Енергетска оптимизација параметарски моделираних фасада

  • Stevan Vukadinovic Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sažetak


Istraživanje ispituje energetska svojstva parametarski modeliranih fasada poslovnih objekata za klimatske uslove Beograda. Izgled fasade je definisan na osnovu algoritma, kreiranog u softveru za „vizuelno programiranje“ (visual programming) „Dajnamo“ (Dynamo). Informacije iz ovog algoritma koristi softver „Refineri“ (Refinery), kako bi ispitao rešenja sa promenljivim vrednostima veličine i distribucije otvora na fasadi, za unapred definisane funkcije cilja (vezane za količinu direktne dnevne svetlosti), upotrebom metaheurističkog optimizacijskog metoda – „genetskog algoritma“ (genetic algorithm). Na osnovu valorizacije rezultata, odabira se najefikasnije rešenje. Rezultati svih optimizacija se koriste za kreiranje tri hipotetička modela sa realnim karakteristikama, u „BIM“ (BIM) softveru „Revit“ (Revit). Svi modeli se finalno testiraju preko internet platforme koja vrši energetske simulacije - „Grin Bilding Studio“ (Green Building Studio) i upoređuju se dobijeni rezultati. Glavni zadatak je iznalaženje energetski najoptimalnijeg rešenja izgleda fasade poslovnog objekta za beogradske klimatske uslove. Metodološki postupak obuhvata optimizaciju fasade upotrebom genetskog algoritma, kreiranje hipotetičkih modela poslovnih objekata, numeričku simulaciju njihovih energetskih performansi i komparativnu analizu dobijenih rezultata.

Objavljeno
2020/06/25
Rubrika
Naučni radovi