Образовање за безбедност у систему основног и средњег образовања: упоредни преглед

Приказ зборника радова

  • Ivan Dimitrijević
Ključne reči: obrazovanje za bezbednost, uporedni pregled

Sažetak


Питање образовања у области безбедности већ дуже време није ексклузивно поље формалних војних и полицијских образовних (под)система, до чега је дошло након релативно спорог, али одрживог издвајања безбедности као теоријског и практичног концепта из система научних дисциплина које су биле фокурисане на класичне, војне претње и државоцентрични дизајн реаговања на њих. У контексту савременог, пословично променљивог света, концепт безбедности можемо посматрати кроз нови, проширени видљиви спектар, а то је поглед који даје прилику многим новим актерима за равноправан допринос повећању безбедности на више нивоа друштвеног, али и политичког организовања. Управо тај нови спектар претњи по безбедност појединца, друштвених група, али и друштвених заједница у целини успео је да привуче и образовне системе који су, са или без разлога, традиционално били ускраћени за процес доношења одлука о садржајима безбедности у постојећим наставним плановима. Ради илустрације, хладноратовске „припреме школске деце и омладине“ за тада доминантну, нуклеарну претњу по безбедност читавих држава, па и целе планете, углавном су биле дириговане и припремане у системима одбране, па затим прилагођаване одабраним нивоима образовања. Оно што је проширење (и продубљење) захвата безбедности донело у том погледу јесте веће учешће образовних установа у процесу увођења ових садржаја у школски курикулум, уз активно учешће свих осталих заинтересованих актера – деце, родитеља, локалне заједнице, организација цивилног друштва и осталих.

Укључење академске заједнице у овај процес било је неминовно, па је у том смислу на Факултету безбедности као једном од носилаца више сличних иницијатива и пројеката током последњих двадесет година дошло до идеје да се са стручном и широм јавношћу поделе искуства других држава у области образовања за безбедност. Зборник радова „Образовање за безбедност у систему основног и средњег образовања: упоредна разматрања“ презентује резултате научноистраживачких напора истраживача Факултета безбедности током 2020. и 2021. године,[1] као и претходне резултате серије округлих столова реализованих током 2019. године.[2] У том смислу садржи две целине – прву у којој су представљена упоредна светска искуства у овој области, а до којих су истраживачи дошли у склопу научноистраживачког рада, и другу у којој су након одржаних округлих столова сумирани предлози садржаја изборних предмета „Безбедносна култура“ у средњим школама у Републици Србији.

 

[1] У питању су истраживања у оквиру Плана научноистраживачке делатности за 2020. и 2021. годину, који се реализовао уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

[2] Округли столови на тему „Безбедносна култура у систему образовања Републике Србије“ организовани су на Факултету безбедности заједно с представницима државних институција, научноистраживачких организација, организација цивилног друштва и заинтересованим појединцима, а након њих формиране су радне групе за фокусирање идеја и предлога у вези с будућим програмима образовања у области безбедности.

Objavljeno
2022/01/12
Broj časopisa
Rubrika
Članci