MEĐU-DESTINACIJSKA SARADNJA KAO FAKTOR JAČANJA KONKURENTNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE

  • Vaso Jegdić

Sažetak


Promene koje se dešavaju u oblasti turizma, uslovljene globalizacijskim procesima, neminovno utiču na sve oblasti turističkog sistema, a destinacija, kao deo ukupnog turističkog sistema, prinuđena je da se prilagođava ukoliko želi da opstane i razvija se. Među-destinacijska saradnja, uz dobro formulisanu strategiju, može doprineti da destinacija postane konkurentnija, a ujedno predstavlja jedan od načina za unapređenje turističke ponude u okviru šireg regiona. Saradnja među destinacijama predstavlja izazov za lokalnu zajednicu, privredne subjekte i sve stejkholdere na destinaciji. U radovima iz predmetne oblasti identifikovano je više oblika među-destinacijske saradnje i faktora koji utiču na tu saradnju. Jedan od važnih faktora kod među-destinacijske saradnje predstavlja odobravanje te saradnje od strane lokalne zajednice i pružanje podrške novonastalom partnerstvu. Predmet istraživanja je saradnja među destinacijama Arosa i Lencerhajde u Švajcarskoj i unapređenje turističke ponude kroz takvu saradnju. Cilj ovog istraživanja jeste da se identifikuju načini i efekti među-destinacijske saradnje na primeru turističkih destinacija Arose i Lencerhajda u Švajcarskoj.

Reference

Beritelli P., Reinhold S., Laesser C., Bieger T. (2015). The St. Gallen model for destination management (1st ed.). St. Galen: IMP-HSG.

Buhalis D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management 21(1), str. 97–116.

Czernek K. (2013). Determinants of cooperation in a tourist region. Annals of Tourism Research 40, str. 83-104.

Dubska M., Zima R. (2012). Teoreticke a prakticke otazky marketingu destinacie cestovneho ruchu, Medzinarodna konferencia: Podpora spoluprace v oblasti cestovneho ruchu, 2. čast, Zbornik prispevkov. Slovakia: Nitra.

Fyall A., Garrod B., Wang Y. (2012). Destination collaboration: A critical review of theoretical approaches to a multi-dimensional phenomenon. Journal of Destination Marketing & Management 1, str. 10–26.

Hwang YH., Fesenmaier DR. (2003). Multidestination pleasure travel patterns: Empirical evidence from the American Travel Survey. Journal of Travel Research 42(2), str. 166–171.

Jegdić V, Marković D. (2011). Menadžment turističke destinacije. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.

Jegdić V, Tomka D, Knežević M, Koščak M, Milošević S, Škrbić I, Keča K. (2016). Improving tourist offer through inter-destination cooperation in a tourist region. International Journal of Regional Development 3(1), str. 31-49.

Laesser C., Beritelli P. (2013). St. Gallen consensus on destination management. Journal of Destination Marketing & Management 2(1), str. 46–49.

Mariani MM., Baggio R., Buhalis D., Longhi C., (Eds.) (2014). Tourism management, marketing and development: the importance of networks and ICTs. New York: Palgrave.

Mariani MM., Kylanen M. (2012). Inter-organizational relationships in time and space: coopetition in tourism destinations. Proceedings of the 2nd EIASM conference on tourism management and tourism related issues. France: Nice, 2012.

Naipaul S., Wang Y., Okumus F. (2009). Regional destination marketing: A collaborative approach. Journal of Travel & Tourism Marketing 26(5–6), str. 462–481.

Reinhold S., Laesser, Ch., Beritelli P. (2015). 2014 St. Gallen Consensus on destination management. Journal of Destination Marketing & Management 4, str. 137-142.

UNWTO, (2002). Destination Management & Quality Programme: Conceptual Framework, Preuzeto 23.06.2016., sa //www.destination.unwto.org/content/conceptual-framework-0

Wang Y., Hutchinson J., Okumus F., Naipaul S. (2013). Collaborative marketing in a regional destination: Evidence from central Florida. International Journal of Tourism Research 15(3), str. 285–297.

Yin RK. (1989). Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA: Sage Publication.

Zemla M. (2014). Inter-destination cooperation: Forms, facilitators and inhibitors – The case of Poland. Journal of Destination Marketing & Management 3, str. 241–252.

Http://schweizer-kantone-orte.websieb.info, preuzeto 29.03.2016.

Http://lenzerheide.com/pdf/medien/dokumentation/media-kit_arosa-lenzerheide.pdf, preuzeto 01.04.2016.

Dopunske datoteke
Objavljeno
2017/04/11
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak