Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni rukopis nije prethodno objavljivan, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu. U suprotnom, autor je dužan da navede detaljno pismeno obrazloženje situacije u odeljku \\"Komentari uredniku\\".
  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx) ili .rtf formatu!
  • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese!
  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 12; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (dozvoljeno samo za URL adrese).
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstvu autorima, koje se nalaze u odeljku Info.
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako je rukopis priložen za rubriku koja podleže recenziji).

Uputstvo autorima

Uputstvo autorima za pripremu rukopisa

Scripta Medica (SM) je internacionalni časopis Društva doktora Republike Srpske koji objavljuje originalne članke (klinička, laboratorijska i epidemiološka is- traživanja), ali i članke koji imaju za cilj da edukuju i obavijeste ljekare i stručnjake drugih biomedicinskih disciplina. SM, kao opšti medicinski časopis, daje prednost rukopisima o originalnim kliničkim istraživanji- ma. Na engleskom jeziku časopis objavljuje originalne radove, pregledne članke, specijalne članke, rješavanje kliničkog problema, prikaze slučajeva, slike iz kliničke medicine, istorijske članke i eseje. Samo na srpskom se objavljuju prikazi knjiga, vijesti, izvještaji sa naučnih skupova, kraći edukativni i drugi članci. Časopis je svima, bez naknade, dostupan na internetu (www.scripta- medica.com).

Opšta uputstva 1. Rukopis

6. Jedinice mere, dužine, težine i zapremine izražavaju se metričkim jedinicama (na primer, metar—m, kilo- gram—kg, litar—l) ili njihovim delovima. Temperaturu izražavati u stepenima Celzijusa (oC); količinu supstance u molima (mol), a pritisak u milimetrima živinog stuba (mm Hg). Sve vrijednosti hematoloških, kliničkih i bio- hemijskih merenja navoditi u metričkom sistemu prema Međunarodnom sistemu mera (International System of Units, SI units).

7. Skraćenice koristiti samo za duge nazive, uključujući imena hemijskih supstancija. Pun naziv dati kada se isti pojavi prvi put u tekstu, ukoliko to nije standardna jedinica mere. Ako se skraćenice koriste u Apstraktu, svaku treba objasniti kada se prvi put pomene u tekstu. Za opštepoznate skraćenice, kao što su DNK, SIDA, HIV, ATP, ADP, ne treba uvoditi pun naziv. U naslovu članka mogu se naći samo opštepoznate skraćenice.

8. Izjava o autorstvu. Da bi se istraživač kvalifikovao za autora, mora dati značajan intelektualni doprinos studiji koja je osnova za članak (WAME.com, Policy State- ments—Authorship). Autor mora učestvovati barem u jednoj aktivnosti u svakoj od tri sledeće kategorije:

1. Rukopis rada treba dostaviti u .DOC formatu (Micro- soft Word, Times New Roman font, večina slova 11 pt). Glavni naslov kucati slovima veličine od 12 pt bold, a naslove poglavlja slovima od 11 pt bold. U tabelama ko- ristiti slova veličine 10 pt, jednostruki prored, a naslovi unutar tabela treba da su veličine 10 pt bold; za glavni naslov tabele koristiti 12 pt bold; legende se ispisuju jednostrukim proredom slovima od 11 pt. Illustracije se dostavljaju u JPG ili TIFF formatu (300 dpi ili bolja rezolucija).

2. Za lijekove i hemikalije koristiti generičke nazive. Za instrumente, aparate i ostale uređaje dati njihove nazive, a u zagradi navesti proizvođača i grad.

3. Brojeve koji su manji od deset u tekstu treba ispisati rečima, a za 10 i više koristiti numeričku oznaku. Brojeve u tekstu i tabelama treba navesti za vrijednosti od koji su načinjene procentualne vrijednosti; iza srednje vrijed­ nosti stoji standardna devijacija (SD), a iza medijana međukvartalni raspon (interquartile range, IQR).

4. Naslov slike treba da je veličine 10 pt bold; legende kucati jednostrukim proredom, slovima veličine 10 pt.

5. Reference se u tekstu označavaju brojevima ispisanim superskriptom iza bilo kog znaka interpunkcije.

a.

b.

c.

postavljanje istraživačkog pitanja, izrada koncep- ta i dizajna studije, prikupljanje i analiza podata- ka,

statistička analiza, interpretacija podataka, obez­ beđenje sredstava za istraživanje, administrativ- na, tehnička ili materijalna podrška, nadgledanje celokupnog toka istraživanja,

pisanje prve verzije ili kritička revizija rukopisa.

