ФУНКЦИЈА СТИЛСКЕ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ У ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКОЈ АНАЛИЗИ РОМАНА ЗМАЈЕВИ ОД ПАПИРА МИРЕ ОТАШЕВИЋ

  • Зорана З. ЋУПИЋ
Ključne reči: Мира Оташевић, Змајеви од папира, српска књижевност, интегрална стилистика, стилска пререгистрација

Sažetak


 

 Предмет рада представља језичко-стилска анализа функционалне вредности стилске пререгистрације у роману Змајеви од папира Мире Оташевић (2008). Циљ истраживања јесте указати на утицај поступка стилске пререгистрације у творењу хибридне жанровске форме у којој техником књижевног колажа настаје документарно-фикционални роман. Ефекти и последице пререгистрације у делу сагледавају се кроз прилагођавање некњижевних функционалних стилова, подстилова и жанрова естетској функцији књижевноуметничког текста, али и кроз утицај интертекстуалности. Применом критеријума интегралне стилистике у раду се осветљава функционална вредност поливалентне структуре романа, где хибридизација језика књижевности има стилогену вредност оживљавајући и одржавајући културу сећања.

Reference

Abadžić Hodžić 2014: Aida Abadžić Hodžić. Selman Selmanagić i Bauhaus. Sarajevo: Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića.


Bahtin 1989: Mihail Bahtin. O romanu. Beograd: Nolit


Beme 1998: Jakob Beme. Aurora ili Juttarnje rumenilo na Istoku. Prev. Zoran Gavrić. Beograd: Samostalno izdanje Bogovađa.


Vuković 2000: Novo Vuković. Putevi stilističke ideje. Podgorica – Nikšić: Univerzitet Crne Gore, „Jasenˮ.


DeLilo 2007: Don DeLilo. Podzemlje. Prev. Zoran Paunović. Beograd: Geopoetika.


Jakobson 1966: Roman Jakobson. Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit.


Juvan 2013: Marko Juvan. Intertekstualnost. Prev. Bojana Stojanović Pantović. Beograd: Akademska knjiga.


Katnić-Bakaršić 22013: Marina Katnić-Bakaršić. Stilistika dramskog diskursa. Sarajevo: University Press.


Ковачевић 1998: Милош Ковачевић. Стилске фигуре и књижевни текст. Београд: Требник.


Ковачевић 2012: Милош Ковачевић. „О граматичко-стилистичком терминосистему туђег говораˮ. Српски језик, XVII. Београд, 13–38.


Ковачевић 2015: Милош Ковачевић. Стилистика и граматика стилских фигура, IV битно допуњено издање. Београд: Јасен.


Ковачевић 2019: Милош Ковачевић. Стилске доминанте српских прозних писаца. Андрићград: Андрићев институт.


Ковачевић 2021: Милош Ковачевић. Српски стилистичари. Београд: Српска књижевна задруга.


Lotman 1976: Jurij Lotman. Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit.


Oraić Tolić 1990: Dubravka Oraić Tolić. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.


Otašević 2018: Mira Otašević. Gorgone. Beograd: Geopoetika.


Поповић 22010: Тања Поповић. Речник књижевних термина. Београд: Logos Art.


Реј Бредбери 2015: Реј Бредбери. Фаренхајт 451. Прев. Горан Капетановић. Београд: Лагуна.


Стојиљковић–Кецмановић 2014: Дејан Стојиљковић–Владимир Кецмановић. Каинов ожиљак. Београд: Лагуна.


Tošović 2002: Branko Tošović. Funkcionalni stilovi. Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität Graz.


Flaker 2011: Aleksandar Flaker. Period, stil, žanr: književnoteorijski pojmovnik. Izabrao i priredio Gojko Tešić. Beograd: Službeni glasnik.

Objavljeno
2023/08/01
Rubrika
Članci