НОВИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА РОБНИХ БЕРЗИ КРОЗ „ПРИЗМУ“ САВРЕМЕНИХ СТАНДАРДА

  • Goran B Anđelić Univerzitet Edukons, Fakultet poslovne ekonomije, Vojvode Putnika 87, 21208 Sremska Kamenica
  • Vladimir Đ Đaković Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
  • Vilmoš I Tot Univerzitet Edukons, Fakultet poslovne ekonomije, Vojvode Putnika 87, 21208 Sremska Kamenica

Sažetak


Предмет истраживања у раду јесте дефинисање места, улоге и значаја нових концепата стандардизације у функцији развоја робних берзи, односно берзанског трговања робама. Циљ истраживања јесте долажење до низа конкретних информација, у пракси тестираних, о могућностима унапређења берзанског трговања робама, односно стварања услова за даљу еволуцију робних берзи, са посебним фокусом на стања и прилике на домаћем тржишту Републике Србије. Методологија коришћена у истраживању обухвата методе анализе, синтезе, експлоративне и индуктивно-дедуктивне технике. Резултати истраживања биће корисни како академској заједници за даља истраживања у области, тако и креаторима политика у функцији креирања и имплементације сета мера и инструмената усмерених ка развоју робних берзи и робног берзанског трговања.

Biografije autora

Goran B Anđelić, Univerzitet Edukons, Fakultet poslovne ekonomije, Vojvode Putnika 87, 21208 Sremska Kamenica
Vanredni profesor
Vladimir Đ Đaković, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

Docent

Vilmoš I Tot, Univerzitet Edukons, Fakultet poslovne ekonomije, Vojvode Putnika 87, 21208 Sremska Kamenica
Vanredni profesor

Reference

Amihud, Y., Mendelson, H., “Dealership Market: Market Making With Inventory”, Journal of Financial Economics, 1980.

Anđelić, G., Đaković, V., “Financial Market Co-Movement Between Transition Economies: A Case Study of Serbia, Hungary, Croatia and Slovenia”, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Budapest, Hungary, vol. 9, no. 3, 2012, pp. 115-134.

Anđelić, G., Ivanić, V., Đaković, V., “The impact of the EU accession process to the organizational culture of the companies operating in the transition countries”, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business, vol. 30, no. 2, 2012, pp. 295-319.

Анђелић, Г., „Нови трендови у берзанском трговању путем интернета“, Анали Економског факултета у Суботици, бр. 6., 2001. стр. 187-192.

Anđelić, G., Đaković, V., „South-East European Regional Financial Market as a Core Condition for Regional Development“; Proceedings of the 5th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development – ICEIRD 2012, ICEIRD 2012 Theme: Regional Development for Unleashing Growth Throughout Southeastern Europe, Sofia, 1-2 June 2012, Sofia University, Sofia, Bulgaria, 2012, pp. 60-67.

Анђелић, Г., "Финансијско тржиште у условима економске кризе: студија случаја Република Србија", Зборник Универзитета ЕДУКОНС за друштвене науке, Књига 3, Трећи научни скуп Универзитета ЕДУКОНС "Други талас економске кризе - последице на привреду региона и могућа решења", Сремска Каменица, 24-25. мај, 2012, стр. 81-90.

Boys, K.A., Grant, J.H., “ISO 14000 Standards: Voluntary Environmental Governance as a Trade Facilitation Strategy?”, AAEA, CAES & WAEA Joint Annual Meeting Denver, Colorado, 2010.

Бритвић, Ј., „Модерни сустави управљања у организацијама“, Практични менаџмент: стручни часопис за теорију и праксу менаџмента, vol. 2, no. 1, 2011, стр. 72-80.

Carrier, J.G., “Gifts and Commodities: Exchange and Western Capitalism Since 1700”, Routledge, 2013.

Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A., “Recent trends in trading activity and market quality”, Journal of Financial Economics, vol. 101, issue 2, 2011, pp. 243-263.

Ћузовић, С., „Маркетинг менаџмент квалитета у трговини у функцији заштите потрошача“, Економске теме, бр. 1, Ниш, 2007, стр. 247-257.

Ćuzović, S., Sokolov, S., „Total quality management in trade“, VI International Scientific and Practical Conference „Transition economies in the process of globalization“, University of Russia, Moscow, 2007, str. 168-175.

Ћузовић, С., „Доношење националне стратегије квалитета-предуслов за отварање врата тржишта ЕУ“, Савез Економиста Србије-Копаоник Бизнис Форум 2006, 2006, стр. 471-484.

Ćuzović, S., Sokolov, S., „Quality strategy-as the element of management and marketing joining the European Union“, (ISO 9000, ISO 14000, CE-sign, HACCP), 3rd International Conference of Asecu, D.A. Tsenov Academy of Economies Svishtoy, 11-14. maj 2006.