Izuzetno, autor može biti istraživač koji je kao suspeci- jalista (na primer biostatističar, patolog ili epidemiolog) doprinjeo uskom aspektu rada. Izjavu o autorstvu s navođenjem svog doprinosa mora potpisati svaki autor (ako ih je dva ili više). Izjava o autorstvu se objavljuje pod naslovom “Doprinos autora,” a sledi iza Diskusije. Imena autora se u tom poglavlju ne ispisuju, već samo njihovi inicijali. Glavni (korespondirajući) autor je odgovoran za integritet celokupnog rada. Neodgovorno je izostaviti istraživača koji je doprineo radu.

9. Izjava o sukobima interesa. Izjavu o deklaraciji potencijalnih sukoba interesa daje i potpisuje svaki autor. (Videti uputstvo koje je dato od strane Svetskog udruženja urednika medicinskih časopisa,World Asso- ciation of Medical Editors, WAME, www.wame. org ili ICMJE uniform disclosure form for potential confl icts of interest, www.icmje.org.) Izjava uključuje sve finansijske aspekte (konsultacije, honorare, plaćena putovanja na naučne i druge skupove, finansiranje od strane državnih i privatnih institucija, zarada od patenata, itd.) i napage2image560vođenje organizacija koje imaju finasijski interes ili fi- nansijski konflikt s predmetom ili materijalima o kojima se diskutuje u rukopisu. Ukoliko se rukopis prihvati u štampu, urednici će diskutovati s autorima kako će takva informacija biti saopštena čitaocima u rubrici “Konflikti interesa.”

10. Zahvalnost. U propratnom pismu, mora se navesti da su autori dobili pisanu saglasnost od svih osoba koje se pominju u Zahvalnosti ili se citiraju kao ‘lična saopšten- ja.’ Ovde se navodi i finansijska pomoć u obliku poklona, opreme, supstancija ili lekova, stipendije i sl.

11. Propratno pismo. Pismo se šalje s rukopisom i sadrži sledeće izjave:

  1. rad nije ranije publikovan i nije istvremeno pod- net za objavljivanje u nekom drugom časopisu,

  2. svi su autori pročitali rukopis i odobrili ga i

  3. pismena saglasnost ili dozvola je pribavljena od 1) svih osoba koje se pominju u poglavlju Zah- valnost, 2) od pacijenata ili dobrovoljaca koji su učestvovali u studiji i 3) od etičkog odbora us- tanove za izvođenje studije na ljudima (pacijenti i dobrovoljci) ili višim životinjama. [Saglasnost Etičkog odbora ustanove (Institutional Ethics Committee, IEC) za izvođenje studije je u skladu s Zahtevima za izradu rukopisa koji se podnose medicinskim časopisima (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Jour- nals,” www.icmje.org).

Propratno pismo potpisuje korespondirajući autor.

12. Slanje rukopisa. Rukopis i sve priloge (propratno pis­ mo, izjava o autorstvu i izjava o sukobu interesa) slati putem elektronske pošte na adresu slavica.j.serdar@gmail.com, najbolje u jednom fajlu.

U nazivu fajla treba da stoji i pezime autora s ko- jim se vrši korespodencija. Potpisani primerak proprat- nog pisma i izjave mogu se slati putem faksa
+387 (51) 234­139. Prijave radova koje nisu u skladu s navedenim instrukcijama neće se razmatrati.

13. Uređivački proces. Rukopisi koji ispunjavaju osnovne uslove za publikovanje, po proceni redakcije, uputiće se recenzentima. Autorima se preporučuje da predlože dva ili više kvalifikovanih stručnjaka iz odgovarajućeg po- dručja koji bi mogli biti recenzenti. Preduslov je da su kandidati publikovali najmanje pet članaka u časopisima koji su obuhvaćeni MEDLINE bazom podataka. Slanje rukopisa, korespodencija s urednicima i uvid u probni otisak rada odvija se elektronskom poštom.

