Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu. U suprotnom, detaljno obrazloženje  navodi se pod \"Komentari uredniku\".

  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.

  • URL adrese za Internet reference su priložene.

  • Ilustracije, slike i tabele su smeštene na odgovarajućim mestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada (pa i onda kada se navodi u fus-notama).
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Naveden je projekat MPNTR u okviru koga je rad nastao.
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom.

Uputstvo autorima

Naslov članka

Naslov članka piše se velikim slovima (na srpskoj ćirilici ili srpskoj latinici). Neophodno je proveriti gramatičku i tehničku ispravnost  napisanog naslova, jer se njegova sadržina (prilikom lekture) ne sme menjati. Poravnanje je centralno i za pisanje koristi se font Roboto Bold, veličine slova 15 pt.

Autor(i)

Ime, srednje slovo i prezime autora članka pišu se ispod naslova članka. Funkcija i zvanje autora se ne navode. Postavljaju se centralno I koristi se font Roboto Bold, veličine 12 pt. U slučaju dva ili više autora članka, imena se navode u nizu, jedno iza drugog, razdvojena zapetom, što se može videti na sledećem primeru:

Ime Srednje slovo. Prezimea, Ime Srednje slovo. Prezimeb , Ime Srednje slovo. PrezimeC

a Naziv i sedište ustanove u kojoj je zaposlen prvi autor

E-mail autora

b Naziv i sedište ustanove u kojoj je zaposlen drugi autor

c Naziv i sedište ustanove u kojoj je zaposlen treći autor

Ispod imena i prezimena (svih) autora, piše se naziv i sedište ustanove u kojoj je zaposlen i e-mail adresa (prvog) autora (kao na primeru iznad). U složenim organizacijama navodi se ukupna hijerarhija (npr. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Departman za muzičku umetnost, Niš, Republika Srbija). Koristi se font Roboto Italik, veličine 8 pt.

Fusnote (iza prezimena autora), pored preglednosti, omogućavaju i da se imena ustanova ne ponavljaju (u slučaju da autori dolaze iz istih ustanova).

Ovi podaci se izostavlјaju u prvoj položenoj verziji datoteke, kako bi tokom recenzije anonimnost autora bila zagarantovana, a upisuju se tek nakon pozitivne recenzije članka.

DOI

Nalazi se u gornjem desnom uglu – desno poravnanje (iznad naslova) i koristi se font Roboto Regular, veličine 8 pt.

Vrsta članka

Za pisanje vrste članka (npr. originalni naučni članak, pregledni članak, kratko saopštenje, prethodno saopštenje, naučna kritika, stručni članak, iskustva iz prakse, uvodnik, komentar, prikaz, istoriografski prilog, projekat) koristi se font Roboto Regular, veličine 8 pt. Nalazi se u gornjem levom uglu (iznad naslova) – levo poravnanje.

Pimer: Vrsta članka: Napisati vrstu članka

Jezik

Koristi se font Roboto Regular, veličine 8 pt. Nalazi se u gornjem levom uglu (iznad naslova, a ispod vrste članka) – levo poravnanje.

Primer: Jezik članka: srpski ili engleski jezik.

Sažetak

Sažetak (apstrakt) je kratak informativan prikaz sadržaja članka koji čitaocu omogućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. Sažetak sadrži termine koji se često koriste za indeksiranje i pretragu članaka. Sastavni delovi sažetka su cilј istraživanja, metodi, rezultati i zaklјučak. Sažetak treba da ima od 100 do 250 reči. Za naslov se koristi font  Roboto Bold, veličine 10 pt, a za telo teksta Roboto Light, veličine 8 pt.

Ključne reči (bitne reči, ne više od 10), nalaze se ispod teksta sažetka. Za pojam “Klјučne reči” koristiti font Roboto Bold, veličine 8,5 pt, a za nabrojene reči koristiti Roboto Regular, 8,5 pt.

Ključne reči se izostavlјaju u prvoj položenoj verziji datoteke, a upisuju se nakon što sistem ASEESTANT u procesu elektronskog uređivanja dodeli članku klјučne reči pomoću alatke KWASS (automatsko ekstrahovanje klјučnih reči iz disciplinarnih rečnika), a autor ih zatim prihvata i naknadno upisuje.

Zahvalnica

Ako je članak finansijski pomognut obavezno se u dnu prve stranice navodi Zahvalnica. Autor se zahvalјuje za finansijsku podršku (npr. Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (naziv projekta:..., oznaka projekta:…)). Koristi se font Roboto Regular, veličine 8 pt.

