САВРЕМЕНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПОЈМА „ПОСЛОДАВАЦ“

  • Marija Dragićević Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ključne reči: послодавац, унитарна концепција, плурална концепција

Sažetak


У савременом радном праву се, редовно, даје дефиниција појма „послодавац“. Док разлог за дефинисање запосленог лежи у потреби одређивања персоналног подручја примене радног законодавства, смисао законског дефинисања појма „послодавац“ је да се утврди ко преузима одговорност за испуњење обавеза према запосленима и другим радноангажованим лицима или њиховим синдикатима и другим институцијама представничког карактера. Међутим, упркос значају прецизног дефинисања, упоредно радно законодавство готово да и не познаје примере дефиниција појма послодавца у којима су се законодавци издигли изнад дефиниције idem per idem. Осим тога, постојеће дефиниције нису прилагођене триангуларним (и мултилатералним) односима који настају поводом рада. Стога, да би се правни оквир ускладио са променама које се дешавају у економској стварности, све већи број радноправних система отпочиње процес увођења нових законских концепција множине послодаваца. У том смислу, аутор у раду, најпре, разматра потребу реконцептуализације појма „послодавац“, а потом анализира (постојеће) унитарне и (нове) плуралне концепције овог појма. На крају, кроз пример дигиталних платформи аутор указује на неадекватност постојећих законских дефиниција појма „послодавац“ и потребу увођења нових, прилагођених реалностима на тржишту рада.

Reference

Álvarez Alonso, Diego, „Labour Law and Atomization of Work: Legal Responses to the Fissured Workplace in Spain“ у: Reconsidering the Notion of Employer in the Era of Fissured Workplace: Should Labour Law Responsibilities Exceed the Boundary of the Legal Entity? The Japan Institute for Labour Policy and Training, Comparative Labour Law Seminar, REPORT No. 15, Tokyo, 2016.


Baird, Douglas G, In Coase’s Footsteps, Chicago John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 175, University of Chicago Law School, Chicago Unbound, 2003.


Bronstein, Arturo, International and Comparative Labour Law - current challenges, International Labour Office, Geneva, 2009.


Valdés Dal-Ré, Fernando, „La descentralización productiva y la formación de un nuevo paradigma de empresa“, Relaciones labourales: Revista crítica de teoría y práctica, број 2/2001.


Garofalo, Domenico, „Lavoro, Impresa e Trasformazioni Organizzative“, у: Atti delle Giornate di Studio di Diritto del lavoro „Frammentazione organizzativa e Lavoro: Rapporti Individuali e Collettivi“, број 53, Cassino 18-19 May 2017, Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Social, AssociaGiuffrè, Milano, 2018.


Garofalo, Domenico, „The identification of the employer in the context of organisational fragmentation: the Italian legal framework“, Italian Labour Law e-Journal, vol. 13, број 1/2020.


Davidov, Guy, „Joint Employer Status in Triangular Employment Relationships“, British Journal of Industrial Relations, vol 42, број 4/2004, 727-746.


Davies, Paul, Freedland, Mark, „The Complexities of the Employing Enterprise“, у: Guy Davidov, Brian Langille (eds), Boundaries and Frontiers of Labour Law - Goals and Means in the Regulation of Work, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2006.


Deakin, Simon, „The Changing Concept of the „Employer“ in Labour Law“, Industrial Law Journal, vol. 30, број 1/2001, 72-84.


Deakin, Simon, Morris, Gillian, Labour Law, 4th edition, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2005.


Deakin, Simon, Wilkinson, Frank, The Law of the Labour Market - Industrialization, Employment and Legal Evolution, Oxford University Press, Oxford, 2005.


Драгићевић, Марија, „Проблеми квалификације и радноправне заштите ’дигиталних радника’“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, број 90/2021, 147-164.


Zou, Mimi, „Regulating the Fissured Workplace: the Notion of the Employer in Chinese Labour Law“, у: Reconsidering the Notion of Employer in the Era of Fissured Workplace: Should Labour Law Responsibilities Exceed the Boundary of the Legal Entity? The Japan Institute for Labour Policy and Training, Comparative Labour Law Seminar, REPORT No. 15, Tokyo, 2016.


International Labour Conference, 95th Session, Report V(1), The employment relationship, International Labour Office, Geneva, 2006.


Јашаревић, Сенад, „Уређење радног односа у Србији у контексту нових околности у свету рада“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, број 3/2015, 1053-1068.


Јашаревић, Сенад, „Усклађивање радног права Србије са новим тенденцијама, стандардима МОР и ЕУ“, Радно и социјално право, брoj 1/2019, 69-92.


Court of Appeal (Ontario), Downtown Eatery (1993) Ltd. v. Ontario, 2001 CanLII 8538 (NS CA), May 22, 2001, https://ca.vlex.com/vid/downtown-eatery-ltd-v-680844537, 12.3.2020.


Coase, Ronald, „The Nature of the Firm“, Economica, vol. 4, број 16/1937, 386-405.


Ковачевић, Љубинка, Правна субординација у радном односу и њене границе, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013.


Ковачевић, Љубинка, Заснивање радног односа, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021.


Collins, Hugh, „Ascription of Legal Responsibility to Groups in Complex Patterns of Economic Integration“, Modern Law Review, vol. 53, број 6/1990, 731-744.


