ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА – КОРИСТИ И РИЗИЦИ

  • Ljubica Nikolić Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ključne reči: ванредна ситуација, грађевинарство, инвестиције, користи и ризици

Sažetak


Разлози проглашавања ванредне ситуације, на некој територији, могу бити различити, па и епидемије заразних болести. У ванредним околностима, привредни субјекти процењују очекиване приносе и ризике и прилагођавају своје пословне одлуке новим условима а од институција система очекују реакције које ће им омогућити функционисање. У овом раду анализирамо ефекте ванредне ситуације, пре свега пандемије вируса Ковид-19, на инвестиције у грађевинарству. Изградња грађевинског објекта јесте сложен пројекат и у редовним околностима због: сложености правних односа између више лица, дуготрајности реализације, бројних административноправних обавеза инвеститора и извођача грађевинских радова, као и вредности пројекта. Ванредна ситуација, у зависности од узрока и примењених мера, може битно пореметити и угрозити многе пословне односе, па и оне између наручиоца и извођача грађевинских радова. Са друге стране, у неким ванредним ситуацијама, власници финансијског капитала, у циљу очувања реалне вредности имовине, између осталог, купују грађевинске објекте. Повећана тражња, тиме и цена, грађевинских објеката, стимулише грађевинске инвестиције. У измењеним и отежаним условима пословања, изазваних пандемијом, грађевински пројекти, у исто време, постају изазовни, ризични и профитабилни.

Reference

Васиљевић, М. (2018). Трговинско право, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.


 


Gamil,Y. Alhagar,A. (2020). The Impact of Pandemic Crisis on the Survival of Construction Industry: A Case of COVID-19. DOI: https://doi.org/10.36941/mjss-2020-0047 Преузето 1.6.2022. https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/download/12188/11787


 


Глигоров, В. (2020). Опоравак после епијемије у Хрватској и Србији. Преузето 15.3.2022. https://pescanik.net/oporavak-posle-epidemije-u-hrvatskoj-i-srbiji/


 


Димитријевић,Б. Стојадиновић,З. Маринковић,Д. Димитријевић,М. Influence of structural system on the construction time and cost of residential projects. DOI: https://doi.org/10.14256/JCE.2315.201 Преузето 29.5.2022. http://casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-71-2019-8-5-2315-EN.pdf


 


Ивковић, Б. Поповић, Ж. Стојадиновић, З. (2021). Управљање пројектима у грађевинарству, Београд: CFP Apostrof.


 


Јовановић, А. (2019). Србија и економске импликације владавине права. Зборник радова Правног факултета у Нишу. (85). 55-72


 


Јованов,А. Пешко,И. Мученски,В, Шешлија,М. Бибић,Д. (2019). Construction management of projects via BIM. DOI: 10.14415/zbornikGFS36.03 Преузето 29.5.2022. http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/doc/ZR36.03.pdf


 


Murdoch, Ј. Hughes, W. (2008). Construction Contracts Law and management. Преузето 1.6.2022. https://engineeringbookspdf.com/construction-contracts-law-and-management-fourth-edition-pdf-free-download/1659/


 


Николић, Љ. (2022). Incorporation of companies in Serbia – the scope of presence of electronic and traditional procedures. https://doi.org/10.22190/TEME210618015N First page 269 Last page 285. Преузето 28.5.2022. http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1560


 


Ogunnus,M. Hamma-adama,М. Salman,H. Kouide,T. (2020). COVID-19 Pandemic: The Effects and Prospects in the Construction Industry. International journal of real estate studies [online], 14(Special Issue 2), pages 120-128. Прегледано 1.6.2022. Available from: https://www.utm.my/intrest/files/2020/11/2_Final_MS_CRES-Covid-025.pdf


 


Цветковић, П. (2021). Синтеза правног текста и програмског кода: случај Рикардијанског уговора. Зборник радова Правног факултета у Нишу. (90). 61-76


 


Cakmak,P.I.  Tezel,E. (2019). A Guide for Risk Management in Construction Projects: Present
Knowledge and Future Directions
. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.84361 Преузето 28.5.2022. https://mts.intechopen.com/storage/books/8808/authors_book/authors_book.pdf


 


Закон о планирању и изградњи. Службени гласник РС. Бр. 72. 2009, 81. 2009. - испр., 64. 2010. - одлука УС, 24. 2011, 121. 2012, 42. 2013. - одлука УС, 50. 2013. - одлука УС, 98. 2013. - одлука УС, 132. 2014, 145. 2014, 83. 2018, 31. 2019, 37. 2019. - др. закон, 9. 2020. и 52. 2021.


 


Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Службени гласник РС. Бр. 87. 2018.


 


Наредба о праглашењу епидемије заразне болести Ковид-19. Службени гласник РС. Бр. 37. 2020.


