Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
 • Rukopis koji sam poslao/la časopisu naslov časopisa predstavlja originalan rad koji su napisali navedeni autori i koji nije objavljen ranije, na nekom drugom mestu.

 • Rukopis se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu i nije istovremeno poslat na recenziju u druge časopise.
 • Članak i dodatni materijali ne sadrže tvrdnje koje bi se mogle smatrati klevetom ili bilo kakve nezakonite tvrdnje i ne sadrže materijal koji na bilo koji način ugrožava lična ili vlasnička prava fizičkih ili pravnih lica.

 • Autori članka nemaju sukob interesa koji bi mogao da dovede u pitanje njegov integritet i verodostojnost rezultata koji su u njemu objavljeni.
 • Ako je rad (su)finansiran od strane EU ili nacionalne fondacije (ministarstva) navedena je brojčana oznaka i naziv projekta u okviru koga je rad nastao.
 • Dobio/la sam saglasnost od nosilaca autorskih prava za korišćenje svih izvoda iz dela zaštićenih autorskim pravima i drugih materijala zaštišenih autorskim pravima koji su korišćeni u rukopisu i naveo/la sam ili naveli smo izvore u rukopisu i dodatnim materijalima
 • Ako se u rukopisu koriste detalji subjekata istraživanja ili drugih lica, to je učinjeno uz njihovu saglasnost saglasnost koja je dobijena u skladu sa zakonom i Uređivačkom politikom.
 • Obavestio/la sam sve koautore o uslovima ovog ugovora. Koautori znaju da ću potpisati ovaj ugovor u njihovo ime i sa time su saglasni.
 • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word.

 • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom.
 • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 11; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje.
 • Ilustracije, slike i tabele su smeštene na odgovarajućim mestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada (pa i onda kada se navodi u fus-notama).
 • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
 • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).

Uputstvo autorima

Rukopisi koji nisu priređeni u skladu sa uputstvima neće biti prihvaćeni za objavljivanje.

 

Maksimalni obim radova, uključujući sažetak na srpskom i engleskom jeziku, spisak literature, fusnote i priloge, je 9.000 reči.

OBAVEZNI ELEMENTI RADA

Naslov rada. Times New Roman, 14, left alignement

Ukoliko rad potiče iz doktorske ili magistarske teze u fusnoti treba da stoji i naziv teze, mesto i fakultet na kojem je odbranjena. Za radove koji potiču iz istraživačkih projekata treba navesti naziv i broj projekta, finansijera i instituciju u kojoj se realizuje.

 

Sažetak. Times New Roman, 11, justified

Sažetak dužine 200-250 reči nalazi se ispod naslova rada i sadrži cilj rada, primenjene metode, glavne rezultate i zaključke. Sažetak (abstract), dužine 200-250 reči, uz naslov teksta i ključne reči na engleskom jeziku nalazi se na kraju rada.

 

Ključne reči. Times New Roman, 11, justified

Ključne reči (najviše deset) se navode iza sažetka. Pišu se malim slovima i odvojene su zarezom.

Osnovni tekst. Times New Roman, 11, justified

Radove treba pisati jezgrovito, razumljivim stilom i logičkim redom koji, po pravilu, uključuje uvodni deo s određenjem cilja ili problema rada, opis metodologije, prikaz dobijenih rezultata, kao i diskusiju rezultata sa zaključcima i implikacijama.

NAVOĐENJE REFERENCI U TEKSTU I U SPISKU LITERATURE

Reference u tekstu i spisku literature navode se prema citatnom stilu APA, 6. izdanje  (http://www.apastyle.org)

Kada se citira referenca unutar teksta, koristiti sledeći model: (prezime autora, godina izdanja). Ako autori iz različitih referenci imaju isto prezime, koristiti i inicijale autorovog imena u citatu, npr. (Hamilton, C. L., 1994) odnosno C. L. Hamilton (1994). Ako se dva ili više autora citiraju na istom mestu, treba ih navesti abecednim redom u okviru istog citata, razdvojene tačkazarezom, npr. (Brown, 1991; Smith, 2003).

Strana imena pisati transkribovana, a kod prvog navođenja iza imena u zagradi staviti ime u originalu uz godinu publikovanja rada, npr. Pijaže (Piaget, 1960) ili Mišel Fuko (Michel Foucault) navodi… Kada su dva autora rada, navode se prezimena oba, dok se u slučaju većeg broja autora navodi prezime prvog i skraćenica „i sar.“ ili „et al.“.