14. Ocjena rukopisa i revizije. Rukopisi koji su pogodni za slanje recenzentima recenziraće dva recenzenta. Neki će rukopisi biti prihvaćeni bez potrebe da se revidira- ju, a ako je nužna revizija, glavni autor mora u pismu uredniku odgovoriti na svako pitanje, kritiku, zahtjev i sugestiju recenzenata i urednika. U novu verziju ru- kopisa treba uneti odgovarajuće izmjene, a urednika časopisa obavestiti šta je sve urađeno po preporukama. Sve izmene rukopisa označiti drugom bojom slova i tu verziju rukopisa treba poslati uredniku zajedno s pome- nutim pismom u istom fajlu (čiji naziv opet uključuje i prezime korespondirajućeg autora). SM objavljuje oko 60% prispjelih rukopisa.

15. Dodatne informacije mogu se naći ili dobiti od: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
c/o Slavica Serdar Janjuš
Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Tel / Fax: +387­(51) 234­139, E­mail: slavica.j.serdar@gmail.com mpstojiljkovic@gmail.com www.scriptamedica.com

Specifične instrukcije za pripremu rukopisa

Naslovna strana. Naslovna strana rukopisa sadrži naslov članka, ime i prezime svakog autora (bez titula), naziv odjeljenja, ustanove i grada. Na toj stranici navodi se ime autora za korespodenciju (glavni autor) zajedno s adresom, brojem telefona i faksa i e­adresom. Skraćeni naslov s ne više od 40 slova i praznih mesta takođe tre- ba ovde navesti, a iza toga napisati koliki je broj reči u rukopisu. Originalni članci mogu sadržavati do 2.500 reči, ne računajući reference i apstrakt. Za rukopise kon- trolisanih kliničkih istraživanja, autori će dobiti instruk- cije od urednika.

Naslov treba da ukaže na glavnu temu ili poruku članka. Standardni naslov istraživačkog članka je fraza (ređe rečenica) koja treba da je koncizna i precizna, informa- tivna i deskriptivna.

Kada se u radu opisuje samo metod, naslov treba da ukaže da li je u pitanju nov metod ili unapređenje pos- tojećeg.

Apstrakt i ključne riječi. Za originalne radove apstrakt (do 250 riječi) treba da ima sledeću strukturu: Uvod, Materijal i metode, Rezultati i Zaključak. U njemu treba navesti pitanje ili problem koji se u radu istražuje, metode koje su korišćene, dobijene rezultate i, na kraju, da se da odgovor na postavljeno pitanje. Za ostale vrste članaka apstrakt se piše u jednom pasusu. Svaki apstrakt treba da pruži jasnu informaciju. Ispod apstrakta, autori bi trebalo da navedu 3—6 ključnih reči ili kratkih fraza prema terminima Medical Subject Headings— MeSH (www. nlm.nih.gov/mesh), na srpskom i engleskom jeziku.

Prevod apstrakta, tabela i naslova ilustracija na engleski. Na posebnoj stranici priložiti naslov rada na engleskom jeziku, imena i prezimena autora (bez titula) indeksirana brojevima, zvanični naziv ustanova na eng- leskom jeziku, structured Abstract (Introduction, Meth- ods, Results, Conclusion). Prevesti nazive tabela, slika i celokupni tekst u njima. Treba se pridržavati jezičkog sta­ndarda British English. [Radovi koji se u celini dostave na engleskom imaju prednost u objavljivanju. Uputstvo za rukopise na engleskom dato je u Instructions for con- tributors.]

Uvod. U poglavlju Uvod, opisati razlog za istraživanje, dati svrhu studije ili objasniti zašto je ona važna. Cilj istraživanja može biti u formi postavke, istraživačkog pitanja ili hipoteze. Treba samo citirati radove koji su relevantni.

Materijal i metode. Ovo poglavlje opisuje procedure pomoću kojih se izvodi studija; opis treba da omogući drugima, ako žele, da studiju ponove. Ako je metod mjer- enja poznat, treba ga citirati i opisati s par rečenica. Trebalo bi prikazati dizajn studije i navesti koje su intervencije preduzimane, da li postoji saglasnost etičkog komiteta o eksperimentima na ljudima i višim životinjama, kako je vršena randomizacija, koliko dugo su praćeni učesnici, kako su prikupljani podaci i kako je vršena statistička analiza podataka. Treba definisati nezavisne i zavisne varijable. Za lijekove i hemikalije koristiti generičke na- zive, doze lijekova i način davanja. Variabilnost izraziti pomoću srednje vrijednosti i standardne devijacije (SD). Pošto su SD i standardna greška srednje vrijednosti (SE) pozitivni brojevi, Council of Science Editors preporučuje eliminaciju znaka +/­ sign; umjesto njega SD, kao i SE, se daju u zagradama. Na primer, “sistolni krvni pritisak grupe zdravih studenata iznosio je 129 mm Hg [SD = 6, n = 87].” Vrijednost P može se koristiti da se odbaci nulta hipoteza, ali treba navesti procjenu snage studije (power of the study) i statistički test korišćen u statističkoj anali- zi. U revijskim (preglednim) člancima se opisuju metode kojima su locirani, odabrani, pronađeni i sintetisani po- daci. Te metode, takođe, treba navesti u apstraktu.

Rezultati. Dobijene rezultate treba izložiti logičkim tokom korišćenjem teksta, tabela i ilustracija. Sve il- ustracije nose naziv “Slike” (Figures). Taj deo rukopisa daje odgovor studije na postavljeno istraživačko pitanje. Ponekad je to najkraći tekstualni deo rukopisa. Detalji se mogu prikazati u jednoj ili više tabela i slika. Ne pon- avljati podatke iz tabela ili slika u tekstu. U tekstualnom

delu treba samo naglasiti najvažnije rezultate koji direk- tno odgovaraju na pitanje iz Uvoda.

Tabele. Svaka tabela (4 tabele ili slike su dozvoljene) sa svojim legendama treba da opiše o čemu je reč; redosli- jed im se numeriše arapskim brojevima u tekstu. Naslov treba da je iznad tabele, a objašnjenja, uključujući defin- icije skraćenica, nalaze se ispod tabele. Sve ovo pisati dvojezično (srpski i engleski). Tabele raditi isključivo u programu Word (koristiti table-insert-table). U tabeli, u iste ćelije unijeti tekst na srpskom i engleskom jeziku. (Nikako ne praviti dvije tabele na dva različita jezika.)

Slike. Sve ilustracije (fotografije, grafikoni, sheme) treba numerisati arapskim brojevima redoslijedom nji- hovog pominjanja u tekstu (maksimum 4 slike ili tabele su dozvoljene). Sve ilustracije nose naziv “Slike”. Slova su tamna na bijeloj podlozi a veličina treba da je čitljiva kada se štampanjem umanje. Originalne crteže, EKG zapise i sl. treba skenirati sa barem 300 DPI (JPG ili TIF). Legende za slike kucati s dvostrukim proredom na posebnom listu označene arapskim brojem koji odgovara slici. Simbole, strelice, brojeve ili slova koji su na slici objasniti u legendi. Interna skala treba da se pojavi na mikrosnimku, a metodi bojenja se opisuju u legendi. Tekst legende i sva objašnjenja pišu se dvojezično.

Diskusija. Ukratko navesti glavni nalaz koji se odnosi na svrhu istraživanja ili odgovor na istraživačko pitanje koje je postavljeno u Uvodu. Zatim komparirati svoje na- laze s publikovanim radovima; osvrnuti se na ograničen- ja korišćenih metoda i navesti implikacije svojih nalaza.

Zahvalnost. Navesti one koji su doprinijeli stvaranju rada, a ne ispunjavaju merila za autorstvo, ako su osobe dale pismeni pristanak za to. Finansijska i materijalna pomoć se ovde takođe navodi.

Doprinos autora. Ukoliko je rukopis pisalo dva ili više autora, svaki od njih opisuje doprinos radu (tačka 8. ovog Uputstva).

Konflikti interesa. Autori navode potencijalne konf- likte interesa (tačka 9. ovog Uputstva).

Reference. Ispravnost liste referenci je odgovornost autora. Citirati članke u tekstu rednim arapskim broje- vima prema redosledu navođenja u tekstu. Reference se ispisuju prema Vankuverskom stilu—broj se u tekstu na- vodi u superskriptu, nakon bilo kog znaka interpunkcije. Na primer, Vulić and colleagues.12 Kada se citiraju dve reference, one se odvajaju zarezom, bez razmaka.Tri ili više referenci u nizu se razdvaja crtom (na primer, 3­6). Reference koje se eventualno citiraju u tabelama i slikama dobijaju redni broj prema mestu gde se ove ilustracije postave u tekstu. Za citiranje prema Vankuverskom stilu, videti Uniform Requirements for Manuscripts Submit- ted to Biomedical Journals; to su pravila koja su data od strane Međunarodnog komiteta urednika medicinskih časopisa (International Committee of Medical Jour- nal Editors; www.icmje.org). Ako referenca sadrži šest autora ili manje, treba navesti sve autore prezimenom, razmak, inicijali, zarez. Ako u pitanju sedam ili više au- tora, navode se prva tri i sledi et al. U nastavku su primeri navođenja nekih publikacija, a za ostale uputstvo je na internet stranici: (www. nlm.nih.gov/bsd/uniform_re- quirements.html).

