Uređivačka politika časopisa Napredak


Recenzentski postupak


Recenzenti


Napredak primenjuje postupak dvostranog anonimnog recenziranja radova. To znači da će rukopise recenzirati najmanje dva nezavisna recenzenta koji to međusobno ne znaju. Recenzenti se biraju prema kompetentnosti za datu oblast i to je najvažniji kriterijum. Ne smeju biti iz iste institucije kao autori rukopisa, niti njihovi koautori u poslednjih pet godina. Eventualni predlozi poimeničnih recenzenata od strane autora rukopisa se ne uvažavaju. Cilj recenzije je da Redakciji pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti. Cilj je takođe da se u procesu komunikacije s glavnim i odgovornim urednikom, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet rukopisa.


Recenzentski proces


Rukopisi se upućuju na recenziju nakon inicijalne ocene uredništva da su, s obzirom na formu i tematski delokrug, podobni za objavljivanje. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocena ne traje duže nego što je neophodno. U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedelje, a samo izuzetno do dva meseca. Tokom postupka recenzije glavni i odgovorni urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su neophodni za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih upotrebiti u druge svrhe.


Razrešavanje nesaglasnosti


U slučaju da autori imaju zamerke na račun recenzije, redakcija proverava njenu objektivnost i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, glavni i odgovorni urednik angažuje dodatne recenzente. Tako će se postupati i u slučaju kada su odluke recenzenata (odbiti/prihvatiti) međusobno oprečne ili na drugi način nepomirljive. Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo Redakcija, na predlog glavnog i odgovornog urednika.


Odgovornosti

Odgovornosti autora


Autori garantuju da je rukopis njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za publikovanje na drugom mestu. Istovremeno, predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda, što ga isključuje iz daljeg razmatranja za objavljivanje u časopisu. Rad koji je već objavljen na nekom drugom mestu ne može biti preštampan u Napretku. Autori snose svu odgovornost za celokupni sadržaj rukopisa. Rukopis ne sme da sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje, niti da krši prava drugih lica. Autori su dužni da obezbede da njihov autorski tim naveden u afilaciji obuhvati sva i samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica, njihov doprinos treba navesti u fusnoti ili posebnoj napomeni (Zahvalnica, Acknowledgements). Obaveza je autora da u napomeni navedu naziv i kodnu oznaku naučnoistraživačkog projekta u okviru koga je rad nastao, kao i pun naziv finansirajuće institucije. U slučaju da je rad pod istim ili sličnim naslovom bio izložen na nekom skupu u vidu usmenog saopštenja, detalji o tome treba da budu navedeni na istom mestu. Autori su dužni da potpuno i pravilno citiraju izvore koji su značajno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Delovi rukopisa, uključujući tekst, jednačine, slike ili tabele, koji su doslovno preuzeti iz drugih radova moraju biti jasno označeni posebnom napomenom, npr. znacima navoda s preciznom oznaku mesta preuzimanja (broja stranice) ili, ako su obimniji, dati u zasebnom paragrafu. Pune reference svih navoda u tekstu (citata) moraju biti navedene u zasebnom odeljku (Literatura ili Reference) i to na jednoobrazan način, u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi. U odeljku Literatura navode se isključivo citirani, a ne i ostali izvori upotrebljeni prilikom pripreme rukopisa. U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da odmah obaveste glavnog urednika (ili izdavača) i da sarađuju na tome da se rad povuče ili ispravi. Obveza je autora da u rukopisu navedu da li su u finansijskom ili bilo kom drugom bitnom sukobu interesa koji bi mogao da utiče na njihove rezultate ili interpretaciju rezultata. Predavanjem rukopisa autori se obavezuju na poštovanje uređivačke politike časopisa Napredak.