Uvod

Uvod, koji se ne numeriše, koncepcijski predstavlјa uvodni deo članka. Za osnovni tekst članka koristi se font Roboto Regular, veličine 10 pt, prored Single, format teksta Justify, srpska ćirilica ili srpska latinica.

Glavni podnaslov članka

Glavni podnaslovi se ne numerišu, a može ih biti više u razradi članka. Za glavni podnaslov članka koristi se font Roboto Bold, veličine 12 pt.

Sporedni podnaslov članka (hijerarhija podnaslova)

1. nivo:  Metodologija istraživanja (Roboto Bold, veličine 12 pt)

2. nivo:  Metodologija istraživanja (Roboto Bold, veličine 10 pt)

3. nivo: Metodologija istraživanja (Roboto Italic, veličine 10 pt)

Način pisanja teksta

Za pisanje osnovnog teksta članka koristi se font Roboto Regular, veličine 10 pt (prored 1,0) - srpska ćirilica ili srpska latinica. Poravnanje teksta je obostrano (Justify). Pasusi se odvajaju novim redom i uvlačenjem teksta (4 pt). Nabrajanje u tekstu vrši se rednim brojevima ili velikim crticama, uvlačenjem prvog reda (uvlačenje: 4 pt) i bez uvlačenja ostalih redova (bez funkcije Format/Bullets and Numbering). Decimalni brojevi odvajaju se zarezom (ne tačkom).

Artefact za referenciranje (citiranje i navođenje literature)

Za citiranje i navođenje literature primenjuje APA style (videti: Publication Manual of the American Psychological Associationwww.apastyle.org). U samom tekstu, u običnim zagradama, na mestu na kojem se vrši pozivanje, odnosno citiranje literature nabrojane na kraju članka, obavezno u običnoj zagradi napisati prezime citiranog autora, godinu izdanja publikacije iz koje citirate i, eventualno broj stranica, npr. (Jovanović, 2012, str.10–12 )

Pozivanje na literaturu u malim zagradama piše se obavezno na latiničnom pismu, kao i spisak literature, bez obzira na to što je tekst članka napisan na ćirilici.

Potrebno je da se pozivanje na literaturu u tekstu uradi u skladu sa pomenutim uputstvom.

Ilustracija teksta (grafički prilozi)

U priloženom tekstu, ilustracije teksta (fotografije, grafikoni, crteži, notni zapisi...) treba da budu postavlјene na želјeno mesto u tekstu. Neophodno je da budu jasne, pregledne i pogodne za reprodukciju i uvećanje (formata JPEG ili TIFF i rezolucije 300 dpi).

Pri slanju, grafički prilozi se (pored naznačenih u Word-u) moraju naći i u zasebnom folderu, koji se prilaže uz tekst. Prilozi unutar foldera moraju biti jasno obeleženi (rednim brojem i nazivom pod kojim se nalaze u tekstu (prihvatljiv je i skraćeni oblik naziva).

Svaki tekst unutar slike mora da prati pismo kojim je tekst napisan (ćirilično, odnosno latinično pismo).

Poželјno je da nazivi svih grafičkih priloga budu dati dvojezično (na srpskom i engleskom jeziku), uključujući i tekstualni sadržaj na samoj slici.

Primer:

Slika 1. Ovde napisati naziv slike (opis)

Picture 1. Enter the name of the picture here (description)

Za pisanje naziva (opisa) slike koristi se font Roboto Italic, veličine 9 pt (centralno).

Tabele

Naziv tabele ispisuje se fontom Roboto Italic, veličine 9 pt, dok se za tekstualni sadžaj tabele koristi Roboto Regular veličine 9 pt.

Poželјno je da svi tabelarni prilozi budu dati dvojezično (srpskom i na engleskom jeziku)

Ispod naznačenog broja tabele (Tabela 1/ Table 1), nalazi se opis sadržaja tabele. Sama tabela ravna se sa ivicom teksta.

Zaključak

U zaklјučku se navodi cilј članka i ističu rezlultati.

Za pisanje važe pravila glavnog podnaslova.

Literatura / References

Spisak literature piše se obavezno latiničnim pismom ispod dvojezičnog podnaslova Literatura / References.

Artefact, kao način ispisa literature, primenjuje APA Style Manual. Literatura se nabraja po abecednom redosledu, navodeći najpre prezimena autora, bez numeracije.

Ako se u spisku literature navodi referenca koju je napisao autor, tada se u prvoj položenoj verziji članka umesto imena autora navodi reč „Autor“ (zbog potrebe anonimnosti autora u toku recenzije). Puno prezime i ime upisuju se nakon pozitivne recenzije članka.