De Lacey G, Record C, Wade J. How accurate are quotations and references in medical journals. BMJ 1985;291:884­6.

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals.Croat Med J 2003;44:770­83.

Huth EJ. How to write and publish papers in the medi- cal sciences.Philadelphia: ISI Press, 1982.

Davidović L, Marković M, Čolić M, et al. Treatment of traumatic rupture of the thoracic aorta. Srp Arh Celok Lek 2008;136:498­504.

Curtis MJ, Shattock MJ. The role of the manuscript as- sessor. In: Hall GM, ed. How to write a paper. London: BMJ Publishing Group; 1994:89­95.

Electronic publications (ove citate treba izbegavati): International Society of Scientometrics and Informat- ics Web site. Available at: http://www.issi­society.info (accessed March 20, 2012).

Lock SP. Journalology: are the quotes needed? CBE Views. 1989:1257­9. Available at: http://garfi eld.li- braryupenn. edu/essays/v13po19y1990.pdf (accessed Dec 25, 2011).

Revijski članci

Revijski članci se pišu po narudžbi redakcije, sa ne više od 2,500 reči, ne računajući reference i apstrakt. Uz ru- kopis se mogu priložiti 4 tabele ili ilustracije. Broj refer- enci je ograničen na 50.

Prikaz bolesnika

Prikazi bolesnika verovatno će biti publikovani ako se u njima opiše sledeće: nuspojave (štetne ili korisne) ili interakcije lekova koje od ranije nisu poznate; nov, ne-

očekivan ili neobičan tok bolesti; uzročna veza između dve bolesti koja ranije nije bila opažena; prikaz, dijag- noza i/ili lečenje novih bolesti ili bolesti koje se naglo šire; ranije nepoznata veza između dve bolesti ili raznih simptoma; neočekivan događaj u toku bolesti ili lečenja pacijenta; ranije nepoznata bolest. SM ne objavljuje pri- kaze bolesnika koji služe samo u edukativne svrhe (da se opiše ono što je poznato, a to su mnogi zaboravili). SM nerado objavljuje prikaze bolesnika koji spadaju u kate- goriju “retkih slučajeva.“

Prikaz bolesnika (manje od 2500 reči) uključuje slijedeće: naslov (na engleskom i srpskom), prikaz bolesnika sa diskusijom (moguće je priložiti do 3 ilustracije), do 15 ref- erenci i nestrukturisan apstakt na engleskom i srpskom (do 100 reči). Naslov treba da je kratak kako bi olakšao elektronsko pretraživanje. Prikaz bolesnika sadrži krat- ke anamnestičke podatke, fizički pregled i glavne nalaze svih pretraga, opis lečenja, koje su opcije za lečenje raz- matrane, ishod lečenja. Diskusija uključuje izjavu da li je u pitanju neobična dijagnoza, prognoza, terapija ili štet- na pojava, da li su u literaturi opisani slični slučajevi, šta je neobično kod prikazanog bolesnika, šta bi se u sličnim slučajevima moglo drugačije uraditi.

Prikaz bolesnika može imati najviše 5 autora. Veoma kratke prikaze bolesnika (bez ilustracija) primamo kao Pisma uredniku. Autori moraju pribaviti pisani pristanak bolesnika da se članak o njemu može objaviti; ako pristanak ne može da potpiše bolesnik, pristanak treba tražiti od roditelja ili staratelja.

U propratnom pismu treba navesti da je takav dokument pribavljen. Izjavu o doprinosu autora (ukoliko ih je dva ili više) i izjavu o konfliktima interesa moraju pot- pisati autori. U propratnom pismu, autori treba da ukažu po čemu njihov prikaz bolesnika doprinosi medicinskoj literaturi. Prilozi koji ne sadrže tu informaciju vratiće se autorima bez ocene rukopisa.

Slike iz kliničke medicine

Urednici će razmatrati originalne, jasne i interesantne slike koje ukazuju na novije ili “klasične” kliničke odlike koje su praćene tekstom (uz najviše 3 reference) na ne više od 200 reči. To saopštenje mogu pisati najviše dva autora. Autori moraju dobiti pismenu saglasnost od pacijenta, bliskog rođaka ili staratelja. U propratnom pismu treba navesti da je takva saglasnost pribavljena. Izjavu izjavu o konfliktima interesa moraju potpisati autori.