Odgovornosti uredništva


Redakcija časopisa, na predlog glavnog i odgovornog urednika, donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. U slučaju tematskih brojeva časopisa, kada je imenovan gost-urednik tematskog broja, glavni i odgovorni urednik će predlog radova za objavljivanje uputiti Redakciji nakon što dobije predlog urednika tematskog broja. Odluke se donose isključivo na osnovu vrednosti rukopisa. Moraju biti oslobođene rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda. Prilikom donošenja odluke o objavljivanju Redakcija se rukovodi uređivačkom politikom, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje. Članovi Redakcije, uključujući glavnog urednika, ne smeju biti u sukobu interesa u vezi sa rukopisima koje razmatraju. Članovi za koje se pretpostavi da bi mogli biti u sukobu interesa ne učestvuju u postupku odlučivanja o određenom rukopisu. Rukopisi se čuvaju kao poverljiv materijal. Informacije i ideje sadržane u rukopisima ne smeju se koristiti u lične svrhe bez izričite pisane dozvole autora. Glavni i odgovorni urednik i članovi Redakcije su dužni da preduzmu sve razumne mere da autori/recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu s procedurom u upotrebi. Redakcija je dužna da pomaže recenzentima dostavljajući im dopunske informacije o rukopisu, uključujući i rezultate provere rukopisa na plagijarizam. Glavni i odgovorni zadržava diskreciono pravo da primljene rukopise proceni i ne stavi u proceduru, ukoliko utvrdi da ne odgovaraju propisanim sadržinskim i formalnim kriterijumima. Glavni i odgovorni urednik određuje recenzente, rukovodeći se njihovim naučnim kompetencijama i nastojeći da odabere one koji poseduju najviše kompetencije konkretno potrebne za recenziranje rada koji se bavi određenom problematikom. U redovnim okolnostima, Redakcija obaveštava autora o tome da li je prihvatila tekst u roku od 90 dana od datuma prijema rukopisa. Radovi koji ne zadovoljavaju tehničke standarde (kada je sadržaj korektan) propisane u uputstvu za autore biće vraćeni autorima uz napomenu da rad mogu ponovo da pošalju samo ako ga usklade sa svim tehničkim standardima. Nakon ispunjenja tehničkih standarda, radovi se prosleđuju na recenzioni postupak.


Odgovornosti recenzenata


Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u dogovorenim rokovima dostave uredniku ocenu naučne, odnosno stručne vrednosti rukopisa. Recenzent vodi posebnu brigu o stvarnom doprinosu i originalnosti rukopisa. Recenzija mora biti objektivna, a sud recenzenata jasan i potkrepljen argumentima. Recenzenti ocenjuju rukopise u odnosu na usklađenost sadržaja s profilom časopisa, značaj i korisnost sadržaja, adekvatnost primenjenih metoda, naučnu vrednost sadržanih informacija, stil izlaganja i opremljenost teksta. Recenzija ima standardni format koji obuhvata ocene pojedinih dimenzija rada, opštu ocenu i zaključnu preporuku. Recenzent ne sme biti u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja, a ukoliko takav sukob postoji, recenzent je dužan da o tome pravovremeno obavesti urednika. Recenzent ne prihvata na recenziju radove izvan oblasti za koju se smatra potpuno kompetentnim. Recenzenti treba da upozore glavnog i odgovornog urednika ako imaju osnovanu sumnju ili saznanje o mogućim povredama etičkih standarda od strane autora rukopisa. Takođe treba da prepoznaju relevantne izvore koji u radu nisu uzeti u obzir. Mogu da preporuče citiranje određenih referenci, ali ne i da zahtevaju citiranje radova objavljenih u časopisu Napredak ili svojih radova, ako za to ne postoji opravdanje. Od recenzenata se očekuje da svojim sugestijama unaprede kvalitet rukopisa. Ako ocene da rad zaslužuje objavljivanje uz korekcije, dužni su da preciziraju način na koji to može da se ostvari. Rukopisi koji su poslati recenzentu moraju se smatrati poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste materijal iz rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora.


Etičnost publikovanja


Razrešavanje neetičkih postupaka


Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku uredniku i/ili Redakciji prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave verodostojne informacije/dokaze radi pokretanja istrage. Postupak provere iznetih dokaza odvija se na sledeći način:
- glavni urednik donosi odluku o pokretanju istrage;
- tokom tog postupka svi dokazi se smatraju poverljivim materijalom i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem;
- osumnjičenim licima pruža se prilika da odgovore na iznete optužbe;
- ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocenjuje se da li je reč o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda.
Manji prekršaji, bez posledica po integritet rada i časopisa, na primer kada je reč o nerazumevanju ili pogrešnoj primeni publicističkih standarda, razrešavaju se u direktnoj komunikaciji s autorima i recenzentima, bez uključivanja trećih lica, na neki od načina npr.:
- autorima i/ili recenzentima se upućuje pismo upozorenja;
- objavljuje se ispravka rada, npr. u slučaju kada se sa spiska referenci izostave izvori koji su u samom tekstu citirani na propisan način;
- objavljuje se eratum, npr. ako se ispostavi da je greška nastala omaškom Redakcije.
U slučaju grubog kršenja etičkih standarda, glavni urednik / Redakcija može da preduzme različite mere:
- objavljuje saopštenje ili uvodnik u kom se slučaj opisuje;
- službeno obaveštava afilijativnu organizaciju autora/recenzenta;
- povlači objavljeni rada na način opisan pod Povlačenje radova;
- izriče zabranu objavljivanja u časopisu na određeni vremenski period;
- predočava slučaj nadležnim organizacijama i regulatornim telima radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.
Ove mere se mogu primenjivati pojedinačno ili istovremeno. U procesu razrešavanja slučaja po potrebi se konsultuju relevantne ekspertske organizacije, tela ili pojedinci. Prilikom razrešavanja etički spornih postupaka Redakcija se rukovodi smernicama i Komiteta za etiku publikovanja (COPE).


Sprečavanje plagijarizma


Časopis Napredak ne objavljuje plagirane radove. Redakcija polazi od stava da je plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo predstavljanje kao svojih, grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.
Plagiranje podrazumeva:
- doslovno (reč po reč) ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno, radi prikrivanja izvora, parafraziranje delova tekstova drugih autora bez jasnog naznačavanja izvora, na način opisan pod Odgovornosti autora;
- kopiranje slika, podataka ili tabela iz drugih dokumenata bez pravilnog naznačavanja izvora i/ili bez dozvole izvornog autora ili nosioca autorskog prava.
Rukopis u kome se utvrde jasne indicije plagijarizma biće automatski odbijen. U slučaju da se plagijarizam otkrije u već objavljenom radu, rad će biti opozvan (povučen) u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje radova.


Politika povlačenja


U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili samih autora, objavljivanja istog rukopisa u više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare ili bilo koje druge zloupotrebe, objavljeni rad se mora opozvati. Moguće je da se rad opozove i da bi se ispravile ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti objavljivanjem ispravke. Opoziv objavljuje glavni urednik / Redakcija, autor(i) ili obe strane sporazumno. Opoziv ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv ili Retrakcija. U SCIndeksu kao matičnoj bazi punog teksta uspostavlja se dvosmerna veza (HTML link) između originalnog rada i retrakcije. Originalni rad se i dalje čuva u neizmenjenom obliku, s tim da se vodenim žigom na PDF dokumentu na svakoj stranici označava da je članak povučen.


Otvoreni pristup


Politika otvorenog pristupa


Časopis Napredak se izdaje je u režimu tzv. otvorenog pristupa, što znači da je njegov sadržaj dostupan besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača. Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa na način opisan pod Licenciranje.


Arhiviranje digitalne verzije


Sve objavljene sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Narodne biblioteke Srbije i istovremeno polažu u Repozitorijum SCIndeksa – Srpskog citatnog indeksa kao primarnu bazu punog teksta.


Autorska prava i licenciranje


Autorska prava


Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim člancima, a izdavaču daju neekskluzivno pravo da članak objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira članak u svim oblicima i medijima.


Licenciranje


Objavljeni članci distribuiraju se u skladu sa licencom Creative Commons Autorstvo – Deliti pod istim uslovima 4.0 International (CC BY-SA). Dopušteno je da se delo kopira i distribuira u svim medijima i formatima, da se prerađuje, menja i nadograđuje u bilo koje svrhe, uključujući i komercijalne, pod uslovom da se na pravilan način citiraju njegovi prvobitni autori, postavi link ka originalnoj licenci, naznači da li je delo izmenjeno i da se novo delo objavi pod istom licencom kao i originalno. Korisnici su pri tome dužni da navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija), kao i njegovu DOI oznaku. U slučaju objavljivanja u elektronskoj formi takođe su dužni da postave HTML link, kako sa originalnim člankom objavljenim u časopisu Napredak, tako i sa korišćenom licencom. Autori mogu da stupaju u zasebne, ugovorne aranžmane za neekskluzivnu distribuciju rada objavljenog u časopisu (npr. postavljanje u institucionalni repozitorijum ili objavljivanje u knjizi), uz navođenje da je rad prvobitno objavljen u ovom časopisu.


Politika samoarhiviranja


Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da je objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu. Autori su obavezni da pritom navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija) i postave link, kako na DOI oznaku tog članka, tako i na korišćenu licencu.


Odricanje od odgovornosti


Stavovi izneti u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova Redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.


UPUTSTVO ZA AUTORE

Redakcija časopisa Napredak razmatraće za objavljivanje isključivo one radove koji su sačinjeni u skladu sa ovim Uputstvom. Časopis objavljuje isključivo nove i autentične radove. Mogu se prihvatiti i radovi in extenso koji su prethodno delimično izloženi na naučnom/stručnom skupu, pri čemu su autori to dužni da na odgovarajući način naznače. Svaki pokušaj plagijarizma ili autoplagijarizma kažnjava se (zabrana objavljivanja radova ovim autorima u vremenskom periodu zavisno od stepena plagijarizma i o tome se obaveštava rukovodstvo institucija u kojima autori rade, kao i njihova strukovna udruženja).
Radovi se objavljuju na srpskom jeziku (isključivo ćiriličnim pismom), ali i na engleskom jeziku. Redakcija ohrabruje autore da dostave svoje radove na oba jezika.
Redakcija zadržava puno pravo da svaki rad lektorski i korektorski uredi u skladu sa važećim standardima srpskom, odnosno engleskog jezika. Prilikom prijave rada neophodno je priložiti izjavu potpisanu od strane svih autora i koautora da rad nije ranije ni u celini niti delimično objavljen niti prihvaćen za štampanje u drugom časopisu. Izjava o pojedinačnom doprinosu autora mora biti potpisana od strane svakog autora rada, skenirana i poslata uz rad kao dopunska datoteka. Takođe, autori su obavezni da dostave i potpisanu izjavu o nepostojanju sukoba interesa. Tim postupkom svi autori postaju odgovorni za ispunjavanje svih postavljenih uslova, čemu sledi odluka o prihvatanju za dalji uređivački postupak.
Prihvaćeni radovi objavljuju se po redosledu koji određuje Redakcija na predlog glavnog i odgovornog urednika. Za objavljivanje radova u tematskim brojevima glavni i odgovorni urednik će, pre upućivanja sadržaja broja na odlučivanje Redakciji, uzeti u obzir predlog urednika tematskog broja (gost-urednik). U časopisu Napredak objavljuju se radovi iz oblasti sv ih društvenih nauka, ali i srodni multidisciplinarno zasnovani tekstovi važni za razumevanje društvenog okruženja. Članci se kategorizuju shodno Aktu o uređivanju naučnih časopisa koji je doneo ministar za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 2009. godine. Oni mogu biti:


Naučni članci:


1. Originalan naučni rad. U njemu se iznose prethodno neobjavljivani rezultati sopstvenih istraživanja zasnovanih na primeni naučnih metoda. Oni po obimu ne smeju preći 28.800 karaktera, sa razmakom. U obim se ne uračunavaju: ime, srednje slovo, prezime, afilijacija autora, naslov članka, sažetak članka (do 800 karaktera sa razmakom), ključne reči (do 5 pojmova ili sintagmi), popis referenci, niti napomene u fusnotama;


2. Pregledni rad. On sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos, vidljiv i na osnovu autocitata. Po obimu može da bude do 28.800 karaktera, sa razmakom. U broj karaktera se ne uračunavaju isti elementi kao i kada se radi o originalnom naučnom radu;


3. Kratko ili prethodno saopštenje. Ono predstavlja originalni naučni rad punog formata, ali obima do 18.000 karaktera sa razmakom ili preliminarnog karaktera. U broj karaktera se ne uračunavaju isti elementi kao i kada se radi o originalnom naučnom radu;


4. Naučna kritika, odnosno polemika (rasprava na određenu naučnu temu zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji) i osvrti. Obim ove vrste radova je do 10.000 karaktera sa razmakom. Ova kategorija radova je opremljena, osim imena, srednjeg slova, prezimena i afilijacije autora i naslova članka, i sažetkom obima do 400 karaktera sa razmakom, ključnim rečima (do 5 pojmova ili sintagmi), popisom referenci i broj njihovih karaktera se ne uračunava u obim rada.


Stručni članci:


1. Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje društvene prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu. Njegov obim je do 18.000 karaktera sa razmakom. U broj karaktera se ne uračunavaju isti elementi kao i kada se radi o originalnom naučnom radu;


2. Informativni prilog (uvodnik, komentar, informacije iz rada Fondacije koja je osnivač časopisa Napredak i sl.). Po pravilu se radi po obimu o kratkim formama, sa najviše do 12.000 karaktera sa razmakom. U broj karaktera se ne uračunavaju isti elementi kao i kada se radi o originalnom naučnom radu;


3. Prikaz (knjige, istraživanja, naučnog događaja, i sl.). Obim je do 7.000 karaktera sa razmakom. Poželjno je da kao prilog sadrži fotografiju (naslovne korice knjige, događaja koji je predmet prikaza i sl) koja se uračunava kao 500 karaktera sa razmakom. Prikaz ne sadrži sažetak niti ključne reči, ali sadrži odgovarajuće reference.


U časopisu Napredak neće biti objavljen nijedan članak koji nema bar pet navedenih referenci. Redakcija ohrabruje autore da koriste, u meri u kojoj je to moguće, časopisne reference novijeg datuma.
Sve vrste radova mogu sadržati fotografije, grafikone, tabele i druge vrste ilustracija. Svaka ilustracija se računa da ima obim od 500 karaktera sa razmakom. Redakcija poziva na češpće krišćenje ilustracija, posebno tabela i grafikona, za prikazivanje podataka koje onda nije nužno ponavljati u tekstu, već je dovoljno pozvati se samo na oznaku (broj) date tabele ili grafikona. Ilustracije date u tekstu su označene numerički i rečima. Svaka tabela ima numeričku oznaku (od 1 do n) i naslov, dok svaka slika (grafikon, fotografija, ...) ima numeričku oznaku (od 1 do n) i potpis.


Prilikom prijavljivanja rada autori, odnosno koautori, predlažu kategoriju članka. Isto čine i recenzenti, ali konačnu odluku o kategorizaciji donosi glavni i odgovorni urednik časopisa.
Prilikom pisanja radova koriste se standardne skraćenice, ali ne u naslovu i apstraktu. Pun naziv sa skraćenicom u zagradi navodi se u prvom pominjanju, a dalje u tekstu samo skraćenice, kako u apstraktu tako i u radu. U zaključku rada (ne apstrakta) nema skraćenica.
Inostrana imena se, u srpskoj verziji rada, transkribuju na srpski jezik, dok se pored transkripcije u zagradi, nakon prve njihove upotrebe u tekstu, daje njihovo izvorno pisanje. U engleskoj verziji koristi se samo izvorno pisanje imena ili njihova transkrpicija na engleksi jezik (npr. kineskih ili arapskih imena). Strani termini se pišu izvorno, italikom, a njihov prevod i značenje mogu se, ukoliko postoji potreba, objasniti u fusnoti.
Za pisanje rukopisa koristi se word tekst, sa proredom (Line Spacing) 1,5 na formatu A4 samo sa jedne strane, sa marginama od 2,5 cm Justify. Koristi se font veličine12pt, Times New Roman, i izbegava bold i kurziv (italic) koji su rezervisani za podnaslove. Sažetak (Summary), ključne reči (Key words) i fusnote kucaju se bez proreda (Line Spacing: Single) 1,0.
Prispeli radovi (bez imena autora) upućuju se na recenziju kod najmanje dva urednika/recenzenta. Primedbe i sugestije urednika i recenzenata (bez imena recenzenta) dostavljaju se autoru radi konačnog oblikovanja rada.
Prihvaćen rad, nakon stručne i redakcijske obrade upućuje se na autorsko čitanje pre publikovanja, korespondirajućem autoru. Evantualne ispravke trebalo bi izvršiti u roku od tri dana. U ovoj fazi nije moguće izvršiti opsežnije izmene, već samo ispravke slovnih i drugih sitnih grešaka. Ukoliko ispravljeni tekst ne bude vraćen u tom roku, smatraće se da autor nema primedbi. Rukopisi radova prihvaćenih za štampu ne vraćaju se autoru.


Priprema rada


Radovi se pripremaju u skladu sa APA skraćenim bibliografskim standardom. Delovi rada su: naslovna strana, apstrakt sa ključnim rečima, tekst rada, zahvalnost (po želji), literatura, prilozi (tabele, slike). Stranice treba numerisati redom (u gornjem ili donjem desnom uglu), počevši od naslovne strane.


1. Naslovna strana
a) Naslov rada trebalo bi da bude kratak, jasan i informativan, na srpskom i engleskom jeziku, bez skraćenica i da odgovara sadržaju rada. Nadnaslove i podnaslove treba izbegavati. Ukoliko je rad rezultat istraživanja na nekom od projekata ili ukoliko autori osećaju potrebu da izraze zahvalnost na podršci nekoj instituciji ili pojedincu, to je potrebno učiniti u fusnoti koja će biti označena na kraju naslova teksta.
b) Iznad naslova, u gornjem levom uglu, navode se krupnim slovima predlog kategorije rada, a potom u redu ispodime, srednje slovo i prezime autora, odnosno koautora. Naučni radovi mogu da imaju maksimalno dva koautora, pri čemu Redakcija snažno podstiče da autori samostalno objavljuju svoje radove. Radovi koji imaju više od dva autora /koautora neće biti razmatrani za objavljivanje. Posle svakog od prezimena autora/ koautora stavlja se oznaka za fusnotu (numerička, počev od 1 pa nadalje), u koju se upisuje saradničko/nastavničko/naučno zvanje autora/koautora i njegova elektronska adresa (e-mail). Za autora/koautora koji je zadužen za korespondenciju sa Redakcijom osim e-mail potrebno je je naznačiti i telefonske brojeve (mobilni, fiksni..., poštansku adresu i obavezno ispisati reči "za korespondenciju". U ovoj/ ovim fusnotama za svakog od autora/ koautora potrebno je staviti naznaku: Rođen HHHH godine (npr. "Rođen 1968. godine").
v) Ispod imena svakog od autora/ koautora navodi se puna afilijacija. Kod ustanova sa složenom organizacijom navode se svi organizacioni nivoi, od najvišeg ka najnižem (npr. naziv univerziteta, naziv fakulteta, naziv odeljenja/departmana, katedre), mesto gde je sedište ustanove, a u zagradi naziv države.