Corazza, Luisa, Razzolini, Orsola, „Who is an Employer?“, Working Papers, Centre for the Study of European Labour Law „Massimo D'antona“, University of Catania, INT - 110/2014.


Nakakubo, Hiroya, Araki, Takashi, „Introduction“, у: Reconsidering the Notion of Employer in the Era of Fissured Workplace: Should Labour Law Responsibilities Exceed the Boundary of the Legal Entity? The Japan Institute for Labour Policy and Training, Comparative Labour Law Seminar, REPORT No. 15, Tokyo, 2016.


Nogler, Luca, The concept of “subordination” in European and Comparative Law, University of Trento, Trento, 2009.


Powell, Walter W, „The Capitalist Firm in the Twenty-First Century: Emerging Patterns“, у: Paul DiMaggio (ed.), The Twent First-Century Firm: Changing Economic Organization in International Perspective, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2003.


Prassl, Jeremias, The Notion оf the Employer in Multilateral Organisational Settings, Magdalen College University оf Oxford, Oxford, 2012.


Prassl, Jeremias, Towards a Functional Concept of the Employer, Thematic Working Paper for The Annual Conference of the European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policies: The Personal Scope of Labour Law in Times of Atypical Employment and Digitalisation, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion European Centre of Expertise (ECE), 2017.


Prassl, Jeremias, „The Notion of the Employer“, Law Quarterly Review, vol. 129, број 3/2013, 380-398.


Prassl, Jeremias, Risak, Martin, „UBER, TASKRABBIT, & CO: Platforms as employers? Rethinking the legal analysis of crowdwork“, Comparative Labour Law & Policy Journal, Forthcoming, Oxford Legal Studies Research Paper, број 8/2016, 1-30.


Prassl, Jeremias, The concept of the employer, Oxford University Press, Oxford, 2015.


Ratti, Luca, „Agency Work and the Idea of Dual Employership: a Comparative Perspective“, Working Papers, Centre for the Study of European Labour Law “MASSIMO D'ANTONA”, University of Catania, INT - 68/2009.


Rodriguez Piñero-Royo, Miguel, „Temporary Work and Employment Agencies in Spain“, Comparative Labour Law& Policy Journal, vol. 23, број 1/2001, 129-171.


Rubinstein, Mitchell H., „Employees, Employers and Quasi-Employers: an Analysis of Employees and Employers Who Operate in the Borderland Between Employer and Employee Relationship“, University of Pennsylvania Journal of Business Law, vol. 14, број 1/2012, 605-659.


Stone, Katherine V. W., „Legal Protections for Atypical Employees: Employment Law for Workers without Workplaces and Employees without Employers“, Berkeley Journal of Employment and Labour Law, vol. 27, број 2/2006, 251-286.


Supreme Court of British Columbia (Canada), Bartholomay v. Sportica Internet Technologies Inc. et al., 2004 BCSC 508, Vancouver S015639, April 16, 2004, https://ca.vlex.com/vid/ bartholomay-v-sportica-internet-681211333, 12.3.2020.


Shapiro, Nancy M., Minsky, Koskie, Common Employer – An Update on the Common Law Doctrine, https://kmlaw.ca/wp-content/uploads/2015/09/NS_CommonEmploye_Final. pdf.


Sciarra, Silvana, The Evolution of Labour Law (1992–2003), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2005.


Schooner, Steven L., Swan, Collin D., „Suing the Government as a 'Joint Employer' - Evolving Pathologies of the Blended Workforce“, The goverment contractor, vol. 52, број 39/2010, 1-7.


Freedland, Mark, The Personal Employment Contract, Oxford University Press, Oxford, 2003, 40.


Fudge, Judy, „Fragmenting Work and Fragmenting Organizations: The Contract of Employment and the Scope of Labour Regulation“, Osgoode Hall Law Journal, vol. 44, број 4/ 2006.


Fudge, Judy, Zavitz, Kate, „Vertical Disintegration and Related Employers: Attributing Employment-Related Obligations in Ontario“, Canadian Labour and Employment Law Journal, vol. 13, број 1/2006, 107-146.


Fudge, Judy, „The Legal Boundaries of the Employer, Precarious Workers, and Labour Protection“, у: Guy Davidov, Brian Langille (eds), Boundaries and Frontiers of Labour Law - Goals and Means in the Regulation of Work, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2006.


Hirsh, Jeffrey M, „Joint employment in the United States“, Italian Labour Law e-Journal, vol. 13, број 1/2020, 55-69.


Hugh Collins, „Independent Contractors and the Challenge of Vertical Disintegration to Employment Protection Laws“, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 10, број 3/1990.


Wedderburn, Lord, The Worker and the Law, Penguin Books, London, 1986.


Weil, David, The Fissured Workplace: Why Work Became So Bad for So Many and What Can Be Done to Improve It, Harvard University Press, Cambridge, 2014.


Weiss, Manfred, Marlene Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Kluwer Law International, Frankfurt/Main, 2010.


Wynn, Michael, Leighton, Patricia, „Will the Real Employer Please Stand Up? Agencies, Client Companies and The Employment Status of Temporary Agency Worker“, Industrial Law Journal, vol. 35, број 3/2006, 301-320.

Objavljeno
2022/06/23
Rubrika
Originalni naučni članak