Rješavanje kliničkog problema

Rješavanje različitih kliničkih problema, uključujući kli­ ničke studije, treba da sadrži sljedeće dijelove: Apstrakt (na srpskom i engleskom), Uvod, Metode ili Prikaz(e) bolesnika, Diskusija, Reference (do 20). Apstrakt se piše u jednom pasusu (nestrukturisano) na do 150 riječi. Ovaj tip rukopisa ne smije imati više od 1400 riječi, ne računajući reference, tabele i ilustracije. Autori moraju dobiti pismenu saglasnost od pacijenta, bliskog rođaka ili staratelja. U propratnom pismu treba navesti da je takav dokumenat pribavljen. Izjavu o doprinosu autora (ukoliko ih je dva ili više) i izjavu o konfliktima interesa moraju potpisati autori.

Pisma uredniku

Kada se pismo odnosi na nedavno objavljen članak u ovom časopisu, ono može imati do 250 reči, ne računa- jući refernce. Sva pisma treba da su kratka i konkretna. Ne više od 5 referenci može se priložiti, ali ne lustracije ili tabele. Izjavu o konfliktima interesa moraju potpisati autori. Urednici imaju pravo da skrate svako pismo.

Uvodnici

Uvodnike piše urednik ili stručnjaci po pozivu. Cilj im je da se ukaže na članke koji su objavljeni u časopisu ili da se izraze opšta i aktuelna gledišta.

Specijalni članci

Specijalni čalanci sadrže do 1500 riječi. Posvećeni su nekom medicinskom problemu, istorijskoj perspektivi, edukaciji, demografiji ili savremenim temama. Do 15 referenci i 2 tabele ili ilustracije su dozvoljene. Nestruk- turisan apstrakt (do 150 riječi) na srpskom i engleskom se prilaže uz tekst specijalnog članka. Izjavu o konfliktu interesa moraju potpisati autori.

Saopštenje za novinare

Autore interesantnih i važnih članaka redakcija će zamo- liti da napišu tzv. press release – saopštenje za novinare. Taj tekst pomaže da se poruka ispravno prenese širokoj javnosti. Ni autor ni novinari ne treba da distribuiraju podatke iz nepublikovanih članaka sve dok ne prođe em- bargo časopisa za sredstva javnog informisanja, tj. dok se časopis ne publikuje.

Saopštenje za novinare obično sadrži 150 do 250 reči kojima se iznosi glavna poruka. Rečenice treba da su kratke, a reči razumljive. Laičku terminologiju treba koristiti kad god je moguće, a tehničke termine i uobiča- jene stručne skraćenice treba objasniti kada se koriste prvi put. Takođe, jasnije je umjesto procenata koristiti aproksimacije. Na primjer, za 9% bolje je navesti “jedan od deset“ ili za 55% “više od polovine“. Na kraju ovih saopštenja treba navesti ime, adresu, telefon i e­adresu glavnog ili starijeg istraživača. Ukoliko je više autora

potpisalo članak, moguće je da bilo koji bude izabran za komuniciranje s medijima za masovno informis- anje. Kada urednik Scripta Medica procjeni, časopis može organizovati konferenciju za novinare kako bi bili predstavljeni zanimljivi članci. Na konferencji će se distribuirati press release odabranih članaka, a autor će odgovarati na pitanja novinara.

Slanje rukopisa

­ Rukopis, tabele, slike i propratno pismo i izjave treba slati preko platforme za uređivanje časopisa SCIndeks http://aseestant.ceon.rs/index.php/scriptamed, kad god je moguće sve u jednom fajlu koji u nazivu sadrži prezime korespondirajućeg autora.

Propratno pismo i izjave se mogu skenirati i slati elektronski. Izuzetno se ti materijali mogu poslati faksom +387 (51) 234­139.

Da se izbjegnu kašnjenja, preporučujemo autori- ma da sve potpisane dokumente pošalju zajedno s rukopisom.

POTPISI

­ PROPRATNO PISMO
­ IZJAVA O AUTORSTVU
­ IZJAVA O KONFLIKTIMA INTERESA

page5image31456 page5image31616

Review article

Article that gives state-of-the art of some field with more than 50 quated literature data.

Aktuelna tema

Article that does not report on the results of an original study, but gives the short review on the topic.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i adresa e-pošte pod kojima ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome, ni pod kojim uslovima.