2. Sažetak i ključne reči
Na drugoj stranici rada nalazi se strukturisani sažetak na srpskom i engleskom jeziku, napisan kratkim i jasnim rečenicama koji obuhvata Uvod/Cilj, Osnovnu pretpostavku istraživanja, Metode (istraživačke metode, osnovni postupci, uzorkovanje), Rezultate (najvažniji nalazi) i Zaključak. Potrebno je da se naglase novi i značajni aspekti izloženog istraživanja. Strukturisani sažetak ne bi trebalo da prelazi 800 karaktera sa razmacima, a u slučajevima radova iz kategorije naučna kritika, polemika, osvrti do 400 karaktera sa razmacima. Nakon sažetka ispisuju se Ključne reči, kojih može da bude najviše do pet pojmova, odnosno sintagmi.
Kod tekstova kategorisanih kao prikazi apstrakt nije obavezan, ali je potrebno ispod naslova prikaza navesti sledeće podatke o delu (događaju) koje se prikazuje, i tosledećim redosledom: Ime i Prezime pisca (u slučaju događaja: naziv organizatora događaja): Naslov dela kurzivom (odnosno Naziv događaja kurzivom). Mesto izdanja: Izdavač, godina izdanja (Mesto održavanja, vreme održavanja), ukupan broj strana (za događaj se ne navodi). Fotografija dela/ događaja koji se prikazuje dostavlja se u jpg ili tiff formatu kao dopunski fajl, u rezoluciji od najmanje 300h300 tačaka po inču.
Primer za prikaz dela:
Stjuart Prajs: Izučavanje medija. Klio, Beograd, 2011, 749 str.
Primer za prikaz događaja:
European Sociological Associatio: 13th ESA Conference(Un)Making Europe: Capitalism,
Solidarities, Subjectivities. Athens (Greece), 29.08 - 01.09.2017

3. Tekst članka
Sa tekstom članka započinje se na trećoj stranici. Poželjno je, ali ne i obavezno, da originalni i pregledni naučni radovi, pogotovu ukoliko su zasnovani na pretežno empirijskim istraživanjima, budu u strukturisanoj formi koja sadrži: Uvod/ Cilj sprovedenog istraživanja, Prikaz primenjene metodologije istraživanja, Rezultate, Diskusiju i Zaključke. Kod naučnih radova kategorisanih kao "Kratko saopštenje", odnosno kao "Naučna kritika, polemika, osvrti", strukturisanje nije neophodno.
Tabele, grafikoni, fotografije se inkorporiraju sam tekst, izuzev u slučaju prikaza gde se fotografije dostavljaju kao poseban fajl.
Crteži, karte, fotografije, grafikoni i druge ilustracije dostavljaju se u JPG ili TIFF formatu, u rezoluciji većoj od 300 h 300 tačaka po inču.
Svaka ilustracija (tabela, crtež, grafikon...) mora biti obeležena brojem i nazivom, centrirano, i to:
- tabele naslovom koji se ispisuje iznad njih.
Primer:
Tabela 1: Srednje vrednosti skorova etničke distance
- grafikoni, fotografije i ostale ilustracije potpisom ispod njih
Primer:
Grafikon 1: Prikaz srednjih vrednosti skorova etničke distance
Tabele treba da budu jednostavne, bez boja i senki. Uvlačenja i poravnanja u tabelama moraju biti izvedena automatskim formatiranjem, a ne manuelnim dodavanjem razmaka.
Sve vrste grafikona treba crtati isključivo u crno-beloj tehnici, korišćenjem različitih vrsta šara.


3.1 Citiranje i pozivanje na druge radove i izvore u tekstu
U skladu sa APA standardom citiranje i pozivanje se vrši ISKLJUČIVO u okviru teksta, u bibliografskim parantezama.
Upotreba fusnota je dozvoljena samo u svrhu napomena, kako bi se izbeglo da ti podaci opterećuju sam tekst, a procena je autora da je potrebno pružiti neke dopunske informacije (npr. elektronska adresa autora, zahvalnica i sl), kraća objašnjenja u vezi sa značenjem nekih termina, pojmova (npr. ako se u tekstu daje neka latinska izreka, koja nije opštepoznata, u fusnoti je moguće dati njeno značenje), biografske podatake koji su od značaja za razumevanje osnovnog teksta (npr. ukoliko je to od značaja za razumevanje konteksta moguće je dati kraće biografske podatke o nekom teoretičaru). Takođe, fusnota se može iskoristi zarad upućivanja neke opaske, primedbe ili kritike u odnosu na stav nekog drugog autora, u vezi sa npr. Njegovom nedosledošću u zastupanju nekog stava ili za navođenje nekog primera, više kao ilustracije, zanimsivosti i sl, koji po svom značaju nije takav da bi opterećivao tekst, ali je za rad korisno da se kroz fusnotu čitalac uputi na njega.
Bibliografske reference navode se uvek latiničnim pismom. U Literaturi se navodi samo jedno mesto izdanja, čak iako je u samoj publikaciji navedeno više njih.

