Dokolica u Bugarskoj

  • Maja B. Kelijan Bugarska akademija nauka, Institut za filozofiju i sociologiju, Sofija (Bugarska)
Ključne reči: dokolica, obrasci dokolice u Bugarskoj, kulturni centri u okviru zajednice, pandemija COVID-19

Sažetak


Ovaj članak istražuje obrasce dokolice u Bugarskoj u poređenju sa ostalim državama članicama EU, analizirajući podatke dobijene od Eurostat-a, Nacionalnog zavoda za statistiku Bugarske, Evropske ankete o kvalitetu života, kao i rezultate projekta „Lokalni festivali: način na koji se lokalne zajednice bore protiv kriza” itd. U Bugarskoj aktivno koriste internet i društvene mreže, ali nam je teško da postignemo ravnotežu između posla, porodice i društvenih kontakata. Niski prihodi negativno utiču na aktivnosti u slobodno vreme, ograničavajući ih zahtevom za zadovoljavanjem osnovnih potreba domaćinstava. Zatvaranje prouzrokovano pandemijom COVID-19 dovelo je do povećanja slobodnog vremena, ali su mogućnosti njegovog korišćenja znatno smanjene. Široka primena rada na daljinu promenila je granice između radnog i slobodnog vremena.

Reference

Cultural statistics: 2019 edition (2019). Luxemburg: Publication Office of the EU. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000doi:10.2785/824495.

Eurofound: Living, working and COVID-19, COVID-19 series.(2020). Luxemburg: Publication Office of the EU. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20059en.pdf. doi: 10.2806/467608.

European Quality of Life Survey 2016: Quality of life, quality of public services, and quality of society. (2017). Luxemburg: Publication Office of the EU. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1733en.pdf. doi:10.2806/964014

Eurostat website. https://ec.europa.eu/eurostat

Kelly, J. R. (1972). Work and Leisure: A Simplified Paradigm. Journal of Leisure Research, 4 (1), 50–62.

Keliyan, M. (2012). Consumption Patterns and Middle Strata: Bulgaria and Japan. PECOB, University of Bologna. Available at file:///C:/Users/user/Downloads/Pecob_Volume_Keliyan.pdf

Living conditions in Europe: 2018 edition. (2018). Luxemburg: Publication Office of the EU. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9079352/KS-DZ-18-001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430a-b68d-f12c3012f4d0?t=1532352347000. doi: 10.2785/39876

National Statistical Institute. https://www.nsi.bg/en

Schor, J. (1992).The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure. New York: Basic Books.

The European Union Labour Force Survey. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ewhuis/default/table?lang=en

The lives of women and men in Europe: Statistical portrait. (2018). Sofia: Eurostat and National Statistical Institute publ. https://www.nsi.bg/women_and_men_in_Europe_2018/index.html?lang=bg

Objavljeno
2021/04/09
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni naučni rad