ДOПРИНОС СРПСКИХ ПЕДАГОГА АФИРМАЦИЈИ, ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ЗАСНОВАНОГ НА НАЦИОНАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА

  • Илинка Б. МУШИКИЋ-ПОПОВИЋ
Ključne reči: српски педагози, нација, педагошка пракса, васпитање, развој школства у Србији

Sažetak


У раду се разматра значај и допринос српских педагога афирмацији  појма васпитања и образовања заснованих на националним вредности. Приказан је и историјски аспект школских реформи који је специфичан за територију Србије, а важно за васпитање и образовање у том периоду. Плејада наших истакнутих педагога концепирала је своја тумачења и схватања самог  појма нације и националних вредности.У раду је дат приказ схватања педагога у периоду од 1918. до 1945. године, и то : Милоша Милошевићa, Војислава Бакића, Љубомира Протића, Јован Миодраговић, Вићентија Ракић и Војислава Младеновића. Поменути педагози су посебно значајни јер се у датом историјском периоду проблематизује идеја нације у специфичном историјском и друштвеном контексту.

Reference

Арсић ; Радојевић  2019: Звездан М. Арсић,Татјана Радојевић  Схватање српских хербероваца о циљу и задатцима васпитања. Баштина, свеска 49 Институт за српску културу- Приштина, Лепосавић, 387 -399.


Аџић  1891: Сретен Аџић Српска национална школа. Београд, 15.


Базић 2009: M. Базић Идентитет и културно наслеђе Срба. Београд: Научна КМД.


Базић 2011: M. Базић Методолошки проблеми истраживања у области историје педагогије. Баштина, свеска 31, Институт за српску културу-Приштина, Лепосатић, 275-296.


Бакић 1894: Војислав Бакић Образовање духовног јединства у нашем народу. Весник српске цркве, X, 901-903.


Бакић 1909: Војислав Бакић Културно освајање српске земље. Београд, 98.


Бакић 1910: Војислав Бакић Српско родољубље и отачаствољубље. Београд.


Велер  2002: Ханс Улрих Велер Национализма- историја, форма, последице. Нови Сад: Светови, 4-58.


Дјуи 1966: Џон Дјуи Васпитање и демократија. Цетиње: Обод, 68.


Јанковић 1910: Милош Б. Јанковић Један лист из историјске наставе. Пожаревац: Библиотека Будућности, свеска 5, 4.


Кецмановић 1995: Душан Кецмановић Масовна психологија национализма. Београд: Време књиге, 16-18.


Кириловић 1974: Димитрије Кириловић Историја школа и образовања код Срба. Београд: Историјски музеј СР Србије, 155-215.


Миодраговић 1908: Јован Миодраговић Српска звезда. Српска културна борба. Београд: Штампарија “Давидовић”, 46.


Миодраговић 1910: Јован Миодраговић Радиша или какав нам учитељ треба на селу.Београд.


Милошевић  1911:Милош Милошевић Општа културна педагогика. Београд: Нова штампарија “Давидовић”, 73.


Мијановић 2008. Никола Мијановић Субјекатска позиција ученика у васпитно-образовном процесу између декларативног и стварног. Иновације у настави: часопис за савремену наставу. Београд: Учитељски факултет, број 1: 13-22.


Младеновић 1935: В. Младеновић Национално васпитање и васпитни чиниоци. Београд.


Парлић Божовић 2010: Јасна Парлић Божовић, Образовање и васпитање у делима српских педагога између два светска рата. Косовска Митровица: Филозофски факултет,7-89.


Парлић Божовић 2011: Јасна Парлић Божовић Историја педагошких идеја у Србији. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 63- 98.


Парлић Божовић 2015: Јасна Парлић Божовић. Историја и развој педагошких идеја у Србији. Косовска Митровица:Филозофски факултет.


Петровић ̵ Добросављевић ̵ Симић  2019: Јелена С.Петровић ̵ Даница М. Добросавље –вић  ̵  Мирјана М.Симић “Развој школства и педагогије у Србији у првој половини XX века- најзначајнији научни и друштвени утицаји” . Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. Приштина: Универзитет у Приштини- Филозофски факултет, 263-281.


Протић 1902: Љ. Протић Наше народно просвећивање у школској 1902/02 години. Београд.


Смит 1998: Антони Д.Смит Национални идентитет. Београд: Чигоја штампа, 29- 30.

Objavljeno
2024/01/19
Rubrika
Članci