naroda. Izabrao i priredio Bojan Jovanović. Beograd: Službeni glasnik.
Меденица 1965: Меденица Радосав. Бановић Страхиња у кругу варијаната и тема о невери жене у народној епици: студија из наше народне књижевности. Београд: Научно дело.
Недић 1990: Недић Владан. Вукови певачи. Београд: Рад.
Pavlović 2008: Pavlović Aleksandar. „Herojski ideal i ‘ženska strana’ u pesmama Starca Milije. Teorije i politike roda: rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope / urednica Tatjana Rosić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008, 343–356.
Nodilo 2003: Nodilo Natko. Stara vjera Srba i Hrvata. Beograd: MVTC.
Петровић 2011: Петровић Александар. Соко Зрењанин: Агора.
Пешикан-Љуштановић 2009: Пешикан-Љуштановић Љиљана. Кад је била кнежева вечера? Усмена књижевност и традиционална култура у српској драми 20. века. Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига XIII. Нови Сад: Pozorišni Muzej Vojvodine.
Пешикан-Љуштановић 2017: Љиљана Пешикан-Љуштановић. „Песма о изузетном јунаку и драма о жени с тајном. Бановић Страхиња Старца Милије и Бановић Страхиња Борислава Михајловића Михиза“ . Главит јунак и остала господа: анализе народних песама, Лидија Делић, Мирјана Детелић, Љиљана Пешикан Љуштановић. Београд: Завод за уџбенике.
Раловић 2017: Раловић Ивана. „Трансмедијалне сеобе Исаковича: Петровићев дијалог с Црњанским“. Књижевна историја, год. 49, бр. 162 (Београд), 211–237.
Ређеп 2011: Ређеп, Драшко. „Сценарио? Оно што се гледа“. Петровић Александар. Соко. Зрењанин: Агора.
Српске народне пјесме. Књ. 2: Српске народне пјесме. Књ. 2, У којој су пјесме јуначке најстарије. скупио их и на свијет издао Вук Стеф.[Стефановић] Караџић. 2. државно изд. Биоград. Штампарија Краљевине Србије: 1895.
Trebješanin 2008: Trebješanin Žarko. Rečnik Jungovih pojmova i simbola. Beograd: HESPERIAedu.
Hutcheon 2006: Hutcheon Linda. A theory of Adaptation. New York, London: Routletge.
Harding 2004: Harding Ester. Misterije žene. Prevela sa engleskog Jelena Stakić. Beograd: Plavi jahač group.
Crnjanski 1987: Crnjanski Miloš. Druga knjiga Seoba, Knj. 1, Beograd: BIGZ.

ШТАМПА

НИН, број 1412, 29. јануар 1978. Цветичанин Радивој. „Хероји или издајице“. 29–30.
НИН, број 1413, Београд, 05. 02. 1978. Рубрика Одјеци, 2.
НИН, број 1414, Београд, 12. 02. 1978. Рубрика Одјеци, 2.
НИН, број 1416, Београд, 26. фебруар 1978. Станић Стеван. „Постоји ли издаја, о анализи народне песме по којој је писан сценарио за филм“, 36–37.
НИН, Београд, број 1420, 26. март 1978. Петровић Александар. „Спекулација са издајом”, 30–31.
Политика 22. 08. 1981: „Прва награда сценарију филма ’Само једном се љуби’“, Политика, 22. август 1981, 6.
Studentski list 10. 10. 1981: Babić Jelena, Skomeršić Danilo, Studentski list, 10. oktobar 1981.

ФИЛМОГРАФИЈА

Бановић Страхиња, р. Ватрослав Мимица, Загреб; Јадран филм, Београд: Авала филм Кошутњак, 1981.
Objavljeno
2021/10/25
Rubrika
Članci