СПЕЦИФИЧНОСТИ ТУЖБЕ ЗА ПОНИШТАЈ ОДЛУКА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ АГЕНЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • Slađana Mladenović Institut za političke studije
Ključne reči: децентрализоване агенције ЕУ, одбори за жалбе децентрализованих агенција ЕУ, функционални континуитет у децентрализованим агенцијама ЕУ, судска контрола одлука агенција ЕУ, тужба за поништај одлука агенција ЕУ, механизам филтера, чл. 58а Статута Суда ЕУ

Sažetak


Специфичности тужбе за поништај одлука одбора за жалбе (ОЖ) децентра- лизованих агенција ЕУ постоје у четири аспекта овог механизма. Први се односи на надлежност Суда ЕУ, а с тим у вези постоје две специфичности: 1) успостављањем овог механизма надлежност Суда ЕУ је проширена мимо Уговора; и 2) тужба за поништај одлука ОЖ је једино средство судске заштите у вези са већином одлука агенција са правним дејством на трећа лица. Разлози за поништај представљају други аспект, а специфичности се односе на обим и интензитет контроле коју ОЖ врши током жалбеног поступка. У вези са обимом, у пракси Суда ЕУ је успостављена разлика између ОЖ агенција OHIM/EUIPO и CPVO који имају обавезу да спроведу de novo контролу спорне одлуке, и ОЖ агенција ECHA и ACER који су ограничени жалбеним разлозима. Кад је реч о интензитету, Суд ЕУ је у пракси утврдио да ОЖ мора да размотри како правна, тако и сложена економска, научна и техничка питања. Притом, интензитет контроле коју врши ОЖ мора бити већи од интензитета контроле коју врши Суд ЕУ, што подразумева утврђивање да ли у оцени органа агенције који је донео спорну одлуку постоји грешка, а не само очигледна грешка. Трећи аспект представља дејство првостепене пресуде, а специфичност се односи на надлежност Општег суда да измени одлуке ОЖ агенција OHIM/ EUIPO и CPVO, што је други пример проширења надлежности Суда ЕУ мимо Уговора. Општи суд је у пракси то рестриктивно тумачио, тако да измена одлука ОЖ не подразумева пуну надлежност у смислу чл. 261. УФЕУ, већ утврђивање какву је одлуку ОЖ морао да донесе у светлу изнетих чињеница. Жалба на првостепену пресуду је четврти аспект, а с тим у вези специфич- ност се односи на механизам филтера, успостављен одредбама чл. 58а Статута Суда ЕУ који је на снази од 1. маја 2019. године. Механизам подразумева да, по правилу, није допуштена жалба на првостепену пресуду која се тиче одлуке ОЖ агенција EUIPO, CPVO, ECHA и EASA. Жалба може изузетно бити допуштена ако се њоме отвара важно питање за јединство, конзистентност или развој права ЕУ. Кључне речи: децентрализоване агенције ЕУ, одбори за жалбе децентра- лизованих агенција ЕУ, функционални континуитет у децентрализованим агенцијама ЕУ, судска контрола одлука агенција ЕУ, тужба за поништај одлука агенција ЕУ, механизам филтера, чл. 58а Статута Суда ЕУ.

Reference


Alberti, J. (2022). The Position of Boards of Appeal: Between Functional Continuity and Independence. In Chamon, M., Volpato, A. and Eliantonio, M. (eds.), Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review? (pp. 245–272). Oxford: Oxford University Press.


Alberti, J. (2019). The draft amendments to CJEU’s Statute and the future challenges of administrative adjudication in the EU. Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. 3. 1–32.


Chamon, M. (2016). EU Agencies: Legal and Political Limits to the Transformation of the EU Administration. Oxford: Oxford University Press.


Chirulli, P., De Lucia, L. (2021). Non-Judicial Remedies and EU Administration: Protection of Rights versus Preservation of Autonomy. London; New York: Routledge; Turin: Giappichelli.