 


Закључак Владе 05 бр. 53-3259/2020 о давању сагласности за наставак са радом послодавцима у области грађевинарства, одређеним областима пружања услуга и трговине на мало, као и зелених пијаца, уз примену превентивних мера. Службени гласник РС. Бр. 58. 2020.


 


Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. Службени гласник РС. Бр. 94. 2020.


 


Закон о државној управи. Службени гласник РС. Бр. 79. 2005, 101. 2007, 95. 2010, 99. 2014, 47. 2018. и 30. 2018. - др. закон.


 


Закон о облигационим односима. Службени лист СФРЈ. Бр. 29. 1978, 39. 1985, 45. 1989. - одлука УСЈ и 57. 1989, Службени лист СРЈ. Бр. 31. 1993, Службени лист СЦГ. Бр. 1. 2003. - Уставна повеља и Службени гласник РС. Бр. 18. 2020.


 


Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Службени гласник РС". Бр. 99. 2011, 83. 2014, 31. 2019. и 105. 2021.


 


Закон о промету непокретности. Службени гласник РС. Бр. 93. 2014, 121. 2014. и 6. 2015.


 


Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи. Службени гласник РС. Бр. 132. 2014.


 


Правилник о садржни и начину издавања грађевинске дозволе. Службени гласник РС. Бр. 93. 2011. и 103. 2013. - одлука УС.


 


Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања. Службени гласник РС. Бр. 41. 2020. и 43. 2020.


 


Посебне узансе о грађењу. Службени лист СФРЈ. Бр. 18. 77.


 


Преузето 09.5.2022. https://www.paragraf.rs/svi-propisi-uputstva-za-sprecavanje-sirenja-korona-virusa-covid-19.html


 


Преузето 09.3.2022. https://mondo.rs/Info/Ekonomija/a1599554/Cene-stanova-u-Beogradu-i-Srbiji.html


 


Преузето 15.5.2022. https://www.ubs-asb.com/o-nama/kreditni-biro/kreditni-izvestaj


 


Преузето 15.5.2022. https://www.espreso.co.rs/vesti/ekonomija/504573/srbi-u-prosloj-godini-utajili-skoro-15-milijardi-dinara-poreza-poznato-ko-prednjaci


 


Преузето 15.5.2022. https://www.schoellerallibert.com/rs/news/markets/koncept-logistike-ta-logistika-znaci/


 


Преузето 17.5.2022. https://project-management-srbija.com/obuka-za-oracle-primavera


 


Преузето 15.5.2022. https://ru-bis.ru/bs/metal-chimneys/sostavlenie-byudzheta-proekta-v-investicionno-stroitelnoi.html


 


Преузето 11.3.2022. https://data.stat.gov.rs/Home/Result/05030201?languageCode=sr-Latn


 


Преузето 11.3.2022. https://data.stat.gov.rs/Home/Result/05020603?languageCode=sr-Latn


 


Преузето 11.3.2022. https://data.stat.gov.rs/Home/Result/030201010603?languageCode=sr-Latn


 


Преузето 11.3.2022. https://www.rgz.gov.rs/vesti/4782/vest/autoritativni-izve%C5%A1taj-republi%C4%8Dkog-geodetskog-zavoda-sa-tr%C5%BEi%C5%A1ta-nepokretnosti-za-iii-kvartal-2021-godine


 


Преузето 11.3.2022. https://www.rgz.gov.rs/vesti/4782/vest/autoritativni-izve%C5%A1taj-republi%C4%8Dkog-geodetskog-zavoda-sa-tr%C5%BEi%C5%A1ta-nepokretnosti-za-iii-kvartal-2021-godine


 


Преузето 11.3.2022. https://www.rgz.gov.rs/vesti/4782/vest/autoritativni-izve%C5%A1taj-republi%C4%8Dkog-geodetskog-zavoda-sa-tr%C5%BEi%C5%A1ta-nepokretnosti-za-iii-kvartal-2021-godine


 


Преузето 17.5.2022. https://salonknjiga.rs/tenderska-dokumentacija-podsetnik-ponudjacu-za-pripremu/


 


Преузето 17.5.2022. https://www.rdi.gov.rs/oglasi.php


 


Преузето 16.4.2022. https://www.apr.gov.rs/registri/gradjevinske-dozvole/oevidenciji.2385.html


 


Преузето 18.5.2022. https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/public/home


 


Преузето 18.5.2022. http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00914/Pregled-najcescih-gresaka-podnosilaca-zahteva-u-objedinjenoj-proceduri.pdf


 


Преузето 17.4.2022. https://www.apr.gov.rs/registri/gradjevinske-dozvole/o-evidenciji.2385.html


 


Преузето 17.4.2022. https://kljucuruke.com/ceop-sta-je-bolje-a-sta-losije/

Objavljeno
2022/06/23
Rubrika
Originalni naučni članak