ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕФЕКТИ УЛАСКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У СИСТЕМ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА

  • Славица С. АНЂЕЛИЋ
  • Оливера В. МИЛУТИНОВИЋ
Ključne reči: здравствени туризам, здравствени систем, менаџмент, организација, ефекти

Sažetak


The importance of the effect of the organization of health institutions on the system of health tourism is important not only from the point of view of scientific management theory, but, above all, in order to make strategically important decisions for the further functioning and development of the new, reformed health care system in Serbia. In the new organizational environment, healthcare workers will have a new and more complex role.

The organization of health institutions and the role of employees in health care will be directed towards the users of health services with constant work on their own education, as service providers, as well as the education and information of users. Healthcare has characteristics that distinguish it from other fields. Specific characteristics include knowledge of health services and their value. Effective organization of health institutions in the health tourism system is essential for creating a high impact health system.

Reference

Алберто 2019:  Ирина Алберто. Моделирање пословних процеса у  здравству, завршни рад, University of Pula / Sveučilište Jurja Dobrile Pulа, 17-18.


Арсенијевић-Цвијић: Арсенијевић Оља, Лазар Цвијић. Knowledge management – development potential of turism in Vojvodina, Баштина, Приштина-Лепосавић, Vol.31 No. 53 pp. 175-204


Bradley-Lauren-Cuellar 2015: Elizabeth Bradley, Lauren Taylor, Carlos Cuellar. A      Leverage Point for     Health Systems Strengthening in Global Health, Management Matters, International Journal of Health Policy and Management, 2015, Vol.4 No.7, pp. 411–415


Дашић 2018: Дејан Дашић. Менаџмент здравственог и медицинског туризма – могући     правци развоја у Републици Србији, Економски сигнали, Број13, свеска , 41-56  


Куртеш 2016: Ђорђе Куртеш. Препреке и изазови медицинског туризма у Србији, мастер рад, Универзитет Сингидунум, департман за последипломске студије, 49-52


Поповић 2012: Јованка Поповић. Управљање организационим комерцијалним ризицима, ФБИМ  Трансакције, 2,  2 стр. 271-278


Поповић 2012: Јованка Поповић. Маркетиншки приступ развоју здравственог туризма у                Републици Србији, Докторска дисертација, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, Факултет за туризам и угоститељство Охрид, Македонија


Поповић-Радић и др. 2014: Јованка Поповић, Владо Радић, Раде Станковић. Управљање        организационо комерцијалним ризицима у здравственом туризму Србије кроз маркетинг менаџмент концепт, FBIM Transactions, Vol.2 No. 2 стр. 271-278.


Гавриловић 2014: Ана Гавриловић. Примена савременог менаџмента у установама     примарне здравствене заштите, докторска дисертација, Универзитет Привредна Академија Нови Сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 40


Linnander 2017: 555-560: Еrika Linnander. Mantopoulos Jeannie, Nikole Allen,  Nembhard Ingrid & Bradley Elizabeth. (2017). Professionalizing Healthoare Management, A Desoriptive Case Study, International Journal of Health Policy and Management, 6(10), 555-560.


Митровић-Гавриловић 2013: Милан Митровић. Ана Гавриловић. Организација и менаџмент у здравственом систему Србије, FBIM Transactions Vol.1 No.2 pp. 145 – 158


Витомир 2021:  Горан Витомир. The importance of Risk evaluation in the bussiness operation of the company from the aspect of top management decision-making, Баштина, Приштина-Лепосавић, Vol.31 No. 55 pp. 343-351


Вујовић-Вучинић 2022: Сања Вујовић, Ивана Вучинић. SWOT анализа здравствено-туристичког центра Рајска бања – могућности развоја туризма, Баштина, Приштина-Лепосавић, Vol.32 No. 57 pp. 177-192


SZO, S. z. (1977). Rezolucija SZO o Globalnoj Strategiji "Zdravlje za sve do 2000.". SZO.


Закон о здравственој заштити (Сл. гласник РС бр. 25/19)


Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године, "Службени гласник РС", број 98 од 8. децембра 2016.


(www.tranforma.rs/zdravstveni-turizam, доступно дана 12.10.2022.)


www:zdravstveniturizam.com, посећено дана 27.10.2022.).


http://www.medicinskiturizam.rs/, доступно дана 30.10.2022.)

Objavljeno
2023/06/15
Rubrika
Članci