КАУЗА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ КАО ПРЕТПОСТАВКА ПУНОВАЖНОГ НАСТАНКА ОБОСТРАНО-ОБАВЕЗУЈУЋИХ УГОВОРА

  • Samir O Manić DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU, DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE, KATEDRA ZA GRAĐANSKO PRAVO
Ključne reči: кауза, causa, основ уговорне обавезе, побуде, циљ обавезе.

Sažetak


Под утицајем француског Грађанског законика, у ред каузалистичких правних поредака сврстао се и наш правни поредак. Основне и најважније одредбе о каузи уговорне обавезе налазе се у члановима Закона о облигационим односима (ЗОО) који се односе на основ уговорне обавезе и побуде за закључење уговора. Наиме, наш ЗОО усвојио је тзв. објективно-субјективно схватање о каузи. Аутор у раду анализира корисност оба концепта о каузи уговорне обавезе код обострано-обавезујућих уговора. Због чињенице да се ради о институту облигационог права око чијег појма не постоји сагласност у правној теорији, први део рада посвећен је теоријама о каузи уговорне обавезе. Други део рада, који је и централни, посвећен је корисности каузе уговорне обавезе као претпоставке пуноважног настанка уговора код правих обострано-обавезујућих уговора.

Biografija autora

Samir O Manić, DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU, DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE, KATEDRA ZA GRAĐANSKO PRAVO

DOCENT DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU

DEPARTMAN ZA PRAVO

Reference

Capitant Henri, De la cause des obligations : (contrats, engagements unilatéraux, legs), Paris : Dalloz, 1923.


Code civil, 2016.


Crome Carl, System des deutschen bürgerlichen Rechtes, Tom I, Tübingen-Leipzig J. C. B. Mohr, 1900.


Ernst, A.N. Joseph, La causa est-elle une condition essentielle pour la velidite des conventiones?, Liege, 1826.


Gordley James, "Myths of the French Civil Code," American Journal of Comparative Law 42, no. 3 (Summer 1994): 459-506.


Jean Domat, Les lios civiles dans leur ordire naturel, livre I, titre I. Des. conventiones en général, sect. I: De la nature des conventiones et des manièré dont elles se forment.


Lorenzen Ernest, „Causa and consideration in the law of contracts“ Yale Law Journal, Vol. XXVIII MAY, No. 7632. 1919., 621-646.


Markesinis B. S., "Cause and Consideration: A Study in Parallel," Cambridge Law Journal 37, no. 1 (April 1978): 53-75


Paragraf Lex  https://www.paragraf.rs/


Planiol – Ripert, Traite elementaire de droit civil, t. II, Paris, 1931.


Rowan Solène, „The new French law of contract“, International and Comparative Law Quarterly, Volume 66 , Issue 4 , October 2017, 805-831.


Smits Jan, Calomme Caroline, „The Reform of the French Law of Obligations“ Maastricht Journal of European and Comparative Law 2016 / 12 Vol. 23; Iss. 6.  1. von Mehren Arthur, "Civil-Law Analogues to Consideration: An Exercise in Comparative Analysis," Harvard Law Review 72, no. 6 (April 1959): 1009-1078.


Антић Оливер, „Kауза, Правни живот, бр. 10/2005., стр. 821-856.


Визнер Борис, „Да ли је у питању правни основ (titulus iuris) или главни циљ (causa finalis) обавезног уговора“, Наша законитост, бр. 8/77, стр. 24-41.


Гамс Андрија, „Kауза и правни основ“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/1959. стр. 156-175.


Дудаш Атила, „Кауза уговорне обавезе према Закону о облигационим односима Републике Србије“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2010, 145-149.


Дудаш Атила, „Правна релевантност циља уговора у Немачком праву“, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад 2013, вол. 47, бр. 1, стр. 271-289.


Дудаш Атила, „Римско право је ипак познавало појам каузе уговорне обавезе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2009, 341-367.


Живомир Ђорђевић, Проблем еквивалентности у облигационом праву, Савез удружења правника Југославије, Београд, 1958.


Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020).


Маленица Антун, „О римском погледу на каузу посла, каузу облигације и каузу престације у контрактима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1-2/2008, 167-196.


Никшић Саша, „Кауза обавезе и сродни институти у поредбеном праву, Зборник Правног факултета у Загребу, 56 (4) 2006, 1057-1102.


Никшић Саша, „Утјецај разлога за преузимање обвезе на ваљаност правног посла“, Зборник радова Правног факултета у Загребу, 56 (6) 2006, стр. 1809- 1846.


Перовић Слободан, „Kауза“, у: „Енциклопедији имовинског права и права удруженог рада“, том први, Београд, 1978.


Салма Јожеф, „О каузи облигационих уговора, Правни живот, 4/1985., 421- 436.


Стојановић Драгољуб, коментар уз чл. 66. ЗОО у Коментар закона о облигационим односима, главни уредник Перовић Слободан, Савремена администрација, Београд, 1995, књига прва.


Цигој Стојан, „Улога и значај каузе (основа) у уговорном праву, Правни живот, том I, Београд, 1988, стр. 111-134.

Objavljeno
2022/06/23
Rubrika
Pregledni članak