Fokus i područje delovanja

Časo­pis Godi­šnjak Peda­go­škog fakul­te­ta obja­vlju­je teo­rij­ske ra­do­ve, pre­gled­ne rado­ve i izvor­ne istra­ži­vač­ke rado­ve, iz nauč­nih i umet­nič­kih obla­sti rele­vant­nih za obra­zov­ni i vas­pit­ni pro­ces u ško­li. Pored to­ga, Godi­šnjak obja­vlju­ju i aktu­el­ne struč­ne rado­ve, pre­ve­de­ne rado­ve, te­mat­ske bibli­o­gra­fi­je, izve­šta­je, struč­ne in­for­ma­ci­je i stru­kov­ne vesti. Za objav­ljiva­nje u Godi­šnja­ku prih­va­ta­ju se isklju­či­vo ori­gi­nal­ni rado­vi koji ni­su pret­hod­no objav­lji­va­ni i nisu isto­vre­me­no pod­ne­ti za obja­vlji­va­nje neg­de dru­gde, što autor garan­tu­je sla­njem rada. Pre­po­ru­ču­je se da rado­vi ima­ju jed­nog auto­ra.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Godišnjak Pedagoškog (ranije Učiteljskog) fakulteta u Vranju već osam godina beleži značajne rezultate u sferi izdavaštva, čineći tako bogatiju naučnu mapu Srbije. Kategorisan je od strane Matičnog odbora za društveno-humanističke nauke kao časopis nacionalnog značaja (M52), čime se potvrđuje njegov kvalitet.

Osim redovnosti u izlaženju, referentnost Godišnjaka ogleda se u mnogim elementima kojima se zadovoljavaju pravila za kvalifikaciju naučnih časopisa, a koje je propisalo resorno Ministarstvo.

Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju otvoren je za saradnju. Sadrži znatan broj referenci inostranog porekla, kao i radove domaćih autora koji su na engleskom ili na nekom od svetskih jezika. Puni tekstovi radova dostupni su u elektronskoj formi na sajtu Pedagoškog fakulteta u Vranju. Prati se i vrednuje od strane CEON-a, što se potvrđuje bibliometrijskom slikom, citatnošću i ostalim standardima. Od 2014. godine puni tekstovi radova objavljenih u Godišnjaku dostupni su i indeksirani na portalu SCINDEKS Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci.

Uredništvo Godišnjaka poštuje naučnu i metodološku ozbiljnost, što traži i od autora radova.

Pedagoški fakultet u Vranju i Redakcija časopisa prate, između ostalog, savremena kretanja u nauci i nastavi. Ističemo da je deo nastavnika i saradnika angažovan na nacionalnim i inostranim projektima. Znatan broj nastavnika objavljuje radove u reprezentativnim časopisima u zemlji i inostranstvu.

Godišnjak je već nekoliko godina jedini naučni časopis na jugu Srbije kategorisan po pravilima Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije i Matičnog odbora za društvene nauke.