LOCUS STANDI ПОЈЕДИНАЦА КОД ТУЖБЕ ЗА ПОНИШТАЈ АКАТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • Sanja M. Đorđević Aleksovski Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Ključne reči: тужба за поништај, непривилеговани тужиоци, активна процесна легитимација, чл. 263 УФЕУ, Plaumann тест

Sažetak


У фокусу рада су услови под којима приватни субјекти могу имати активну процесну легитимацију код тужбе за поништај аката Европске уније. Утврђују се и анализирају наметнута им ограничења због којих су оправдано означени као непривилеговани тужиоци. Поред доказивања основа за покретање тужбе за поништај и поштовања изузетно кратког преклузивног рока, појединицима се намећу додатна два услова која морају кумулативно бити испуњена -  да их оспорени акт погађа директно и појединачно. Спорнији и теже остварив услов представља појединачна погођеност спорном мером, који је чак и додатно построжен у пракси Суда правде. Стога је централни део рада посвећен анализи и критиковању тзв. Plaumann теста као изузетно строго постављеног теста примене за стицање активне процесне легитимације. Дат је преглед аргумената и контраргумената за његову реформу, а све у светлу поимања права ЕУ као заокруженог правног поретка са комплетним системом заштите права појединаца. Закључује се да су ограничавајући услови за признање активне процесне легитимације, као и повремена недоступност правних лекова пред националним судовима недостаци права ЕУ као поретка који тежи владавини права и приближавању својим грађанима. Увиђа се да је протеклих деценија Plaumann тест послужио као својеврсно оружје којим се појединцима ускраћивала процесна легитимација. Иако је Лисабонским уговором начињен известан помак у правцу либерализације стицања locus standi, реч је само о врло ограниченом, уско дефинисаном броју ситуација.

Biografija autora

Sanja M. Đorđević Aleksovski, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
asistent

Reference

·         Abaquense de Parfouru, A., Locus standi of Private Applicants Under the Article 230 EC Action for Annulment: Any Lessons to be Learnt From France?, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 14 (4), 2007, pp. 361-402;


·         Albors-Llorens, A., Private parties in European Community Law. Challenging Community Measures, Clarendon Press, Oxford, 1996;


·         Albors-Llorens, A., The standing of private parties to challenge community measures: has the European Court missed the boat?, Cambridge Law Journal, 62 (1), 2003, 72-92;


·         Arnull, A., The action for annulment: a case of double standards?, O'Keeffe, D., Bavasso, A. (Eds.), Judicial Review in European Law, Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley, The Hague, Kluwer Law International, 2000;


·         Balthasar, S., Locus standi rules for challenges to regulatory acts by private applicants: the new Article 263 (4) TFEU, European Law Review, 2010, 35, pp. 542-550;


·         Barents, R., The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, Common Market Law Review, 47 (3), 2010, pp. 709-728;


·         Biernat, E., The Locus standi of Private Applicants under article 230 (4) EC and the Principle of Judicial Protection in the European Community, Jean Monnet Working Paper, 12 (3), 2003;


·         Brown, C., Morijn, J., Comment on Jégo-Quéré, Common Market Law Review, 41 (6), 2004, 1639-1659;


·         Brownlie, I., Principles of International Public Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008;


·         Chalmers, D., Monti, G., European Union Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2006;


·         Cortés Martin, J. M., Ubi ius, Ibi Remedium? – Locus standi of Private Applicants under Article 230 (4) EC at a European Constitutional Crossroads, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 11 (3), 2004, pp. 233-261;


·         Corthaut, T., Comment on Jégo-Quéré, Columbia Journal of European Law, 9 (1), 2002-2003, pp. 141-166;


·         Craig, P., De Burca, G., EU Law, Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford, 2003;


·         Craig, P., Legality, Standing and Substantial Review in Community Law, Oxford Journal of Legal Studies, 14, 1994, pp. 507-537;


·         Craig, P., Standing, Rights, and the Structure of Legal Arguments, European Public Law, 9 (4), 2003, pp. 493-508;


·         Cygan, A., Protecting the interests of civil society in Community decision-making – the limits of article 230 EC, International and Comparative Law Quarterly, 52 (4), 2003, pp. 995-1012;