Court of Justice of the European Union [CJEU]. (2023). Statistics concerning the judicial activity of the Court of Justice, Retrieved 1 September 2023, from https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-03/stats_cour_2022_en.pdf.


Court of Justice of the European Union [CJEU]. (2022). Request submitted by the Court of Justice pursuant to the second paragraph of Article 281 of the Treaty on the Functioning of the European Union, with a view to amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, 30.11.2022.


Craig, P. (2020). Judicial review and judicial deference. In Scholten, M. and Brenninkmeijer, A. (eds.), Controlling EU Agencies: The Rule of Law in a Multi-jurisdictional Legal Order (pp. 98–116). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.


Craig, P. (2010). Legal Control of Regulatory Bodies: Principle, Policy and Teleology. In In P. Birkinshaw and M. Varney (eds.), The European Legal Order after Lisbon (pp. 93–116). Alphen Aan Den Rijn: Wolters Kluwer.


De Lucia, L. (2022). The Boards of Appeal as Hybrid Adjudicators: On Some Shortcomings of Article 58a of the Statute of the Court of Justice of the European Union. In Chamon, M., Volpato, A. and Eliantonio, M. (eds.), Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review? (pp. 175–194). Oxford: Oxford University Press.


European Commission. (2023). Opinion on the draft amendment to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, presented by the Court of Justice on 30 November 2022, COM(2023) 135 final/2, 2022/0906(COD), Brussels, 10.3.2023.


European Parliament. (2023). Report on the draft regulation of the European Parliament and of the Council amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, 07307/2022 – C9-0405/2022 – 2022/0906(COD), 27.9.2023.


Hanf, D. (2022). The Trailblazers: The Boards of Appeal of EUIPO and CPVO. In Chamon, M., Volpato, A. and Eliantonio, M. (eds.), Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review? (pp. 59–83). Oxford: Oxford University Press.


Krajewski, M. (2019). The Many-faced Court: The Value of Participation in Annulment Proceedings. European Constitutional Law Review. 15 (2). 220–246.


Lamandini, M., Ramos Muñoz, D. (2020). Law and Practice of Financial Appeal Bodies (ESAs’ Board of Appeal, SRB Appeal Panel): A view from the Inside. Common Market Law Review. 57 (1). 119–160.


Lenaerts, K., Gutman, K., Nowak, J.T. (2023). EU Procedural Law. Oxford: Oxford University Press.


Magiera, S., Weiß, W. (2014). Alternative Dispute Resolution Mechanisms in the European Union Law. In Dragos, D. and Neamtu, B. (eds.), Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law (pp. 489–536). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.


Marcetti, B. (2017). Administrative Justice Beyond the Courts: Internal Reviews in EU Administration. In Marcetti, B. (ed.), Administrative Remedies in the European Union: The Emergence of a Quasi-Judicial Administration (pp. 1–19). Torino: G. Giappichellie Editore.


Mullier, E., Cana, R. (2018). The ECHA Board of Appeal and the Court of Justice: Comparing and Contrasting Chemicals Litigation. International Chemical Regulatory and Law Review. 1 (3). 105–113.


Ritleng, D. (2022). Boards of Appeal of EU Agencies and Article 47 of the Charter: Uneasy Bedfellows?. In Chamon, M., Volpato, A. and Eliantonio, M. (eds.), Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review? (pp. 299–320). Oxford: Oxford University Press.


Schima, B. (2019). TFEU, Article 251281. In Kellerbauer, M., Klamert, M. and Tomkin, J. (eds.), Commentary on the EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights (pp. 1751–1878). Oxford: Oxford University Press.


Simoncini, M., Verissimo, M. (2022). The EASA Board of Appeal in Search of Identity: An Effective Filter between Administration and Courts?. In Chamon, M., Volpato, A. and Eliantonio, M. (eds.), Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review? (pp. 103–121). Oxford: Oxford University Press.


Simoncini, M. (2018). Administrative Regulation beyond the Non-Delegation Doctrine: A Study on EU Agencies. Oxford: Bloomsbury Publishing Plc.


