Info

ASISTENT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Omogućava integraciju radova u sistem unakrsnog referisanja (CrossRef, DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KwASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

CrossRef

CrossRef je agencija nadležna za administraciju DOI® (Digital Object Identifier). DOI je digitalna oznaka koja se dodeljuje elektronskim dokumentima dostupnim na internetu da bi im se obezbedio jedinstven i stalan pristup.

CrossRef podržava sistem unakrsnog povezivanja citata raznih izdavača zasnovan na DOI, što istraživaču omogućava da klikne na referencu citiranu u članku na platformi jednog izdavača i tako pozove citirani članak u celini na platformi nekog drugog izdavača.

ASISTENT dodeljuje DOI svim radovima objavljenim u časopisu i garantuje njihovu stalnu dostupnost na nivou punog teksta. Zahvaljujući linku preko CrossRef/DOI takvi članci su dostupni za preuzimanje (bilo besplatno, bilo uz naplatu od strane časopisa), a time i citiranje. Cilj sistema je, između ostalog, da se podigne "impakt faktor" ASISTENT časopisa.

CrossRef (iThenticate)

CrossCheck je servis CrossRef-a namenjen sprečavanju naučnog i profesionalnog plagijarizma. Koristi se sistemom iThenticate, koji predstavlja vodeći svetski softver za otkrivanje plagijata. Zahvaljujući toj saradnji, detekcija pomoću iThenticate-a se zasniva na unakrsnoj proveri članka sa velikom, redovno ažuriranom i stalno rastućom bazom aktuelne i arhivske naučne literature, koju obezbeđuje CrossRef.

Svi radovi objavljeni u ASISTENT časopisima podvrgavaju se rutinski detekciji, kao i naknadnoj verifikaciji plagijarizma, sprečavajući tako objavljivanje plagiranih sadržaja i obezbeđujući časopisu autoritet pouzdanog izvora.

KwASS

Keywords Assignment Support System (KwASS) je zaseban modul ASISTENT-a koji omogućava dodelu ključnih reči na standardan način, s osloncem na međunarodne disciplinarne tezauruse ili kontrolisane rečnike.

Ključne reči se generišu pomoću zasebnog softvera (AKwA: Automatic Keywords Assignment) koji obrađuje engleske naslove i sažetke svih radova, da bi ekstrahovao listu ključnih reči koji ih najbolje opisuju, a postoje u odgovarajućem tezaurusu/rečniku.

AKwA ključne reči predstavljaju samo predlog. Konačni izbor ključnih reči vrši autor ili uredništvo ako je preuzelo tu odgovornost. Prilikom donošenja odluka o izboru oni koriste dodatni alat (KeFiR: Keywords Final Refinement), koji im omogućava da konsultuju predloge AKwA-e i zadrže one stavke koje najbolje opisuju sadržaj članka. Preostale ključne reči se brišu. Istovremeno, KeFiR omogućava korisniku da pretražuje tezaurus/rečnik da bi predloženoj AkWA listi pridodao i neke ključne reči po sopstvenom izboru.

U verziji SCIndeks Asistenta 3.1 trenutno nije operativan. 

CiteMatcher

CiteMatcher je alatka koja automatski sravnjuje citate date u tekstu članka s citatima datim u popisu referenci. Nakon dobijenog signala o pozitivnoj recenziji ("Objaviti bez izmena" ili "Objaviti uz predložene izmene") CiteMatcher automatski procesira članak i nalazi citate u tekstu koji nisu dati u popisu referenci i obratno, a rezultate upisuje u poseban izveštaj. Sposobnost CiteMatcher-a da prepozna greške ove vrste zavisi od toga koliko autori poštuju standarde u navođenju, kako u samom tekstu, tako i u popisu referenci. CiteMatcher prepoznaje dve vrste grešaka:

  1. citat postoji u tekstu članka, a izostavljen je u popisu referenci; i
  2. citat postoji u popisu referenci, a izostavljen je u tekstu.

U verziji SCIndeks Asistenta 3.1 trenutno nije operativan.

RefFormatter

RefFormatter služi uređivanju referenci u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi (a koji je menadžer časopisa prethodno odabrao prilikom "Podešavanja časopisa"; korak 3.7). Nakon dobijenog signala o pozitivnoj recenziji RefFormatter automatski procesira (preuređuje ili upotpunjuje) reference citirane od strane autora radova, a rezultate upisuje u izveštaj na određenom mestu. Procesiranje se zasniva na automatskom sravnjivanju referenci s njihovim originalnim oblikom, kako je dat u odgovarajućim, pouzdanim (normativnim) bazama podataka (CrossRef, Medline, itd). Reference koje prepozna u tim izvorima RefFormatter raščlani na sastavne delove (autor, naslov, itd) i formatira u skladu sa željenim citatnim stilom. Takve reference su na popisu vidno označene posebnom oznakom. Reference koje ne uspe da pronađe ni u jednoj od normativnih baza RefFormatter ostavlja neobeleženim, da bi ih sam korisnik "ručno" proverio i po potrebi preuredio.

U verziji SCIndeks Asistenta 3.1 trenutno nije operativan.

Reviewing Reviewers – Ocenjivanje recenzenata

Alat ugrađen u SCIndeks Asistent sa ciljem da omogući standardno ocenjivanje recenzija napisanih na zahtev urednika. Dok urednici ocenjuju kvalitet recenzija, autori ocenjuju u kojoj meri su recenzenti pomogli da se rukopis poboljša. Ovaj alat kvantifikuje i akumulira rezultate o svim recenzentima i na godišnjem nivou generiše izveštaj koji uredništvo može da koristi prilikom rangiranja, obuke i izbora recenzenata.