·         Delaney, E., Right to an Effective Remedy: Judicial Protection and European Citizenship, Federal Trust Constitutional Online Paper Series, 17, 2004;  • Ђорђевић Алексовски, С., Тумачења међународних уговора Европске уније применом правила из Бечке конвенције о уговорном праву од стране Суда правде ЕУ, Усклађивање права Србије са правом ЕУ - зборник радова, књ. 7, Ниш, Правни факултет, 2020, стр. 203-221;


·         Editorial, What should replace the Constitutional Treaty?, Common Market Law Review, 44 (3), 2007, pp. 561-566;


·         Enchelmaier, S., No-One Slips Through the Net? Latest Developments, and Non-Developments, in the European Court of Justice’s Jurisprudence on Art. 230 (4) EC, Yearbook of European Law, 24, 2005, pp. 173-221;


·         Flogaitis, S., Pottakis, A., Judicial Protection Under the Constitution, European Constitutional Law Review, 1, 2005, pp. 108-111;


·         Garcia De Enterria, E., The Extension of Jurisdiction of National Administrative Courts by Community Law: the Judgment of the Court of Justice in Borelli and Art. 5 of the EC Treaty, Yearbook of European Law, 13, 1993, pp. 19-37;


·         Gormley, W. P., The Procedural Status of the Individual before International and Supranational Tribunals, Martinus Nijhoff, The Hague, 1966;  


·         Harding, C., The Impact of Art 177 of the EEC Treaty on the Review of Community Action, Yearbook of European Law, 1, 1981, pp. 93-113;


·         Harlow, C., Accountability in the European Union, Oxford University Press, 2002;


·         Harlow, C., Towards a Theory of Access for the European Court of Justice, Yearbook of European Law, 12, 1992, pp. 213-248;


·         Koch, C., European Community – Challenge of Community Fisheries Regulation – Admissibility of Individual Applications under Article 230(4), American Journal of International Law, 98(4), 2004, pp. 814-819;


·         Koch, C., Locus Standi of private applicants under the EU constitution: Preserving gaps in the protection of individual’s right to an effective remedy, European Law Review, 30 (4), 2005, pp. 511-527;


·         Kombos, C., The Recent Case Law on Locus standi of Private Applicants under Art. 230 (4) EC: A Missed Opportunity or A Velvet Revolution?, European Integration Online Papers, 9 (17), 2005;


·         Lewis, X., Standing of Private Plaintiffs to Annul Generally Applicable European Community Measures: if the System is Broken, where Should it be Fixed?, Fordham International Law Journal, 30 (5), 2006-2007, pp. pp. 1496-1544;


·         Brown,  L. N., Kennedy, T., The Court of Justice of the European Communities, Sweet & Maxwell, London,  2000;


·         Радивојевић, З., Реформа поступка судске контроле ваљаности аката институција ЕУ: тужба за поништај, Пројекат Усклађивање права Србије са правом ЕУ: зборник радова, Књига 4, Ниш, Правни факултет, 2017, стр. 31-48;


·         Ragolle, F., Access to justice for private applicants in the Community legal order: recent (r)evolutions, European Law Review, 28 (1), 2003, pp. 90-101;  • Раичевић, Н., Дејство пресуде Европског суда правде о претходном питању, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 68, 2014, стр. 825-842;


·         Rasmussen, H., Why is Article 173 interpreted against private plaintiffs?, European Law Review, vol. 5, 1980, pp. 112-127;


·         Ross, M., Challenging State Aids: The Effect of Recent Developments, Common Market Law Review, 23 (4), 1986, pp. 867-894;


·         Shaw, J., Law of the European Union, Palgrave Law Masters, 2000;


·         Tridimas, T., Poli, S., “Locus Standi” of Individuals under Article 230 (4): the Return of Euridice?, Tridimas, Т., Poli, S. (Eds.) Making European Community law: the legacy of AG Francis Jacobs at the European Court of Justice, 2008, pp. 77-99;


·         Usher, J., Direct and individual concern – an effective remedy or a conventional solution?, European Law Review, 28 (5), 2005, pp. 575-600;


·         Ward, A., Amsterdam and amendment to Article 230: an opportunity lost or simply deferred?, Dashwood, A., Johnston, A. (Eds.) The future of the judicial system of the European Union, Cambridge, Hart Publishing, 2001, pp. 37-40;


·         Ward, A., Locus standi under Article 230 (4) of the EC Treaty: Crafting a Coherent Test for a Wobbly Polity, Yearbook of European Law, 22 (1), 2003, pp. 45-77.

Objavljeno
2023/12/27
Rubrika
Pregledni članak