Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu. U suprotnom, detaljno obrazloženje  navodi se pod "Komentari uredniku".

  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.

  • URL adrese za Internet reference su priložene.

  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 11; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (sem eventualno za URL adrese).
  • Ilustracije, slike i tabele su smeštene na odgovarajućim mestima u tekstu, a ne kao prilog na njegovom kraju; citirana literatura je data u posebnom odeljku na kraju rada (pa i onda kada se navodi u fus-notama).
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Naveden je projekat MNTR u okviru koga je rad nastao.
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke

Uputstvo autorima

СИНТЕЗЕ- УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Пријављивање и објава радова се не наплаћују. Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити прихваћени. Ако је рад био изложен на научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка.

Радови се објављују на српском језику, ћирилицом или енглеском, руском и француском.

Рад се пише на страници величине 16,5 x 23,5 cm, са маргинама: 2,5 cm горе и доле, а 2 cm лево и десно и простором за коричење 0,5 cm. Шаблон Word документа са свим поставкама могуће је преузети са странице http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze или овде.

Рад треба да има следеће елементе: а) наслов, б) име, средње слово и презиме аутора; назив установе у којој је аутор запослен, в) сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, ж) прилоге.

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New Roman 12, великим словима, простор испред и иза параграфа 30 pt (стил naslov).

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman величине 11 искошен а у приказима на крају рад уз десну маргину курзивом, простор испред параграфа 30 pt а иза 36pt (стил autori). Адреса електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у којој је аутор запослен.

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате приказаног научног истраживања.

Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил sažetak).

Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза параграфа 12 pt, (стил Ključne reči).

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и иза параграфа 30 pt, (стил naslov).

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2).

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, (стил tеkst).

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским цифрама (стил tеkst).

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се курзивом на језику и писму на којем је публикација чији се наслов наводи објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу.

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске податке о оригиналу.

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што приликом првог помињања у загради ставља оригинал.

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира (наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке странице са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: (Петровић, 1986: 128).

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар Петровић (1981: 111)“.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135-140).

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На пример: (Петровић, 1981: 122, 130).

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: (Russeau, 1988а: 11).

Уколико библиографски извор има три, четири или пет аутора, у уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек и др., 2007).

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, будући да за то служе библиографске парентезе.

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора.

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања (American Psychological Association’s style).

Примери таквог начина библиографског цитирања:

Монографска публикација:

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов књиге. Место издавања: издавач.

Пример:

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами.

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у енциклопедији или лексикону:

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме аутора/уредника, Наслов публикације. Место издавања: издавач. (стране на којима се налази цитирани рад/поглавље/одредница)

Пример:

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131.

Прилог у часопису:

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои број

Пример:

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. http://doi.org/10.2307/20124498

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: интернет адреса [датум преузимања]

Пример:

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing Integrated Library System.

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004]

Необјављене докторске и магистарске тезе:

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе (необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив установе, место.

Пример:

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу Библије из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику (необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд.

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним):

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази.

Пример:

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, стр. 15.

Класична дела:

За велика класична дела попут античких грчких и римских текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада).

Пример:

(Држава: 595а–598а)

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи на http://www.apastyle.org.

Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који се примењује у одељку Литература.

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима https://www.worldcat.org/ scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за различите стилове, као и могућност извоза референци у различите формате (RIS, BibTex, ...), за потребе каснијег увоза у различите алате за референцирање. Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке за неку референцу, са веб страница, за касније коришћење у текст процесорима. Препоручује се коришћење бесплатних алата за референцирање: Zotero, Mendeley и др.

Упутства за коришћење алата Zotero možete pronaći

на YouTube: Turtorijal 1Tutorijal 2, Turtotijal 3...

Текстуална упутства можете наћи: Link1, Link2Link3

Изузетно је важно да уредништву часописа мејлом пошаљете на адресу  sinteze@vaspks.edu.rs,  RIS формат ваше библиографске грађе.

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak).

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne reči).

Радове слати искључиво преко платформе за електронско уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze

Службена мејл адреса часописа је sinteze@vaspks.edu.rs

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.