Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
 • Prijavljeni prilog ne sme biti prethodno objavljivan
 • Naslovi, apstrakti (do 200 reči) i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke
 • Rad treba da bude pripremljen kao jedan dokument (koji sadrži tekstualni deo, fusnote, reference, grafike i tabele) u MS Word (doc) ili Rich Text Format (rtf) formatu
 • Osnovni naslov rada mora biti kratak i jasan, po mogućstvu sa više podnaslova, u zavisnosti od dužine i profila rada, odnosno problema koji se obrađuje. Forma naslova: centriran, boldiran; svi podnaslovi treba da budu standardno formatirani i pozicionirani uz levu marginu
 • Svaki prilog mora imati kratak uvod na početku rada u kome je objašnjena suština i orijentacija priloga
 • Koristiti pojedinačni prored i font Times New Roman, veličine karaktera 11 i sve marginae od 1 inča (2,54 cm).
 • Tabele i ilustracije treba da budu numerisane (1,2,3...) sa linijskim proredom i smeštene u sam tekst. Navedene margine (2,54 cm sa sve 4 strane) treba da ostanu prazne. Sve tabele i ilustracije moraju biti pregledne. Kada se pominju u tekstu, neophodno je da se navode po brojevima. Tabele i ilustracije mogu biti u eps, pdf, wmf formatu ili jednostavno nacrtani u Wordu ili Excelu
 • Fusnote i ostale napomene treba da budu prikazane na dnu svake strane, a ne na kraju rada. Potrebno je da fusnote budu numerisane
 • Lista referenci treba da bude data po abecednom redu prezimena autora. Direktni citati treba da budu navedeni pod znacima navoda. Reference u tekstu navoditi na sledeći način: (Maričić B., 2008, str.11)
 • Pri navođenju referenci koristiti APA stil, kao na primer:

  Za knjige

  Maričić, B. (2010). Ponašanje potrošača. Beograd: CID Ekonomski fakultet.

  Calfee, R. C., Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

  Za časopise

  Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55 (1), 893-896.

  Stanković, Lj., Popović, A. (2016). Veličina tržišta kao determinanta nacionalne konkurentosti Republike Srbije. Marketing, 47 (3), 191-206.

  Detaljno u uputstvu za autore, kao i na adresi:

  https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/08/


   

 • Pored apstrakta i ključnih reči na srpskom i engleskom jeziku, potrebno je navesti oznake rada u skladu s JEL klasifikacijom, pogledati na

  https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#M

Uputstvo autorima

Procedura pregledanja zahteva da originalni tekstovi ne budu potpisani od strane autora. Umesto toga, potrebno je da se dostavi poseban list na kome će biti napisani samo ime članka, ime autora, njegova titula i mail adresa. Druga strana treba da sadrži naslov, kratak sažetak (dužine od oko 100 do 200 reči) u kome su sumirane osnovne poente i zaključci rada, listu ključnih reči (do 5).

Objavljivanjem teksta autorska prava prelaze na izdavača.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.