Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu. U suprotnom, detaljno obrazloženje  navodi se pod \\\\\\\\\"Komentari uredniku\\\\\\\\\".

  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.

  • URL adrese za Internet reference su priložene.

  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 12; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (sem eventualno za URL adrese).
  • Ilustracije, slike i tabele su smeštene na odgovarajućim mestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada (pa i onda kada se navodi u fus-notama).
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Naveden je projekat MNTR u okviru koga je rad nastao.
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke

Uputstvo autorima

UPUTSTVO ZA AUTORE

Radovi se predaju na način i u formatu koji je dole propisan. Dužina teksta je maksimalno do dva  autorska tabaka  (ili do 57600 znakova- Characters with spaces), uklјučujući naslove,  apstrakte, fusnote, naslove slika, napomene i literaturu.

Radovi se dostavlјaju preko servisa ASEESTANT. Tehničkom uputstvu za korišćenje sistema elektronskog uređivanja časopisa ASEESTANT možete pristupiti preko veb adrese časopisa Arhitektura i urbanizam http://iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=111 ili direktno na veb adresi servisa ASEESTANT koja se odnosi na časopis Arhitektura i urbanizam http://aseestant.ceon.rs/index.php/a-u/.

Radovi podležu anonimnoj recenziji. Nakon obavlјene recenzije, autorima se šalјe mišlјenje recenzenta, po kome treba da postupe, ukoliko ima primedbi. Rad potom vraćaju redakciji. Ukoliko autori ne prihvate sve sugestije recenzenta, potrebno je da pošalјu obrazloženja koja će razmotriti (po mogućstvu) isti recenzenti i redakcija. Uz rad treba potpisati Ugovor o prenosu autorskih prava, koji se nalazi na sajtu IAUS-a http://iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=111 ili ga autor može dobiti putem e-maila.

Radovi se predaju na srpskom ili engleskom jeziku i moraju biti originalni, neobjavlјivani tekstovi autora koji nisu u proceduri objavlјivanja za druge časopise. Autori preuzimaju odgovornost za mišlјenja i stavove iznete u radovima kao i za autorska prava nad korišćenim materijalom (ilustracije, prilozi, citati itd.)

 

Način pisanja i format:

Jezik: srpski ili engleski

Font: Times New Roman, 11 pt.

Pismo: ćirilica za sve priloge koji sadrže srpski tekst.

Naslov rada, apstrakt sa klјučnim rečima i naslove ispod slika dati na srpskom i na engleskom jeziku.

Rad dostavlјen preko servisa ASEESTANT ne treba da sadrži ime i prezime/imena i prezimena autora, ni afilijaciju. Te podatke autor će uneti nakon pozitivne recenzije. Uz ime i prezime i afilijaciju, treba uneti i e‑mail adresu. Kada ima više autora i više institucija, koristiti superskript *, ** i *** nakon imena i prezimena.

Ukoliko je rad rezultat nekog projekta, posle apstrakta i klјučnih reči, napisati naziv i broj projekta i navesti instituciju koja finansira projekat.

Apstrakt na srpskom i engleskom jeziku:

Apstrakt dolazi odmah posle glavnog naslova i imena autora. Apstrakt ne sme biti kraći od 200, ni duži od 250 reči. Apstrakt treba da bude kratak rezime rada koji objašnjava sažetu ideju i metode koje su korišćene u radu. U apstraktu se ne daju citati i reference. Apstrakt ne treba da sadrži delove iz uvoda. Uz apstrakt dodati do pet klјučnih reči.

Rezime na srpskom i engleskom za ostale priloge

Za sve priloge koji ne spadaju u kategoriju naučnih i stručnih radova kao što su rubrike: Aktuelnosti, Nove knjige, Prikazi projekata,  Prikazi Tehničkih rešenja i sl. potrebno je dati kratak rezime do 100 reči sa najviše tri do pet klјučnih reči.

Tekst:

Tekst treba da sledi logičan i jasan plan. Treba izložiti motive istraživanja i njihov odnos prema prethodnim radovima na datu temu. Metode i tehnike istraživanja opisati na jasan način. Ukoliko u radu postoje rezultati i diskusija rezultata, kao i preporuke, poželјno je da se prikažu kao poseban deo rada (poglavlјe ili deo poglavlјa).

