ВАЖНОСТ И ЗАСТУПЉЕНОСТ МОРАЛНОГ ВАСПИТАЊА У ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА – СТАВОВИ ВАСПИТАЧА

  • Весна Љ. МИНИЋ
  • Снежана П. ПЕРИШИЋ
Ključne reči: васпитач, садржаји, морално васпитање, предшколска установа

Sažetak


Главни циљ истраживања огледа се у анализи ставова васпитача о важности и заступљености моралног васпитања у садржајима плана и програма рада предшколских установа, у односу на пол, године радног стажа и године старости васпитача.  Узорак истраживања чинило је 87 васпитача две предшкосле установе из Новог Пазара.  Од инструмената коришћена је скала ставова васпитача о моралном васпитању, формирана за потребе овог истраживања.  Резултати су анализирани применом статистичких тестова t-тест и АNOVA (анализа варијансе), уз помоћ програма SPSS.  На основу добијених резултата, ставови о заступљености моралног васпитања у садржајима плана и програма рада показали су се статистички значајни у односу на пол, где су васпитачи женског пола имали позитивније ставове о заступљености садржаја плана и програма рада у односу на васпитаче мушког пола, као и код варијабле радни стаж, где су васпитачи са мање радног стажа имали негативније ставове о застуљености моралног васпитања у садржајима плана и програма рада у односу на васпитаче са дужим радним стажом. 

Reference

ЛИТЕРАТУРА


Апостоловић 2022 а: Ивана Апостоловић. „Захтеви и задаци васпитача у функцији моралног развоја и васпитања деце раних узраста у предшколским програмима/курикулумима у Републици Србији и Републици Хрватској“. Норма, 27 (1), 53–68. https://doi.org/10.5937/norma27-37129


 


 Apostolović 2022b: Ivana Apostolović. Dečja igra u predškolskim programima/kurikulumima u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj u funkciji moralnog razvoja i vaspitanja dece ranih uzrasta“. Krugovi detinjstva - časopis za multidisciplinarna istraživanja detinjstva, 10(1), 28–38. https://doi.org/10.53406/kd.v10i1.46


 


Влаховић и др. 1996: Бошко Влаховић, Јован Ђорђевић, Бранко Јовановић, Новак Лакета, Никола Поткоњак, Недељко Трнавац. Општа педагогија (за студенте учитељских факултета). Београд : Учитељски факултет.


 


Ђорђевић 2019: Маријола Ђорђевић. „Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика“.  Зборник радова Педагошког факултета, 22 (21), 27–44.


 


Јевтић–Васић 2014: Бисера Јевтић, Александар Васић. „Наставник – фасилитатор просоцијалности“,  Синтезе, бр.6, 75–86.


 


Минић–Јовановић 2015: Весна Минић, Марија Јовановић. „Потреба , значај и садржаји моралног васпитања у млађим разредима основне школе“.  Зборник радова Учитељског факултета у Призрену–Лепосавић, 11 (9), 37–50.


 


Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета  (2018). Београд: Просветни преглед.


 


Радосављевић 2011: Слободанка Радосављевић. Пут једног васпитача. Београд: Публик практикум.


 


Trebješanin 2001: Žarko Trebješanin. Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture.

Objavljeno
2023/08/04
Rubrika
Članci