Reprezentacija nasilja prema ženama u srpskoj štampi

  • Neda N Necić Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Ključne reči: media||, ||mediji, representation||, ||reprezentacija, violence||, ||nasilje, WOMEN||, ||žene, stereotype||, ||stereotipi, sensationalism||, ||senzacionalizam,

Sažetak


Da bismo utvrdili kako štampani mediji izveštavaju o oblicima nasilja prema ženama, sprovedeno je istraživanje na korpusu od pet izdanja dnevnih novina: Kurir, Blic, Danas, Večernje novosti i Politika. Istraživanje urađeno metodom kvantitivno-kvalitativne analize sadržaja, kao komparativna analiza dva vremenska perioda. Prvi istraživački period je bio na dan 25. 11. 2017. godine, kada je Svetski dan borbe protiv nasilja prema ženama, a drugi je obuhvatao uzorak iz perioda od 19. 3. 2018. do 25. 3. 2018. godine. Utvrdili smo da novinarke/novinari ne posvećuju dovoljno pažnje problemu nasilja prema ženama, kao i to da se prilikom izveštavanja ne pridržavaju normi koje su propisane Kodeksom novinara Srbije. Takođe, utvrdili smo da je medijska reprezentacija nasilja prema ženama strukturisana kroz prepoznatljive matrice izveštavanja koje su zasnovane na stereotipima i senzacionalističkom pristupu. Rezultati istraživanja u prvom periodu, na Svetski dan borbe protiv nasilja prema ženama, ukazuju na činjenicu da je borba protiv problema nasilja prema ženama samo deklarativna, jer čak i na dan koji je tome posvećen novinarke i novinari nisu dovoljno zainteresovani da pišu o tome, a u slučaju kada se piše, onda to nije prilagođeno ni adekvatno izveštavanje. Rezultati istraživanja u drugom, nasumično izabranom istraživačkom periodu, približno su isti rezultatima iz prvog perioda istraživanja.

Biografija autora

Neda N Necić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Master komunikolog

Reference

Barker, C. (2003). Cultural Studies. London: Sage.

Blagojević, M. (2013). Muški identiteti i nasilje na Balkanu. Zeničke sveske Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, 17, 98–110.

Hardt, H. (1996). The End of Journalism: Media and Newswork in the United States. Javnost: The Public, 3(3), 21–41.

Ignjatović, T. (2016). Nasilje u porodici: vodič za novinar(k)e. Beograd: Autonomni ženski centar.

Janković, B. (2015). Tabloidno izveštavanje o nasilju u porodici. Posećeno: 24.9.2018. URL: https://www.cenzolovka.rs/misljenja/tabloidno-izvestavanje-o-nasilju-u-porodici/

Kleut, J., & Mišljenović, U. (2016). Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima. Beograd: Partneri za demokratske promene Srbija.

Krippendorf, K. (1980). Content analysis. An introduction to its methodology. Berverly Hills: Sage.

Lacmanović, V., & Milanović V. (2017). Kako vas žene čitaju?: medijsko uzveštavanje štampanih medija o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskim odnosima iz perpektive žena koje su preživele nasilje. Beograd: Autonomni ženski centar

Littlejohn, S. W. (1992). Theories of Human Communication (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Malešević, K. (2018). (Ne)odgovornost novinara u izveštavanju o osetljivim društvenim grupama u štampanim medijima. CM: Communication and Media, 42, 27–56.

Milivojević, S. (2004). Žene i mediji: strategije isključivanja. Genero: časopis za feminističku teoriju. Posebno izdanje, 11–24.

Neuendorf, K. (2002). The Content Analysis Guidebook. London: Sage.

Višnjić, J. (2012). „Killing me softly”: Izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama .nasilja, Genero 16, 141–156.

Wisniewski, R., & Kunst, H. (eds). (1988). Handbuch für Frauenfrage: Zur Stellung der Frau in der Gegenwart; Informationen – Analysen – Anregungen,Verlag Bonn Aktuell GmbH, Stuttgart.

Deklaracija o eliminaciji nasilja prema ženama, 20.12.1993. Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104, (2015) Medjunarodni dokumenti u oblasti zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja (str. 29). V. Macanović (ur). Beograd: Autonomni ženski centar. Posećeno: 26.09.2019. URL: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2015/Medjunarodni_dokumenti.pdf

Komitet za eliminisanje diskriminacije žena, Opšta preporuka br. 35 o rodno-zasnovanom nasilju nad ženama, ažuriranje Opšte preporuke br. 19 Posećeno: 10.11 2019. URL: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/preporuka_35_sedow_srb.pdf

Konvencija SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici na srpskom jeziku, 11.05.2011, Savet Evrope u Istanbulu. Posećeno: 26.09.2019. URL: https://www.womenngo.org.rs/images/pdf/Convention_Serbian.pdf.pdf

Petrović, S. (2017). I mediji zlostavljaju žene. Posećeno: 24.9.2018. URL: https://www.slobodnaevropa.org/a/i-mediji-zlostavljaju-zene/28907806.html

Preporuka Rec(2002)5 Komiteta ministara država članicama o zaštiti žena od nasilja i Memorandum sa objašnjenjima, 30.04.2002. Savet Evrope. (2015) Medjunarodni dokumenti u oblasti zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja (str. 151). V. Macanović (ur). Beograd: Autonomni ženski centar. Posećeno: 26.09.2019. URL: https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2015/Medjunarodni_dokumenti.pdf

Stepanov, B. (2014). Nasilje nad ženama – najčešći oblik kršenja ženskih prava. Posećeno: 24.9.2018. URL: https://euinfo.rs/nasilje-nad-zenama-najcesci-oblik-krsenja-zenskih-prava-2/

Weber, R. P. (1990). Basic Content Analysis. (2nd edition). Newbury Park, CA: Sage.

Objavljeno
2019/11/10
Rubrika
Originalni naučni članak