AUTOR(I) BIBLIOGRAFSKA PARENTEZA PRI PRVOM NAVOĐENJU U TEKSTU
Delo jednog autora (Lukić, 1995a, str. 209) (Lukić, 1995a, str. 30)
Delo autora nastalo u istoj godini, kao i njegovo prethodno citirano delo (Lukić, 1995b, str. 30) (Lukić, 1995b, str. 20)
Delo dva autora (Haralambos & Heald, 1989) (Haralambos & Heald,1989)
Delo tri do pet autora PRVO NAVOĐENJE: (Marković, Golenkova, Šuvaković, 2009); DRUGO I SVAKO SLEDEĆE NAVOĐENJE ISTOG DELA: (Marković i dr, 2009)
Delo više od sedam autora (Mihailović i dr, 2012) (Mihailović i dr, 2012)
GRUPA (INSTITUCIJA, ORGANIZACIJA,USTANOVA) S PREPOZNATLJIVOM SKRAĆENICOM (Republički zavod za statistiku [RZS], 2020) (RZS, 2020)
GRUPA BEZ PREPOZNATLJIVE SKRAĆENICE (Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 2020) (Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 2010)
U bibliografskoj parantezi se navodi prezime autora, godina objavljivanja rada i, po potrebi, stranica sa koje se nešto citira. U slučaju da iz iste oblasti postoji više autora koji nose isto prezime, posebno ukoliko se oni i citiraju ili se na njih poziva u radu, APA standard predviđa da se ispred navedenog prezimena doda inicijal imena svakog od njih.
U bibliografskoj parentezi se broj strane, ako je to potrebno radi direktnog citata, odvaja zapetom, uz navođenje skraćenice „str.“. U nekim slučajevima, navođene stranice nije neophodno, pošto se poziva na čitavo jedno delo (članak, knjigu) i ideju u njemu izloženu, a ne navodi se doslovni citat.
Primer:
U svom tekstu Petrović polemiše sa više naših metodologa i istraživača
društvenih pojava, ukazujući na njihov šematizam u interpretiranju statističkih
podataka, kao i na nepoznavaljnje kioncepta pojma "civilnog društva" (Petrović, 2020).

Za izvore i literaturu na stranom jeziku moguće je umesto "i dr" koristiti latinsko "et al", a umesto "i", posebno kada se radi o anglosaksnonskoj literaturi, znak "&".
Prilikom pozivanja istovremeno na nekoliko autora, prema APA stilu, unutar iste bibliografske zagrade njihova dela navode se azbučnim, odnosno abecednim redom.
Primer
Nije mali broj autora koji smatraju da je globalizacija istorijski proces koji seže
vekima unazad, pri čemu ga oni različito datiraju (Bžežinski, 2015, str. 14; Chumakov,
2010, p. 49; Mandelbaum, 2004, str. 257; Robertson, 1992, pp. 58-59; Hatibović, 2002;
Šuvaković, 2004, str. 53).

Citiranje u tekstu se vrši u sklopu rečenice. Međutim, ukoliko citat sadrži 40 i više reči, tada ga je potrebno izdvojiti u novi paragraf (automatski) i navesti tekst SA NAVONICIMA. Bibliografska paranteza se postavlja nakon završnog interpunkcijskog znaka. Potom se prelazi u novi red, koji započinje novi paragrafom.

Primer
"Osnovni elementi gej pokreta zapravo se podudaraju sa glavnim težnjama
(post)modernog kapitalizma. Naglasak se u društvenoj proizvodnji ličnog ili
kolektivnog identiteta prebacuje sa mesta u sistemu produkcije na „stil života”
(obrazac potrošačkog ponašanja). Otuda popularna (hipnokratska) kultura sadrži
tako malo informacija o klasnom identitetu, dok se seksualni identitetstavlja u
središte društvene i lične pažnje. Što se potrebe ljudi za slobodom manje mogu
zadovoljiti u oblasti rada ili politike, to se u javnoj (kulturnoj) sferi više
propagira „sloboda” u obrascima potrošnje ili „stila života” – uključiv i
`seksualne slobode`". (Antonić, 2014, str. 210)
Nastavljajući dalje ovo svoje istraživanje, nesumnjivo se stiglo da jasnog i
nedvoslislenog zaključka...