Tekst treba da je podelјen u poglavlјa i svaki deo treba da ima naslov. Prvi nivo naslova piše se velikim slovima, bold. Za drugi nivo naslova koristi se ista veličina slova s tim što je prvo slovo veliko, ostala mala, bold. Za treći nivo naslova koristiti italik.

Kada se strana imena prevode na srpski jezik, kod prve pojave u tekstu, treba (u zagradi) da budu napisana u originalu.

Kada se u ćiriličnom tekstu nađe neka reč iz stranog jezika na latinici treba je napisati italikom.

Zvanična i potpuna imena publikacija, zakona, časopisa, knjiga i dokumenata pisati italikom, bez znaka navoda.

Ilustracije i tabele:

Ilustracije i tabele treba da budu numerisane, informativne, sa što kraćim tekstom. Sve ilustracije i tabele treba da imaju uputnice u tekstu. Poziv na slike ili tabele u tekstu se označava: (Sl. 1) ili (Tab. 1). Naslove ispod slika označiti sa Sl. i prevesti na engleski jezik sa oznakom Fig.

Ilustracije i tabele prijavlјuju se kao dodatne datoteke preko servisa ASEESTANT u koraku 4: Prijava priloga – Dopunske datoteke. Izvore ilustracija navesti na samom kraju rada, nakon Literature.

Zahvalnica:

Ukoliko autor ima potrebu da se pojedincu ili ustanovi zahvali za doprinos u radu, taj tekst se stavlјa u kurzivu, manjim slovima u odnosu na osnovni tekst, posle osnovnog teksta, a pre literature.

Literatura:

Literaturu treba dati po azbučnom redu latinično . Prezime i inicijali imena autora; inicijali imena i puno prezime ostalih autora; godina publikovanja (u zagradi); naslov rada, naziv časopisa (tip slova – italic), broj časopisa (bold), broj strana (od - do). (Za knjigu: mesto publikovanja i ime izdavača).

Primeri:

- za časopis: Radosavlјević, R. (1995). Osnovi zaštite graditelјskog nasleđa jezgra Novog Sada, Arhitektura i urbanizam 2, str. 23 - 32.;

- za knjige:  Brkić, A. (1992). Znakovi u kamenu, Beograd, Savez arhitekata Srbije.;

- za rad u tematskom zborniku / monografiji: Maruna, M., Lazarević Bajec, N. i Mihajlov, V. (2011). Analiza prilagođenosti obrazaca urbane structure klimatskim promenama: primer nacrta plana detalјne regulacije “Ada Ciganlija”. U: Zlatanović-Tomašević, V., Gajić, R. i Kaić, F. (ur.) Budućnost razvoja naselјa u svetlu klimatskih promena (227-246). Beograd, Društvo urbanista Beograda.

- za rad u zborniku sa konferencije: Đurović, I. i Mirković N. (2017). Primena analize stabla otkaza u proceni rizika tehničkih sistema – studija slučaja. U: Zbornik radova. 10. Naučno – stručna konferencija studenti u susret nauci 27 – 30. novembar, 2017 (16-29). Banja Luka, Republika Srpska: Univerzitet u Banjoj Luci.

- Referisanje (upućvanje), u okviru teksta, na naučne izvore vrši se navođenjem prezimena autora i godine izdanja dela: (Brkić, 1992);

- Kada se citira deo teksta, pored prezimena i godine izdanja neophodno je navesti i tačan broj strane sa koje je tekst preuzet. (Brkić, 1992:112)

Pozivi na literaturu treba da se nađu na kraju rečenice, ispred tačke.

Napomene:

Nakon recenzije i prihvatanja rada za štampu, sve gore navedene napomene važe. Tekst i ilustracije predati u jednom od sledećih formata:

-         tekstualni prilog i tabele: Microsoft Word (*.doc) ili (*.docx);

-         dijagrami, šeme, grafikoni, fotografije, crteži i sl.: (*.jpg) ili (*.tiff) format: u rezoluciji 300 pixels/inch, CMYK. Nekvalitetne fotografije se neće prihvatati;

-         kod svih ilustracija obavezno staviti izvor, ime autora ilustracije i sl;

-         konačna verzija teksta podleže lektorisanju;

-         objavlјivanje radova se ne plaća;

-         radovi se ne vraćaju autorima;

-         autori čiji radovi budu objavlјeni dobijaju jedan primerak časopisa.

 

 

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.