U završnoj fazi uređivanja članka, autor na poziv urednika ponovo unosi spisak literature, u skladu sa ispisom koji generiše specijalna alatka sistema ASEESTANT - ReffFormatter: kontrola oblikovanja referenci u skladu sa APA Style Manual. Naslov se ispisuje fontom Roboto Bold, veličine 12 pt, dok se za spisak literature koristi Roboto Regular veličine 8 pt. Važno je da se svaka unešena referenca od naredne odvaja jednim proredom.

Naslov članka na engleskom jeziku

Sažeti deo članka na engleskom jeziku piše se na kraju članka. Naslov članka piše se velikim slovima, postavlja se centralno i za pisanje se koristi font Roboto Bold, veličine 12 pt.

Imena autora na engleskom jeziku

Imena, srednja slova i prezimena autora (napisana latiničnim pismom), zadržavaju formu pisanja sa početka članka, uz promenu veličine fonta (Roboto Regular, veličine 11pt). Naziv i sedište ustanove u kojoj su autori zaposleni na engleskom jeziku, takođe zadržavaju formu, uz promenu veličine fonta (Roboto Italic, veličina slova 8 pt).

Ovi podaci se izostavlјaju u prvoj položenoj verziji datoteke, kako bi tokom recenzije anonimnost autora bila zagarantovana, a upisuju se tek nakon pozitivne recenzije članka.

Article type

Primer:

Article type:  Upisati tip članka (Original Scientific Paper, Review Paper, Short Report, Preliminary Report, Scientific Criticism, Professional Paper, Professional Practice, Editorial, Commentary, Review, Project).Koristi se Roboto Regular, veličina slova 8 pt.

Article language

Primer:

Artical language:  Serbian (ili English).Koristi se font Roboto Regular, veličina slova 8 pt

Summary

Poželјno da se sažetak na engleskom jeziku daje u proširenom obliku, kao tzv. rezime (Summary). Posebno je poželјno da rezime bude u strukturiranom obliku. Dužina rezimea može biti do 1/10 dužine članka (opširniji je od sažetka na srpskom jeziku). Rezime se daje na kraju članka, nakon odelјka Literatura. Početak ovog rezimea može biti prevedni sažetak na srpskom jeziku (sa početka članka), a zatim treba da slede osnove zaklјučka članka (literatura se ne prevodi). Potrebno je da se u strukturiranom rezimeu prevede i deo teksta ispod naslova i podnaslova, vodeći računa da on bude proporcionalan njihovoj veličini, a da odražava suštinu. Za rezime na engleskom jeziku redakcija obezbeđuje kvalifikovanu lekturu, odnosno gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Može se zaklјučiti da Summary, u stvari, predstavlјa skraćenu verziju članka, ali na engleskom jeziku (do 1/10 dužine članka na srpskom jeziku). Za pisanje naslova koristi se Roboto Bold, veličine slova 8 pt, dok se za telo teksta koristi Roboto Regular, veličine slova 8 pt.

Ispod teksta pišu se ključne reči, kao na primeru ispod:

Key words: Navesti bitne reči, ne više od 10 reči.

Za pojam „Klјučne reči” koristiti font Roboto Bold, veličine 8 pt, a za nabrojene reči koristiti Roboto Regular, 8 pt.

Potrebno je dodati i srpski prevod strukturiranog rezimea na engleskom jeziku (Summary), da bi lektor za engleski jezik izvršio upoređenje.

Datumi

Na kraju se navode datumi:

Datum prijema članka / Paper received on:

Datum dostavlјanja ispravki rukopisa / Manuscript corrections submitted on:

Datum konačnog prihvatanja članka za objavlјivanje / Paper accepted for publishing on:

Koristiti font Roboto Regular, veličine 8 pt.

 

Klauzula o autorskim pravima

© 2016 Autori. Objavio Artefact (http://www.artf.ni.ac.rs/index.php/casopis-artefact/). Ovo je članak otvorenog pristupa i distribuira se u skladu sa  Creative Commons licencom (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/).

© 2016 The Authors. Published by Artefact (http://www.artf.ni.ac.rs/index.php/casopis-artefact/). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Koristiti font Roboto Regular, veličine 8 pt.

Obim članka

Obim članka treba da bude 1 autorski tabak = 16 strana, odnosno do 30 000 slovnih znakova (ukupno 30 000 characters with spaces).

Font

Font Roboto (u svim težinama) možete preuzeti sa sajta FontSquirell preko ovog linka: https://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto

 

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.