МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА И КОНКУРЕНТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

  • Milenko Dželetović Univerzitet Educons
  • Branislav M Mašić Univerzitet Istočno Sarajevo, Ekonomski fakultet, Pale
  • Davor M. Nikolić Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment "Konstantin Veliki" - Niš
  • Sandra B. Nešić Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA

Sažetak


Дракер је пре више од 20 година знање назвао „основним економским ресурсом”; заговарао је да је оно (знање) постало једини ресурс конкуренстке предности организација. Могло би се рећи да је способност организације да иницира и спроводи активности и процесе „експлоатације” постојећег и креирања нових знања међу кључним факторима у креирању конкурентске предности организација. Тежња ка стварању и стварање јединственог знања би свакако компанију диференцирало у односу на друге, али су препознавање и тацитног и експлицитног знања, и успостављање одговарајуће организационе инфраструктуре једнако важни аспекти. Концепт менаџмента знања, препознат као један од најважнијих менаџмент алата, у великој мери је распрострањен, иако нове технологије и променљиво пословно окружење захтевају стална прилагођавања. У сваком случају, знање се може сматрати вредним и чак кључним фактором успешности компанија. Сврха овог рада је да испита вредност менаџмента знања за компаније и утицај праксе менаџмента знања на конкурентност компаније.

Reference

Andreeva, T., & Kianto, A., Does knowledge management really matter? Linking knowledge management practices, competitiveness and economic performance. Journal of Knowledge Management, 16(4), 2012, стр. 617–636.

Bain & Company, Bain & Company Guide: Knowledge Management, December 13, 2010, Преузето са http://www.bain.com/publications/articles/management-tools-2011-knowledge-management.aspx

Bhatt G. D., Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of Knowledge Management, 5(1), 2001, стр. 68-75.

Chaudhary, H. C., Knowledge Management for Competitive Advantage: Changing the world through Knowledge, Excel Books, India, 2005.

Cohen, D., What's Your Return on Knowledge? Harvard Business Review, 84(12), 2006, стр. 28-31.

Colombi, M., Top 5 Reasons Why Knowledge Management is Necessary, BroadVision Inc,. June 10, 2016. Преузето са http://www.broadvision.com/en/blog/top-5-reasons-knowledge-management-necessary

Crane L., Knowledge and Discourse Matters: Relocating Knowledge Management's Sphere of Interest Onto Language, John Wiley & Sons, New York, 2015.

Dalkir, K., Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier, Amsterdam, 2005.

Davenport, T.H., & Prusak, L., Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, 1998.

Davenport, T.H., Coming Soon: The CKO. InformationWeek, September 5. 1994.

Derbyshire D., Each person is inundated with 174 newspapers' worth of information EVERY DAY via television, emails and post, Feb. 11, 2011. у: Quast, L., Why Knowledge Management Is Important To The Success Of Your Company, August 20, 2012. Преузето 28.07.2016. са http://www.forbes.com/sites/lisaquast/2012/08/20/why-knowledge-management-is-important-to-the-success-of-your-company/#1ccb32525e1d

Drucker, P.F., Management Challenges for the 21st Century. 1st ed., HarperCollins, New York, 1999.

Drucker, P.F., Post – capitalist Society, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, 1993.

Drucker, P.F., The age of Discontinuity: Guidelines to our changing Society, Harper and Row, New York, 1969.

Duhon, B., It's all in our heads. Inform, September, 12.(8), 1998, стр. 8-13.

Garfield, S., Transcript and video of interview with Stan Garfield at the KMWorld 2015 Conference KMworld, (video). December 22, 2015. Преузето са http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/ViewPoints/Is-KM-dead-108268.aspx

Harman, C. & Brelade, S., Knowledge Management and the Role of HR, Financial Times Prentice Hall, London, 2000.

Henke N., Bughin J., Chui M., Manyika J., Saleh T., Wiseman B. & Sethupathy G., The Age of Analytics: Competing in a Data-driven World. MGI. McKinsey & Co., 2016, Преузето са http://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/the-age-of-analytics-competing-in-a-data-driven-world

Housel T. and Bell A., Measuring and Managing Knowledge, McGraw Hill, New York, 2001, у: Liebowitz J., Beyond Knowledge Management: What Every Leader Should Know, Auerbach Publications, 2011.

Ihrig M., & MacMillan I., (2015). Managing your mission-critical knowledge. Harvard business review, 93(1-2), 2015, стр. 81-87.

Jones. G.R., Organizational Theory, Design, and Change, Text and Cases, 4th Ed, Pearson Education International, New Jersey, 2004.

Knoco ltd., Knowledge Management Survey, Global survey of Knowledge Management, 2014. Преузето са http://www.knoco.com/knowledge-management-survey.html

Laverde Ortiz, A.M., Baragano A.F., & Sarriegui Dominguez M.J., Knowledge Processes: On Overview of the Principal Models. In Proceedings of the 3rd European Knowledge Management Summer School. San Sebastian. Spain. September 7-12. 2003. Preuzeto 21.07.2016. sa http://www.providersedge.com/docs/km_articles/Knowledge_Processes-An_Overview%20_of_Principal_Models.pdf

Liebowitz J., Beyond Knowledge Management: What Every Leader Should Know, Auerbach Publications, 2011.

Ma, H., Of Competitive Advantage: Kinetic and Positional. Business Horizons, 43(1). 2000, стр. 53-64. у: Милисављевић, М., Савремени стратегијски менаџмент. Мегатренд Универзитет, Београд, 2012.

