Stres na radu. Poseban fenomen ili vrsta opšteg stresa?

  • Nina B. Lalević Nezavisni istraživač, Beograd (Srbija)
Ključne reči: stres na radu, pojam i teorijski modeli stresa, mehanizmi nastanka i delovanja stresa, prevalenca stresa, posledice stresa

Sažetak


Profesionalni stres zaokuplja pažnju sve većeg broja autora koji se bave psihologijom rada i organizacije. Za razliku od starih, „industrijskih” definicija stresa na radu, moderne akcenat stavljaju na psihološke aspekte rada koji imaju nepovoljne efekte na raspoloženje, motivaciju i opšte zdravstveno stanje zaposlenog. Tako se sve više govori o pristupu pretpostavljenih, međuljudskim odnosima i balansu na relaciji privatni-poslovni život, kao i o tradicionalnim uticajima monotonije, uslova rada i mogućnostima napredovanja. Autor postavlja bazu stručnog znanja o stresu, predstavljanjem i analiziranjem rezultata mnogobrojnih naučno relevantnih studija na temu stresa na radu, time upoznajući studente, istraživače i praktičare s najvažnijim postulatima, zapažanjima i implikacijama za tretiranje posledica stresa. Takođe, stres kao jedno od najaktuelnijih pitanja moderne ere, sve više se pozicionira u središte konteksta rada kroz problematične interpersonalne odnose, konfliktne ili konfuzne radne uloge i nedovoljnu ili neadekvatnu nagradu. Autor završava knjigu/udžbenik poglavljem o metodama i tehnikama merenja stresa što će u perspektivi biti ključno u dokazivanju prisustva i toksičnih efekata stresa, i lečenju od bolesti izazvanih stresom na radu.

Reference

Bojanović, R. (2009). Authentic and inauthentic personality. Beograd: Zavod za udžbenike [In Serbian]

Čabarkapa, M. D. (2016). Stress: General models, causes and consequences. Beograd: Institut za psihologiju & Filozofski fakultet [In Serbian]

Čabarkapa, M. (2017). Occupational stress – psychology of stress at work. Beograd: Zavod za udžbenike [In Serbian]

Davies, D. R. & Shackleton, V. J. (1979). Psychology and Work. Beograd: Nolit [In Serbian]

Eysenck, H. J. (1980). Uses and Abuses of Psychology. Zagreb: ITRO Naprijed [In Croatian]

Harari, J. N. (2018). Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Beograd: Laguna [In Serbian]

Harrison, C. [Director & Producer]. (2007). Guns, Germs and Steel [DVD]. Washington: NGHT, Inc.

Latas, M. (2016). Anxiety disorders – Theory and practice. Beograd: Službeni glasnik [In Serbian]

Levin, M. [Director & Producer]. (2019). One Nation under Stress [Documentary]. United States: Blowback Productions, & HBO Documentary Films.

Mihailović, D. (2010). Psychology of Work and Organisation. Beograd: Fakultet organizacionih nauka [In Serbian]

Mihailović, D., & Ristić, S. (2009). Organisational Behaviour. Beograd: Fakultet organizacionih nauka [In Serbian]

Opalić, P. (2007). Stress. In A. Mimica, M. Boganović (eds). Sociological Dictionary. Beograd: Zavod za udžbenike [In Serbian]

Shotter, J. (2008). Images of Man in Psychological Research. Novi Sad: Mediterran Publishing [In Serbian]

Objavljeno
2021/04/09
Broj časopisa
Rubrika
Osvrt