Kulturno nasleđe kao turistički potencijal Donjeg Podunavlja u Srbiji

Ključne reči: turizam, kulturno nasleđe, zaštita, unapređenje, Donje Podunavlje

Sažetak


Prostor Donjeg Podunavlјa (koje obuhvata područje od Velikog Gradišta do Negotina) može se pohvaliti veoma bogatim i raznovrsnim kulturnim nasleđem, koje može predstavlјati okosnicu razvoja turizma i biti važan faktor društvenih i ekonomskih promena Istočne Srbije. Zahvalјujući kulturnoj baštini, brojne evropske i svetske destinacije karakteriše veoma visok stepen razvijenosti lokaliteta koji promovišu kulturne sadržaje i atrakcije. Kulturne vrednosti i obeležja iz različitih istorijskih epoha privlače sve veći broj turista kao i zainteresovanost za kulturnim turizmom. Ovaj vid turizma, pored osnovnog sadržaja, uglavnom je obogaćen dodatnim, što ima velikog uticaja na posećenost i promovisanje lokalne sredine, ali i na dalјi turistički razvoj i unapređenje prostora infrastrukturom. Kada se govori o kulturnom turizmu Donjeg Podunavlјa, mora se naglasiti činjenica da za ovaj prostor ne postoji pojedinačna ni jedinstvena strategija razvoja turizma. U radu će biti prikazani istorijsko nasleđe kao kulturni potencijal i mogućnosti njegove turističke valorizacije i njegovog uticaja na prostor lokalne sredine, regiona i države u celosti. Kulturno nasleđe može imati važnu ulogu u stvaranju politike razvoja kulture i turizma na prostoru Donjeg Podunavlјa, ali uz brigu o načinu upravlјanja kulturnim vrednostima i mogućnostima usaglašavanja sa drugimm oblicima turizma. Cilј rada je da ukaže na potencijale kulturnog nasleđa koji će doprineti formiranju kulturnog i turističkog identiteta ovog prostora, kako na domaćem, tako i na inostranom turističkom tržištu.

Reference

Adams, G. D.1995. Cultural tourism: The arrival of the intelligent traveler. Museum News, 74 (6), 32-37

Barjaktarović, D., Tanevski, D. 2013. Uticaj globalne ekonomske krize na razvoj turizma u regionu Balkana, Hotelska kuća, 17-30

Basarić, J. 2021. Planiranje prostora za potrebe turizma Donjeg Podunavlja u Srbiji, Doktorska disertacija. Beograd: Geografski fakultet. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_658

Bernadini, G. 1992. Tourism and cultural tourism in EC policy. In: Provincie Friesland, Cultural Tourism and Regional Development, Leeuwarden, pp. 3-5

Bjeljac, Ž., Terzić, A., Lović, S. 2015. Nematerijalno kulturno nasleđe u Srbiji kao turistički brend, Turističko poslovanje, 15, 53-61 

Csapo, J. 2012. The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry. In: Strategies for tourism industry-micro and macro perspectives. InTech. 

Dašić, D. 2017. Brendiranje mesta i/ili destinacija, Kultura, 152, 377-393

Dobričić, M., Sekulić, G., Josimović, B. 2022. Procena kulturno-istorijskih i drugih ekosistemskih vrednosti nacionalnog parka Đerdap, Arhitektura i urbanizam, 54, 5-14.  https://doi.org/10.5937/a-u0-34054 

Douglas, N., Douglas, N., Derrett, R. 2001. Special Interest Tourism. Australia: John Wiley and Sons

Đukić Dojčinović, V. 2005. Kulturni turizam: menadžment i razvojne strategije. Beograd: Clio 

Kim, H., Chengb, Ch-K., O’Leary, J. 2007. Understanding participation patterns and trends in tourism cultural attractions, Tourism Management, 28, 1366–1371

Koncul, N., Đukić, A. 2011. Geoekonomski i geopolitički procesi u turizmu. U: Gnjato R. i drugi ur. 2011: Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Prirodno matematički fakultet Univerzitet Banja Luka, 617-623 

Milićević, S., Ervaćanin, V. 2016. Uticaj kriza na razvoj turizma u svetu. Turističko poslovanje, 18, 51-63 

Nikolić, M., Šćekić, J. 2022. Kulturno i prirodno nasleđe Đerdapa – izgubljena istorija ili potencijal za održivi razvoj?, Arhitektura i urbanizam, 55, 24-37.  https://doi.org/10.5937/a-u0-37943 

Plan detaljne regulacije zaštićenog područja Arheološkog lokaliteta – Lepenski Vir, nacrt plana, Arhi plan d.o.o., Aranđelovac, https://majdanpek.rs/news/53 [pristupljeno dana 15. maj 2023]

Republički zavod za statistiku, Opštine i regioni u Srbiji (2019, 2020, 2021 i 2022. god.)

Richards, G. 1996. Production and consumption of European cultural tourism. Annals of tourism research, 23(2), 261-283

Richards, G. (1996) Cultural tourism in Europe. Wallingford: CABI 

Sančanin, B., Perić, G., Stojiljković, M. 2019. Cultural-historical resources as initia­tors of tourism development in Sremski Karlovci. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 7(2), 77-85, https://doi.org/10.5937/menhottur1902077S 

„Službeni glasnik RS”, broj 117/22, Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Đerdap 

„Službeni glasnik opštine Veliko Gradišteˮ, br.2/22, Plan detaljne regulacije područja i okoline srednjovekovne tvrđave Ram u opštini Veliko Gradište, http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/planskidokumenti.html [pristupljeno dana 15. maj 2023]

Terzić, A. 2012. Tvrđave na Dunavu u Srbiji – potencijal razvoja kulturnih ruta, doktorska disertacija,  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 

Thorburn, A. 1986. Marketing cultural heritage: does it work within Europe? Travel and Tourism Analyst, 39-48. 

Vićentijević, D., Krasojević, B. (2004) Kulturni turizam u Srbiji, Časopis Turizam, 8, 69–71.

 

Internet izvori:

https://heritage.gov.rs/latinica/nepokretna_kulturna_dobra.php, [pristupljeno dana 29. april 2023]

https://mtt.gov.rs/tekst/93/sektor-za-turizam.php, [pristupljeno dana 10. maj 2023] 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284403394?role=tab, [pristupljeno dana 17. maj 2023]

https://majdanpek.rs/strategije_i_planovi, [pristupljeno dana 8. maj 2023]

Objavljeno
2023/06/30
Rubrika
Naučni radovi