ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ВЛАШКЕ КУЛТУРЕ И ОБИЧАЈА У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

  • Ена С. МИРКОВИЋ
Ključne reči: Источна Србија, Власи, култура, историја, традиција, влашка магија.

Sažetak


Рад је написан на основу одговарајуће историографске и етнографске литературе и бави се обичајима и културом Влашке заједнице на територији Источне Србије. Влашко становништво, које се на овом простору населило током 18. и 19. века, из Румуније и Угарске, очувало је и до данас своју традицију која се битно разликује од српске. Источна Србија је позната по влашким обичајима, који су неминовно повезани са употребом магије која је увек била неодвојив део влашке културе, али и народне медицине у овим крајевима. У овом раду настојали смо да издвојимо најзначајније обичаје и веровања Влаха, који су се очували до данас.  

Reference

Глишић 2011: Венцеслав Глишић. Досије о Благоју Нешковићу: прилози за биографију. Београд: Службени гласник.


Dragić 1991: Milorad Dragić. Etnomedicina. Beograd: Odeljenje za etnologiju Filozofskog fakulteta.


Ђорђевић 2010: Милорад Ђорђевић. „Власи у Хомољу. Браничевски гласник, бр. 7, 69−81.


Đorđević 1953: Tihomir Đorđević. ,,Vampir i druga bića u našem narodom verovanju i predanju“. Srpski etonografski zbornik, LXVI, Beograd: Srpska akademija nauka, 242−268.


Зечевић 1968: Слободан Зечевић. „Шумска мајка“. Развитак, бр. 7, 94–103.


Јојић Павловски 2009: Јасна Јојић Павловски. Влашка магија. Нови Сад: Прометеј.


Кнежевић 1967: Сребрица Кнежевић. „Славе теткама−архаични ритуали за заштиту здравља.“  Развитак, бр. 6, 69−78.


Милосављевић 1913: Сава Милосављевић. ,,Обичаји српског народа из среза хомољског. Српски етнографски зборник. Ур. Сава Милосављевић − Тихомир Ђорђевић. Београд: Српска краљевска академија, 1−269.


Мирковић − Славковић 2014: Ена Мирковић − Божица Славковић. „Општи поглед на здравствене прилике у Југославији у периоду пре и после Другог светског рата (до 1960).Зборник радова са VI научно–стручног скупа ,,Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“. Ур. Надежда Педовић. Зајечар: Историјски архив „Тимочка крајина“, 157–167.


Мирковић − Славковић 2015: Ена Мирковић − Божица Славковић. „Здравље у народном животу у традицији и свакодневици у источној и јужној Србији.Зборник радова са VII научно–стручног скупа ,,Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Ур. Надежда Педовић. Зајечар: Историјски архив „Тимочка крајина“, 193–205.


Petranović 1988: Branko Petranović. Istorija Jugoslavije. Beograd: Nolit.


Sinani 2013: Danijel Sinani. Demoni i rituali, Periodični rituali i demonologijanarodne religije Srba. Beograd: Srpski geneaološki centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.


Ћирковић 2009: Сима Ћирковић, „Из народне медицине Ибарског Колашина.“ Ибарски Колашин, природа и традицијска култура. Ур. Миљана Стојановић. Београд: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 149−164.


Туцаков 1965: Јован Туцаков. Психосугестивни елементи у народној медицини Сврљишког Тимока. Београд: Научно дело.


Чајкановић 1994a: Веселин Чајкановић. О божанствима брака код Срба. Студије из српске религије и фолколора 1925–1942.Сабрана дела из српске религије и митологије. Ур. Војислав Ђурић.  Београд: Српска књижевна задруга, 332–352.


Чајкановић 1994б: Веселин Чајкановић. „Безлични демони и божанства, Стара српска религија и митологија.“ Сабрана дела из српске религије и митологије. Ур. Војислав Ђурић. Београд: Српска књижевна задруга, 161−178.

Objavljeno
2023/06/13
Rubrika
Članci