 

Citate ubaciti na za to odgovarajuća mesta u tekstu dokumenta (vidi primere). Svaki citat, bez obzira na dužinu, treba da prati referenca sa brojem strane uz obavezne znakove navoda na početku i na kraju citata.

Primer: (Weber, 1989: 59); (Veber, 2011)

 

Prikupiti pune bibliografske podatke izvora iz kog su preuzete informacije, uključujući i brojeve relevantnih stranica. Na kraju teksta treba priložiti spisak literature koja je navođena u tekstu. Spisak literature se organizuje abecednim redom po prezimenu autora. Kada delo nema autora, navodi se naslov dela i sortira u listi ili bibliografiji prema prvoj reči u naslovu, sa uvlačenjem drugog i narednih redova reference (Word: Format/ paragraf/indentation/ special: hanging), na način kako je to prikazano u primerima, kako bi se naglasio abecedni red. Kada je u pitanju delo više autora, u slučajevima sa dva do pet autora dela, navode se prezimena i inicijali svih, dok se u slučaju šest i više autora navodi prezime i inicijali prvog i skraćenica‚ „i sar.“ ili „et al.“. Kada se isti autor navodi više puta, poštuje se redosled godina u kojima su radovi publikovani. Ukoliko se navodi veći broj radova istog autora publikovanih u istoj godini, radovi treba da budu označeni slovima uz godinu izdanja npr. 1999a, 1999b... Navođenje neobjavljenih radova nije poželjno, a ukoliko je neophodno treba navesti što potpunije podatke o izvoru.

Ako je u pitanju knjiga, bibliografski podaci treba da sadrže:

Prezime, inicijale imena autora/urednika. (godinu izdanja). Naslov dela. Mesto izdavanja: Izdavač.

 

Primeri:

 

Bausch, P, Haughey M. & Hourihan M. (2004). We Blog: Publishing Online with Weblogs. NY: L&A Associates.

Conway F. & Siegelman J. (2005). Dark Hero of the Information Age. New York: Perseus Group.

Guerin, W. L. et al. (2005). A Handbook of Critical Approaches to Literature. New York: Oxford University Press.

Luman, N. (2001а). Društveni sistemi: Osnovi opšte teorije. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Luhmann, N. (2001b). Znanost društva. Zagreb: Politička kultura.

 

 

Poglavlje u zborniku navodi se na sledeći način:

Luhman, N. (1986). The autopoiesis of social systems. In F. Geyer & J. Van.d. Teuwen (eds.), Sociocybernetic paradoxes: Observation, control and evolution of self-steering systems (pp. 172–192). London: Sage.

Milojević, A., Ugrinić, A. (2011). Spremnost novinarske zajednice u Srbiji za tehnološke promene. U R. Veljanovski (ur.), Verodostojnost medija, dometi medijske tranzicije (str. 133–152). Beograd: Fakultet političkih nauka.

Ako je u pitanju članak u časopisu, neophodno je navesti sledeće podatke:

Prezime, inicijale autora članka. (godinu izdanja). Naslov članka. Naslov časopisa, broj izdanja/volumena: brojevi strana.

Primer:

Luhmann, N. (1992). Autopoiesis: What is Communication? Communication Theory, 2(3): 251–259.

 

Web dokument. Za sve informacije sa elektronskih medija pored gore navedenih podataka treba navesti datum pristupanja informacijama, ime baze podataka ili tačnu web adresu (URL):

Prezime, inicijali imena autora (godina). Naziv dokumenta (kurzivom). Datum kada je sajt posećen, internet adresa sajta.

Primeri:

Degelman, D. (2000). APA Style Essentials. Posećeno 18. 5. 2000. URL: http://www.vanguard.edu/psychology/apa.pdf.

Sopensky, E. (2002). Ice rink becomes hot business. Austin Business Journal. Posećeno 16. 10. 2002. URL: http://www.bizjournals.com/austin/stories/2002/10/14/smallb1.html.

 

 

Uz e-knjige kojima se pristupa preko specijalizovanih čitača potrebno je navesti digitalni broj (doi) ili sajt sa koga je knjiga preuzeta:

 

Prezime, inicijali imena autora (godina). Naziv knjige. URL: http:www.aaaa.

Prezime, inicijali imena autora (godina). Naziv knjige. doi:aaaa.

 

 

Za sve nedoumice u vezi sa navođenjem literature konsultovati http://www.apastyle.org.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.