Macintosh, A., Position Paper on Knowledge Management. Artificial Intelligence Applications Institute, University of Edinburgh, Edinburgh, 1995.

Nonaka, I., & Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, 1995.

O’Neill C., Evans J., White Paper - Next generation knowledge management for capital projects in the resources industry: unlocking tacit knowledge and the keys to successful benefit realisation, Velrada, 2014. Преузето са http://www.velrada.com/WhitePapers/

Porter, M. E., The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, 1998.

Porter, M.E., What is a strategy?. Harvard Business Review, 74(6), 1996, стр. 61-78.

Prusak, L., The knowledge advantage. Strategy & Leadership. 24(2), 1996, стр. 6-8

Quast, L., Why Knowledge Management Is Important To The Success Of Your Company, August 20, 2012. Преузето са http://www.forbes.com/sites/lisaquast/2012/08/20/why-knowledge-management-is-important-to-the-success-of-your-company/#1ccb32525e1d

Queensland Government Chief Information Officer (QGCIO), Identification and classification of information assets, 2016. Преузето са https://www.qgcio.qld.gov.au/products/qgea-documents/570-workflow/3741-identification-and-classification-of-information-assets

Rigby D, & Bilodeau, B., Management Tools and Trends 2015. Bain & Company, 2015. Преузето са http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools_2015.pdf

Rigby, D., & Bilodeau, B., Management Tools and Trends 2009, Bain & Company, 2009. Преузето са http://www.bain.com/management_tools/Management_Tools_and_Trends_2009_Global_Results.pdf

Rigby, D., & Bilodeau, B., Management Tools and Trends 2011, Bain & Company, 2011. Преузето са Bain & Company partner Unstoppable website http://www.unstoppablegrowth.com/management_tools/Management_Tools_and_Trends_2011_Final_Results.pdf

Rigby, D., & Bilodeau, B., Management Tools and Trends 2013, Bain & Company, 2013. Преузето са http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools_%26_Trends_2013.pdf

Rigby, D., Management Tools 2011: An Executive's Guide, Bain & Company, 2011. Преузето са http://www.bain.com/Images/Bain_Management_Tools_2011.pdf

Roberts, J., A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book about Knowledge Management, SAGE Publications, London, 2015.

Sanchez, R., & Heene, A., Competence - Based Strategic Management Concepts and Issues for Theory, Research and Practice. In: Sanchez, R., & Heene, A. (editors) Competence-Based Strategic Management. Willey. New York, 1997., у: Милисављевић, М., Савремени стратегијски менаџмент. Мегатренд Универзитет, Београд, 2012.

Skyrme, D., Why Manage Knowledge? KM Basics, David Skyrme Associates, 2011. Преузето са http://www.skyrme.com/kmbasics/whykm.htm

The American Productivity & Quality Center (APQC), APQC's 2015 Knowledge Management Conference. The Recap, 2015. Преузето са https://www.apqc.org/apqcs-2015-knowledge-management-conference

The American Productivity & Quality Center (APQC), Knowledge Management Glossary. 2014. Преузето са https://www.apqc.org/knowledge-base/download/320028/K05406_KM_kmglossary.pdf

Vestal W., Measuring Knowledge Management, American productivity and Quality Center, APQC, August 2002, Преузето са http://www.providersedge.com/docs/km_articles/measuring_km.pdf

Wallace, D.P., Knowledge Management: Historical and Cross-Disciplinary Themes, 2nd edition, Libraries Unlimited. Westport, Connecticut, 2007.

Wiig, K.M., Knowledge Management Foundations - Thinking about Thinking - How People and Organizations Create, Represent, and Use Knowledge. Schema Press, Arlington-Texas, 1993.

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017, 2017, Преузето са https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1

Yukl, G., Leadership in Organizations, 8th Edition, Pearson Education Inc., Prentice Hall, New Jersey, 2013.

Машић, Б., & Ђорђевић – Бољановић, Ј., Лидерство и менаџмент знања у функцији креирања конкурентске предности. Лидер-Директор, 7. год. II. септембар/октобар, 2008, стр. 35-44

Машић, Б., & Лончаревић, Р., Менаџмент - школе и нови приступи. II проширено издање, Економски факултет, Бања Лука, 2004.

Машић, Б., Џунић М., & Нешић, С., Савремена теорија менаџмента: школе и нови приступи, Дата статус, Београд, 2014.

Милисављевић, М., Знање и иновативност предузећа, у: Машић, Б. (ред.) Зборник радова/научни скуп Кноwледге Манагемент (стр. 22-31), Универзитет „Браћа Карић“, Београд, 2003.

Милисављевић, М., Савремени стратегијски менаџмент, Мегатренд Универзитет, Београд, 2012.

Минцберг, Х., Олстранд Б., & Лампел, Џ., Стратешки сафари: комплетан водич кроз дивљине менаџмента. (Л. Недељковић прев.), Прометеј, Нови Сад, 2004.

Тисен, Р., Андриесен Д., & Депре Ф.Л., Дивиденда знања: стварање компанија са високим учинком кроз управљање знањем као вредношћу. (Д. Војводић Прелић и А. Ђорђевић прев.). Адижес, Нови Сад, 2006.

Liebowitz J., Beyond Knowledge Management: What Every Leader Should Know, Auerbach Publications, 2011.

Милисављевић, М., Савремени стратегијски менаџмент. Мегатренд Универзитет, Београд, 2012.

Objavljeno
2017/02/13
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni članak