3.2 Navođenje referenci u Literaturi - pregled najčešćih slučajeva
3.2.1 Opšte napomene
Literatura je jedinstvena za obe verzije rada. Naslovi referenci se uvek ispisuju na engleskom jeziku, čak i kada izvornik nije na tom jeziku, već npr. na srpskom. U tom slučaju se u uglastoj zagradi stavlja oznaka jezika na kome je izvorni tekst, npr. [In Serbian]. Reference se ispisuju redosledom srpske abecede. U slučaju da su u radu navedeni samo inostrani radovi, reference se ređaju prema redosledu slova britanskog alfabeta. Ukoliko su navođeni radovi iz različitih jezika, oni se ređaju prema pravilima srpske abecede, a slova koja u njoj ne postoje (npr. W, Q, Y, X ) se navode na kraju spiska.
Srpska prezimena navoditi latinično i koristiti srpske dijakritičke znake.
Kada se u Literaturi navodi više referenci istog autora, to se čini po hronološkom redosledu njihovog izdavanja - od najstarijih ka najnovijim.
Ukoliko je autor jedan korišćeni rad autor objavio samostalno, a drugi u koautorstvu sa još jednim autorom, a treći sa još dva autora, prvo se navodi samostalan rad, potom rad sa još jednim koautorom, potom sa još dva koautora. Kod navođenja referenci u spiku literature potpuno dosledno se poštuje azbučni, odnosno alfabetski redosled prezimena autora.
Ako su u tekstu korišćeni radovi istog autora iz iste godine, oni se u spisku literature ređaju prema slovima koja su pridodata uz godinu (2019a) (2019b) itd.

3.2.2 Monografije
Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Title of the monography in italic. Mesto izdanja: Naziv
izdavača.
Ukoliko postoji više gradova sa istim imenom u više saveznih država (što u SAD nije redak slučaj), posle nazivagrada u zagradi se ubacuje ime države.
Ukoliko je monografija dostupna onlajn poželjno je navesti link na kraju, uz napomenu Available at.
Primer:
Antonić, S. (2014). Power and sexuality: the sociology of the gay movement. Istočno
Sarajevo: Sociološko društvo Republike Srpske. Available at
sahttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7605/bdef:Content/download [In Serbian]
Lukić, R. (1995a). Basics of sociology. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
BIGZ [In Serbian]
Lukić, R. (1995b). Political parties.Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BIGZ
[In Serbian]

3.2.3 Članci u serijskim publikacijama
Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja).Title of the article. Naziv časopisa u kurzivu vol (br. u tekućoj godini): paginacija od - do. Ukoliko rad ima DOI oznaku, ona se navodi na kraju; ukoliko je dostupan onlajn poželjno je navesti link na kraju, uz napomenu Available at
Primer:
Antonić, S.(2013). Social mobility in socialist Serbia: a revisionist approach. Sociološki
pregled, XLVII (2), 145–170 Available at http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0085-
6320/2013/0085-63201302145A.pdf#search="Antonić Slobodan" [In Serbian]
Vuletić, V, Stanojević, D. (2013). Social Networks - Networks of Old School Ties. Kultura,
(141), 37-52. doi:10.5937/kultura1341037V [In Serbian]
Redakcija snažno preporučuje da se, kada god je to moguće, navede oznaka doi za časopisni rad, umesto URL, odnosno http:// adrese.
3.2.4 Članci u tematskim zbornicima, poglavlja u naučnim monografijama, saopštenja
u zbornicima sa naučnih konferencija
Prezime, Inicijal imena.(godina izdanja). Title of the article. In: Inicijal imena i prezime urednika/priređivača uz stavljenu napomenu u zagradi (ed or eds.) Name of publication in italic (str od - do). Mesto izdanja: Naziv izdavača
Primer:
Petrović, J. (2014). Note on the so-called. the new French sociology and its methodological
consequences - a review of the most important issues. In: J. Petrović, D. Đorđević (eds)
Research of social phenomena: methodological considerations (213-222). Niš: Filozofski
fakultet Univeziteta u Nišu; Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu [In Serbian]

3.2.5 Tekst u dnevnim novinama
Prezime, Inicijal imena autora (godina izdanja, month, dan). Title of the article. Naziv novina kurzivom, p. X
Primer:
Vuletić, V. (2017, July 13). Region and barriers. Politika, p. 28 [In Serbian]

3.2.6 Tekst u periodičnim novinama (nedeljnicima, dvonedeljnicima, mesečnicima,
godišnjacima):
Prezime, Inicijal imena autora (godina izdanja, month, dan). Title of the article. Naziv novina kurzivom,broj, strane od do (BEZ NAVOĐENJA SKRAĆENICE str.)
Primer:
Čomski, N. (2009, September, 4). Victims of the Imperial Mentality of the West (interview).
NIN 3041, 19-21. [In Serbian]
3.2.7 Navođenje nepublikovane doktorske disertacije ili magistarskog rada
Prezime, Inicijal imena. (godina odbrane). Title of dissertation in italic (doctoral dissertation/master’s thesis). Naziv ustanove gde je odbranjena, mesto sedišta ustanove [In Serbian]

3.2.8 Navođenje doktorske disertacije dostupne preko neke baze podataka
Prezime, Inicijal imena. (godina odbrane).Title of dissertation in italic (doctoral dissertation/master’s thesis).Naziv ustanove gde je odbranjena, mesto sedišta ustanove Aviable at [In Serbian]