ISTRAŽIVANJE STAVOVA ISPITANIKA O POTENCIJALIMA VRNJAČKE BANJE ZA NJEN RAZVOJ KAO DESTINACIJE KULTURNOG TURIZMA

  • Milena Zoran Podovac Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
  • Melita Jovanović Tončev Univerzitet Singidunum
  • Snežana Milićević Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

Sažetak


Predmet istraživanja u ovom radu je analiza kulturnih resursa  Vrnjačke Banje. Cilj istraživanja je da se utvrdi da li Vrnjačka Banja poseduje realne mogućnosti da postane destinacija kulturnog turizma. U svrhu provere potencijalnih resursa za razvoj  kulturnog turizma u Vrnjačkoj Banji, sprovedeno je empirijsko istraživanje. Prikupljeni su i analizirani odgovori 130 ispitanika o njihovim stavovima o kulturnim resursima Banje. Primenom Kolmogorov-Smirnov testa utvrđeno je da podaci nemaju normalan raspored, te su primenjeni neparametrijski testovi kako bi se potvrdile ili odbacile postavljene hipoteze. Mann-Whitney U-test i Spearmanov koeficijent korelacije upotrebljeni su u cilju ustanovljavanja odnosa između definisanih varijabli. Utvrđeno je da kultura doprinosi imidžu destinacije, da Banja raspolaže kulturno-istorijskim lokalitetima i da organizuje manifestacije koje mogu doprineti razvoju kulturnog turizma. Deskriptivnom statističkom analizom je utvrđeno da ispitanici smatraju da je za razvoj kulturnog turizma važna saradnja između institucija kulture i nosilaca turističke ponude. Sa druge strane, primenom neparametrijskih testova analizirano da je li postoje statistički značajne razlike između stavova ispitanika.

Ključne reči: Vrnjačka Banja, kulturni turizam, resursi, destinacija.

 

 

 

Biografije autora

Milena Zoran Podovac, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Asistent za užu naučnu oblast Menadžment i poslovanje
Melita Jovanović Tončev, Univerzitet Singidunum
Master
Snežana Milićević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Docent  za užu naučnu oblast Menadžment i poslovanje

Reference

Боровић-Димић, Ј., Димић, Б., Врњачка Бања на старим разгледницама, Завичајни музеј-Замак културе, Културни центар Врњачке Бање, 2003.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Генерални план општине Врњачка Бања 2005-2021, Београд, 2005.

Јовановић Тончев, М., Подовац, М., Културна добра као део туристичког производа бања Србије, Економија теорија и пракса, 7(3), 2014, 54-67.

Миленовић, Ж., Примена Man-Vitnijevog U-теста у истраживањима професионалног усавршавања наставника основне школе, Методички обзори, 6(11), 2011, 73-79.

Милошевић, С., Чиниоци развоја културног туризма – Студија случаја Бар, Црна Гора, Пословна економија, 8 (1), 2014, 259-280.

Reinhard, B., Andreas, H. Z., Cultural Tourism in Rural Communities: The Residents’ Perspective, Journal of Business Research 33 (3), 1999, 199-209.

Републички завод за развој, Програм развоја општине Врњачка Бања 2005-2015, Врњачка Бања, 2005.

Richards, G., Cultural Tourism in Europe, Wallingford: CABI, 1996.

Руђинчанин, О., Топаловић, О., Врњачка Бања на почетку 21. века, Библиотека „Др Душан Радић“, Врњачка Бања, 2008.

Seale, R., A Perspective from Canada on Heritage and Tourism, Annals of Tourism Research 23 (2), 1996, 484-488.

Турјачанин, В., Чекрлија, Ђ., Основне статистичке методе и технике у SPSS-у – Примјена SPSS-a у друштвеним наукама, Центар за културни и социјални поправак, Бања Лука, 2006.

Храбовски Томић, Е., Милићевић, Развој туризма Врњачке Бање на принципима одрживог развоја Теме 2/2012, 2012, 755-771.

Hughes, H. L., Redefining Cultural Tourism, Annals of Tourism Research 23 (3), 1996, 707-709.

Званични сајт Туристичке организације Врњачка Бања, http://www.vrnjackabanja.co.rs/srpski/sadrzaj/kulturaglmeni, од суботе 12.07.2014. године

Objavljeno
2017/04/11
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak