СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА РАСПРАВЉАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  • Jovana Milović Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet
Ključne reči: јавни бележници, судови, поступак за расправљање заоставштине, растерећење судова, суђење у разумном року

Sažetak


Увођење јавнобележничке службе у српски правни систем унело је низ новина у наследноправним стварима, међу којима је најзначајнија могућност поверавања поступка за расправљање заоставштине јавним бележницима. Спровођење поступка за расправљање заоставштине од стране судова, у српском правном систему, представља традицију. Услед наведеног, није било лако прекинути је. Тако српски законодавац, и даље, предвиђа надлежност суда за расправљање заоставштине, уз могућност поверавања овог поступка јавном бележнику, онда када за то не постоје сметње. Аутор у раду настоји да кроз изучавану праксу судова и јавних бележника утврди оправданост поверавања поступка јавним бележницима, уз истовремено испитивање могућности преношења надлежности за спровођење оставинског поступка у потпуности на јавне бележнике. По схватању аутора овако нешто је реално оствариво, будући да досадашња пракса јавних бележника у поступцима за расправљање заоставштине говори у прилог растерећења судова и смањења времена потребног за окончање ових ванпарничних поступака.

Reference

Дракић, Г. (2014). Нормативно уређење установе јавног бележништва у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевини Југославији). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 4. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду.


Đurđević, D. (2013). Opravdanost poveravanja ostavinskog postupka javnim beležnicima. Pravni život. 11. Beograd: Udruženje pravnika Srbije.


Јакшић, А. (2006). Нотаријат као јавна служба; у: Хибер Драгор (ур.). Јавнобележничко право. Београд: Правни факултет Београд.


Krešić, M. (2013). Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930: sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku – iskustva iz prošlosti. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Ријавец, В. (2010). Улога нотара у грађанском праву Словеније. Анали Правног факултета у Београду. 1. Београд: Правни факултет у Београду.


Станковић, Г. (2016). Поверавање оставинског поступка јавном бележнику; у: Стојановић Наташа, Крстић Новак (ур.). Зборник радова „Двадесет година Закона о наслеђивању. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу.


Стојановић, Н. Видић Трнинић, Ј. (2015). Поступак за расправљање заоставштине. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу.


Trgovčević-Prokić, M. (2009). Ovlašćenja javnog beležnika. Beograd: Službeni glasnik.


Закон о јавном бележништву. Сл. гласник РС.  Бр. 31/11.


Закон о јавним бележницима (нотарима). Службене новине КЈ. Бр. 220/1930.


Закон о судском ванпарничном поступку. Службене новине КЈ. Бр. 178/1934.


Закон о ванпарничном поступку. Службени гласник СРС. Бр. 25/1982 и 48/1988. Службени гласник РС. Бр. 46/1995 – др. закон, 18/2005 – др. закон, 85/2012, 45/2013 – др. закон, 55/2014, 6/2015 и  106/2015 – др закон.


Закон о парничном поступку. Службени гласник РС. Бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020.


Zakon o vanparničnom postupku. Službeni list RCG. Br. 27/2006 i Službeni list CG. Br. 20/2015, 75/2018 – dr. zakon i 67/2019.


Zakon o nasljeđivanju. Službene novine FBiH. Br. 80/2014 i 32/2019 – odluka US.


Zakon o vanparničnom postupku. Službeni glasnik RS. Br. 36/2009 i 91/2016.


Закон о судијама. Службени гласник РС. Бр. 116/2008, 58/2009 – одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС, 101/2013, 111/2014 – одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 – одлука УС, 106/2015, 63/2016 – одлука УС, 47/2017 и 76/2021.


Годишњи извештај о раду судова у Републици Србији за 2017. годину. Преузето 07. маја 2021.  https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/GODISNJI%20IZVESTAJ%20O%20RADU%20SUDOVA%20ZA%202017.%20GODINU.2018.03.02.15.24_0.pdf.


Годишњи извештај о раду судова у Републици Србији за 2018. годину. Преузето 10. маја 2021. https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Godisnji%20izvestaj%20o%20radu%20sudova%202018_0_0.pdf.


Годишњи извештај о раду судова у Републици Србији за 2019. годину. Преузето 05. маја 2021. https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Godisnji%20izvestaj%20o%20radu%20sudova%20u%202019_0_0.pdf.


Годишњи извештај о раду судова у Републици Србији за 2020. годину. Преузето 01. јуна 2021.  https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Godi%C5%A1nji%20izve%C5%A1taja%20za%202020%20FINAL_0.pdf.


Section 2 (1). Act XXXVIII of 2010 on probate preocedure. Преузето 10. септембра 2021. http://195.228.130.7/translated/doc/J2010T0038P_20200701_FIN.pdf


Мађарска национална нотарска комора. Преузето 11. септембра 2021. https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/probate_proceedings.php.


Council of Europe Committee of ministers. Recommendation No. R (86) 12. Преузето 02. маја 2021.    https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804f7b86.


Упутство за спровођење чл. 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку и чл. 98 Закона о јавном бележништву. Преузето 02. марта 2021.    https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Uputstvo%20za%20sprovodjenje%20Zakon%20o%20vanparnicnom%20postupku.pdf.


Пето годишње саветовање јавних бележника. Преузето: 25. фебруара 2022. http://beleznik.org/index.php/sr/karijera/160-odrzano-peto-godisnje-savetovanje-javnih-beleznika.


Закон о јавном бележништву – Изменама Закона омогућити јавним бележницима обједињено састављање смртовнице и расправљање заоставштине и унапредити поступак уписа у катастар. Преузето: 25. фебруара 2022. https://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/index.jsp.


Водич кроз оставине (1. део): Ко покреће поступак и који су најважнији кораци. Израђено у сарадњи портала N1 и Јавнобележничке коморе Србије. Преузето: 17. марта 2022. https://rs.n1info.com/biznis/kako-se-pokrece-ostavinska-rasprava/.

Objavljeno
2022/06/23
Rubrika
Pregledni članak