Šadl, U., Lucía López, Z., Stein Arne, B., Naurin, D. (2022). Law and Orders: the Orders of the European Court of Justice as a Window in the Judicial Process and Institutional Transformations. European Law Open. 1 (3). 549–575.


Tovo, C. (2022). The Boards of Appeal of Networked Services Agencies: Specialized Arbitrators of Transnational Regulatory Conflicts?. In Chamon, M., Volpato, A. and Eliantonio, M. (eds.), Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review? (pp. 34–58). Oxford: Oxford University Press.


Volpato, A., Mullier, E. (2022). The Board of Appeal of the European Chemicals Agency at a Crossroads. In Chamon, M., Volpato, A. and Eliantonio, M. (eds.), Boards of Appeal of EU Agencies: Towards Judicialization of Administrative Review? (pp. 84–102). Oxford: Oxford University Press.


Volpato, A. (2019). Judicial Review of the Acts of EU Agencies: Discretion Escaping Scrutiny?. CERiM Paper Series: CERiM Online Paper. 1. 1–27.


 


Legal acts


Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, OJ L 3, 5.1.2002, p. 1–24.


Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ L 11, 14.1.1994, p. 1–36.


Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance), OJ L 78, 24.3.2009, p. 1–42.


Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights, OJ L 227, 1.9.1994, p. 1–30.


Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, OJ C 202, 7.6.2016, p. 210–229.


Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance), OJ L 154, 16.6.2017, p. 1–99.


Regulation (EU, Euratom) 2019/629 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, PE/1/2019/REV/1, OJ L 111, 25.4.2019, p. 1–3.


 


Case-law


Case C-16/06 P, Les Éditions Albert René SARL v OHIM, ECLI:EU:C:2008:739.


Case C-29/05 P, OHIM v Kaul GmbH, ECLI:EU:C:2007:162.


Case C-61/15 P, Heli-Flight GmbH & Co. KG v EASA, ECLI:EU:C:2016:59.


Case C-97/20 P, Société des produits Nestlé SA v Amigüitos pets & life and EUIPO, ECLI:EU:C:2020:442.


Case C-214/05 P, Sergio Rossi SpA v OHIM, ECLI:EU:C:2006:494.


Case C-263/09 P, Edwin Co. Ltd. v OHIM, ECLI:EU:C:2011:452.


Case C534/10 P, Brookfield New Zealand Ltd and Elaris SNC v CPVO and Schniga GmbH, ECLI:EU:C:2012:813.


Case T-63/01, Procter & Gamble v OHIM (Soap bar shape), ECLI:EU:T:2002:317.


Case T102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG v EASA, ECLI:EU:T:2014:1064.


Case T-112/18, Pink Lady America LLC v CPVO, ECLI:EU:T:2019:679.


Case T-125/17, BASF Grenzach GmbH v ECHA, ECLI:EU:T:2019:638.


Case T-135/08, Schniga GmbH v CPVO, ECLI:EU:T:2010:397.


Case T163/98, Procter & Gamble v OHIM (Baby-Dry), ECLI:EU:T:1999:145.


Case T-165/06, Elio Fiorucci v OHIM, ECLI:EU:T:2009:157.


Case T-177/16, Mema GmbH LG v CPVO, ECLI:EU:T:2019:57.


Case T-252/04, Caviar Anzali SAS v OHIM (Asetra), ECLI:EU:T:2006:199.


Case T-308/01, Henkel KGaA v OHIM (Kleencare), ECLI:EU:T:2003:241.


Case T-735/18, Aquind Ltd v ACER, ECLI:EU:T:2020:542.


Case T-755/17, Federal Republic of Germany v ECHA, ECLI:EU:T:2019:647.


Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 13 July 2023, Case C382/21 P, EUIPO v KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, ECLI:EU:C:2023:576.

Objavljeno
2023/12/27
Rubrika
Pregledni članak