НЕОСУЂИВАНОСТ КАО ДИСКРИМИНАТОРСКИ УСЛОВ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

  • Goran Obradović Vanredni profesor Pravni fakultet u Nišu
  • Anđelija Tasić
Ključne reči: радни однос, дискриминација, осуђиваност

Sažetak


„Потребна радница за рад у пекари“ или „Послати CV са сликом“ прототипи су огласа за које чак и шира јавност зна да представљају вид непосредне дискриминације приликом заснивања радног односа. На овакве и сличне огласе реаговале су одговарајуће институције, а свест грађана је у тој мери порасла да се они сами, у форми тзв. тестера, организују да прикупе доказе којима ће утврдити да једно понашање представља акт дискриминације. Имајући то у виду, аутори су се запитали због чега онда нека друга лична својства која се траже од кандидата за пријем у радни однос, не само да не изазивају револт, већ се готово сматрају пожељним? Како то, не било ко, већ државни органи могу од кандидата тражити потврду да није осуђиван или да се против њега не води судски (кривични) поступак? Да ли је заиста за радно место медицинске сестре – техничара важно да ли је лице осуђено за неко од кривичних дела против безбедности саобраћаја? На који начин држава пружа могућност ресоцијализације осуђеника ако прва, за радна места у јавном сектору, тражи ову врсту уверења, неселективно у односу на врсту кривичних дела и дужину изречене казне? Напослетку, шта је са презумцијом невиности, једним од основних постулата кривичног поступка? Анализирајући важеће законске прописе, праксу независних тела и међународних институација, аутори настоје да пруже одговор на ова и друга питања која су се отворила у раду.

Reference

Бугарски Т. (2017). Претпоставка невиности (садржина, обим и дејство у кривичном поступку), Ревија за криминологију и кривично право. Београд. стр. 54
Закон о забрани дискриминације, "Сл. гласник РС", бр. 22/2009 и 52/2021.
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, "Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 49/2021.
Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, „Сл. гласник РС“, бр. 55/2014 и 87/2018.

Закон о извршењу и обезбеђењу, „Сл. гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019.

Закон о јавном бележништву, „Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015.

Закон о основама образовања и васпитања, "Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021.
Закон о полицији, "Сл. гласник РС", бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018
Закон о раду, "Сл. гласник РС", 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
Илић И. (2016), Цитирано: Право на претпоставку невиности окривљеног - између нормативног и стварног. Људска права између идеала и изазова садашњости: Зборник радова. 513-528.
Klančar T. (1993). Pomoč odpuščenim obsojencem pri vključevanju v družbo kot del individualnega prevzgojnega programa med prestajanjem zaporne kazni in po odpustu na prostost. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Кривични законик, „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.
Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners, First United Nations Congress of the Prevention of Crime and the Treatment of Defenders, Geneva, 1955.
Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners, First United Nations Congress of the Prevention of Crime and the Treatment of Defenders, Geneva, 1955.
Томић С. (2017), Заводско преваспитавање осуђених лица и њихова социјална реинтеграција (мастер рад), Ниш.
Turinek T. (2014). Življenje po odstupu iz zatvora za prestajanje kazni zapora. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Устав Републике Србије, "Сл. гласник РС", бр. 98/2006 и 115/2021.

М. ж. п. д, против привредног друштва М. с. г. из Б, Дел. бр. 07-00-606/2013-01 од 17. 12. 2013.
М.Ж.П.Н. из Б. против привредног друштва „К.“ д.о.о. Н, Дел. бр. 07-00-134/2016-02 од 21.4.2016.
Мишљење о Предлогу уредбе о о ближим условима за пружање квалификованих услуга од поверења које му је доставило Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Дел. бр. бр. 110-00-1/2018-02 од 26.3.2018.
Thlimmenos v. Greece (представка 34369/97).
Пресуда Управног суда, 6У 29140/2010 од 24.2.2012. године
Objavljeno
2023/12/27
Rubrika
Originalni naučni članak