Ћузовић, С., Вуковић, Ф., „Стратегија развоја електронске трговине-пословна изврсност менаџмента у новом миленијуму“, Квалитет, 2006, бр. 11-12, стр. 56-66.

Ћузовић, С., „Електронска трговина и приступ Евопској унији“, Економска политика, 2005, бр. 2765, стр. 28-33.

Ћузовић, С., „Хармонизација националног система квалитета са светским и европским тржиштем“, Економске теме, 2004, бр. 4, стр. 67-75.

Ћузовић, С., „Стратегија унапређења квалитета у трговини Србије и процес хармонизације са ЕУ“, Квалитет, 2004, бр. 3-4, стр. 98-105.

Jaroslav, D., Petrovicova, Janka Taborecka, Cuzovic S., Rajic, T., „An empirical examination of the relationships between service quality, satisfaction and behavioral intentions in higher educations setting“, Serbian Journal of Management, vol. 7, issue 2, 2012, pp. 203-218.

Ћузовић, С., Соколов, С., „Унапређење квалитета електронске услуге у функцији сатисфакције потрошача“, Economic themes, vol. 47, issue 2, 2009, стр. 43-58.

Ћузовић, С., Соколов-Младеновић, С., „Маркетиншка димензија интернационалних трговинских компанија с посебним освртом на тржиште Србије“, Economic themes, vol. 50, issue 4, 2012, pp. 571-597.

Ćuzović, S., Ćuzović, Đ., „Quality management system in trade – marketing internationalisation of relations with customers“, Poslovna izvrsnost: znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, vol. 6, no. 1, 2012, стр. 85-95.

Ћузовић, С., Ћузовић, Ђ., „Стратегија унапређења квалитета у трговини Србије и процес хармонизације са Европском унијом“, Квалитет, vol. 14, бр. 3-4, 2004, стр. 25-28.

Ćuzović, S., Sokolov-Mladenović, S., „Socio-economic framework for trade internationalization on the Serbian market“, Montenegrin Journal of Economics, vol. 8, no. 4, 2012, pp. 79-94.

De George T. Richard, “Business Ethics”, Macmillan Publishing Company, New York, 2001.

Divecha, A.B., Drach, J., Stefek, D., “Emerging Markets: A Quantitive Perspective”, The Journal of Portfolio Management, vol. 19, no. 1, 1992.

Dwyer, A., Gardner, G., Williams, T., “Global Commodity Markets-Price Volatility and Financialisation”, RBA Bulletin, 2011.

Fotopoulos, C.V., Evangelos L.P., Fotis, K.V., „Investigating total quality management practices inter-relationships in ISO 9001: 2000 certified organisations“, Total Quality Management & Business Excellence, vol. 21, issue 5, 2010, pp. 503-515.

Karapetrović, S., Casadesus, M., Saizarbitoria, I.H., „What happened to the ISO 9000 lustre? An eight-year study“, Total Quality Management & Business Excellence, vol. 21, issue 3, 2010, pp. 245-267.

Kim, D-Y, Kumar, V., Kumar, U., “A performance realization framework for implementing ISO 9000”, International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 28, issue 4, 2011.

Laudon, K.C., Laudon, J.P., “Essentials of management information systems”, 2011.

Mortimore, S., Wallace, C., “HACCP: A practical approach”, Springer, 2013.

Self, B., Roche, G., “Customer satisfaction measurement for ISO 9000: 2000”, Routledge, 2012.

Sokolov-Mladenović, S., Ćuzović, Đ., Ćuzović, S., „A new approach of the European union internationalization of the quality system“, TTEM-Technics Technologies Education Management, vol. 6, issue 2, 2001, pp. 415-422.

Stair, R., Reynolds, G., „Principles of Information Systems“, CENGAGE Learning, 2011.

Šuman, S., Kovačević, A., Davidović, V., „Norme kvaliteta – još uvek neiskorišten potencijal“, Zbornik Veleučilišta u Rijeci, vol. 1, no. 1, 2013, pp. 291-306.

Thompson, P.B., “There’s an App for That”: Technical Standards and Commodification by Technological Means”, Philosophy & Technology, vol. 25, issue 1, 2012, pp. 87-103.

Wilcox, J.W., “Global Investing in Emerging Markets”, Financial Analysts Journal, 1992.

Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, C.M., Shen, L.Y., „An empirical examination of benefits from implementing integrated management systems (IMS)“, Total Quality Management & Business Excellence, vol. 22, issue 2, 2011, pp. 173-186.

Objavljeno
2017/04/08
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak