ХЕРОЈИ БОЈНОГ ПОЉА: КУЛТ РУСКИХ ВОЈНИКА ТОКОМ СРПСКО-ТУРСКИХ РАТОВА (1876-1878) У СРПСКОЈ ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ 19. ВЕКА

  • Теодора Д. АНЂЕЛКОВИЋ
Ključne reči: култ хероја, руски војници, слике рата, илустрована периодика, споменици, српско-турски ратови

Sažetak


У раду се аналзира визуелни материјал који је везан за Српско-турске ратове (1876–1878), са циљем истицања култа руских војника који су се у поменутим ратовима борили против Турака. Обрађен је визуелни материјал који чине јавни споменици и илустрована периодика као доминантни медиј тог доба. Механизам успостављања култа руских војника као хероја у српској визуелној култури вршио се кроз културу сећања, као и кроз популаризовање одређених личности и њихових заслуга на бојном пољу путем илустроване штампе. У складу са тим пажња ће бити усмерена на визуелни материјал који чине јавни споменици и илустрована периодика, а чији је главни циљ било меморисање заслуга руских војника као хероја Српско-турских ратова. 

Reference

Литература


Илустрована ратна кроника 1877–1878


Орао: велики илустровани календар, Нови Сад 1875–1884.


Свечаност одкрића споменика 1881: Свечаност одкрића споменика на Рујевици код Алексинца 8. новембра 1880, изгинулим руским добровољцима у српско-турском рату 1876. год. Београд: Штампарија задруге штампарских раденика.


Српска зора: илустровани лист за забаву и поуку, Беч 1876–1881.


Српске новине, 1834–1919.


Baleva 2012: Martina Baleva. The Empire Strikes Back Image Battles and Image Frontlines during the Russo–Turkish War of 1877–1878, Ethnologia Balkanica 16, 273–294.


Думић–Ђокић и др. 2006: Оливера Думић, Небоша Ђокић, Миломир Стевић. Планине недосањаних снова или Свети Нестор код Витковца. Крушевац: Историјски архив.


Ђуровић 2008: Љиљана Ђуровић. Српска православна црквена општина Црква пуковника Рајевског – храм Свете Тројице у Горњем Адровцу. Пешчаник: часопис за историјографију, архивистику и хуманистичке науке. Год. 6, бр. 6. 222–227.


Женарју 2011: Ивана Женарју. „Слике рата у илустрованом часопису Српска зора (1876–1881)“, у: Баштина, св. 31, Приштина–Лепосавић, 381–404.


Женарју 2012: Ивана Женарју. Хероји, политика, сваокдневница: Илустровани свет „Српске зоре“ (1876–1881), Београд: Задужбина Андрејевић.


Зарић 2009: Ирена Зарић. „У служби политичког аргумента: Представа балканске жене у путопису Аделине Полине Ибри и Џорџине Мјур Мекензи“. Европска слика балканске жене. Зборник радова. Ур. Ђ. С. Костић. Крагујевац. Лицеум књ. 12. 64–85.  


Јовић 2003: Стојан Јовић. Вронски у Адровцу. Београд: Тетра ГМ.


Кузмичева 2016: Людмила В. Кузьмичева. „Штаб М. Г. Черняева и русские добровольцы в сербо-турецкой войне 1876 года“, у: Алексинац и околина у прошлости, 500 година од првог писаног помена 1516–2016. Зборник радова. Ур. С. Рајић. Алексинац: Завичајни музеј Алексинац, 255–280.


Makuljević 2006: Nenad Makuljević. „Slika Drugog u srpskoj vizuelnoj kulturi XIX veka, у: Istorija i sećanja, Studije Istorije svesti, ur. O. Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 141 – 156.


Макуљевић 2006: Ненад Макуљевић. Уметности и национална идеја у XIX веку, Систем европске и српске визуелне културе у служби нације. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.


Макуљевић 2007: Ненад Макуљевић. Црквена уметност у Краљевини Србији (1882–1914). Београд: Филозофски факултет.


Makuljević 2020: Nenad Makuljević. „Brutality and Banditry: Towards the Orientalist Imagery of the Balkans During the 19th Century“, у Годишњак за друштвену историју-Annual of Social History, ур. М. Ристовић. Београд: Филозофски факултет – Катедра за општу савремену историју.


Mekenzi 1967: David MacKenzie. The Serbs and Russian Pan-Slavism 1875–1878. New York: Cornell University Press.


Милутиновић 1902: Д. Милутиновић, Руско-турскират 1877 – 1878. године на Балканском полуострву,са 18 карата и скица,по руским изворима, Београд: Штампарија Андре Јовановића, 1902.


Михајловић 1995: Љиљана Михајловић. Црква пуковника Рајевског, храм Светог Духа у Горњем Адровцу. Нишки зборник за истторијске, друштвене и природне науке. Бр. 19. 91–100.


Siegfried 1993: Susan Locke Siegfried. „Naked History: The Rhetoric of the Military Painting in Postrevoulutionary France”, Art Bulletin, vol. LXXV, No. 2, 235–258.


Smith 2003: Anthony D. Smioth. Chosen Peoples. Oxford Univerity Press.


Поповић 2002: Ненад Поповић. Зидно сликарство и иконе храма Свете Тројице у Горњем Адровцу. Трагања: годишњакк програма за мултидисциплинарна истраживања завичаја. Бр. 5. 55–58.


Репринт 2011: Илустрована ратна кроника: 1877–1878. Репринт издање. Ур. М. Ј. Милићевић. Београд: Српски Генеалошки центар: Историјски институт.


Стевановић 2016: Зоран Стевановић. Делиград – Шуматовац – Горњи Адровац. Алексинац: Библиотека "Вук Караџић.


Стевановић 2017: Зоран Стевановић. „Подизање цркава у моравском срезу у периоду од ослобођења од Турака до Првог светског рата“. Капија поморавља у духовној историји српског народа. Тематски зборник. Ур. С. Рајић, Г. Јашовић, И. Бецић, Љ. Васиљевић. Својново-Крушевац. 79–91.


Стевановић 2019: Зоран Стевановић. Црква Свете Тројице у Горњем Адровцу – Спомен црква руском пуковнику Николају Николајевичу Рајвеском. Алексинац: Центар за културу и уметности.


Стојановић 1998: Василије Стојановић. Црква Свете Тројице у Гроњем Адровцу. Трагања: годишњак програма за мултидисциплинарна истраживања завичаја. Бр. 1. 37–44.


Стојанчевић–Милићевић и др. 1981: Историја српског народа књ. V-1. Београд: Српска књижевна задруга.


Сојанчевић 2014: Владимир Стојанчевић. „Велика источна криза, Други српско-турски рат и ослобођење Јужне Србије 1877/78. године“. Историјска прошлост крајева Југоисточне Србије у периоду српске националне револуције 1804–1878. године. Зборник радова. Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет у Нишу. 369–385.  


Тимотијевић 2000–2001: Мирослав Тимотијевић. Хероизација Песника Војислава Ј. Илића и подизање споменика на Калемегдану, Годишњак Града Београда, Музеј Града Београда, Београд, књ. XLVII – XLVIII, 187 – 211.


Тимотијевић 2001: Мирослав Тимотијевић. „Херој пера као путник: Типолошка генеза јавних националних споменика и Валдецова скулптура Доситеја Обрадовића“, Наслеђе II. Београд, 39–56.


Тимотијевић 2004: Мирослав Тимотијевић. Меморијал ослободиоцима Београда. Наслеђе Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. 5. 9–34.


Шемјакин 2004: Андреј Шемјакин. Историја цркве Вронског у документима руских архива. Архив: часопис Архива Југославије. Год. 5, бр. 1. 75–102.


Шемјакин 2006: Андреј Шемјакин. Смрт грофа Вронског. Београд: Завет.


Шемјакин 2016: Андрей Л. Шемякин. „Памятники русским добровольцам 1876 г. в Алексинце и его окрестностях (Св. Роман, Горни Адровац, Руевица, Шуматовац)“ , у: Алексинац и околина у прошлости, 500 година од првог писаног помена 1516–2016. Зборник радова. Ур. С. Рајић. Алексинац: Завичајни музеј Алексинац, 237–255.

Objavljeno
2023/07/11
Rubrika
Članci