Kvalitet grupnog odlučivanja učenika u srednjim i osnovnim školama iz perspektive nastavnika

  • Goran D. Pljakić Akademija vaspitačo-medicinskih strukovnih studija, Odsek Kruševac
Ključne reči: mala grupa, kvalitet donošenja odluka, učenici u osnovnoj školi, učenici u srednjoj školi, percepcija nastavnika

Sažetak


U radu autor istražuje na koji način nastavnici percipiraju kvalitet donošenja odluka učenika različitih uzrasta tokom rada u malim grupama. Ispitivanje uverenja 162 nastavnika o kvalitetu odluka koje učenici donose tokom rada u malim grupama ostvareno je KDO-MG skalom koja je kreirana i testirana za potrebe ovog istraživanja. Dvofaktorskom univarijantnom analizom varijanse ustanovljeno je da postoji statistički značajna razlika između uverenja učitelja, nastavnika predmetne nastave i profesora u srednjoj školi o kvalitetu donošenja odluka učenika tokom rada u malim grupama. Razlika se ogleda u tome što uverenja nastavnika ukazuju da je kod srednjoškolaca veći kvalitet odluka, nego što je to slučaj kod učenika u osnovnoj školi.

Reference

DeSanctis, G., & Gallupe, R. B. (1987). A Foundation for the Study of Group Decision Support Systems. Management Science, 33(5), 589–609. https://doi.org/10.1287/mnsc.33.5.589

Johnson, D. W., Johnson, R. T., Roseth, C., & Shin, T. S. (2014). The relationship between motivation and achievement in interdependent situations: Relationship between motivation and achievement. Journal of Applied Social Psychology, 44(9), 622–633. https://doi.org/10.1111/jasp.12280

Orlitzky, M., & Hirokawa, R. Y. (2001). To Err is Human, to Correct for it Divine: A Meta-Analysis of Research Testing the Functional Theory of Group Decision-Making Effectiveness. Small Group Research, 32(3), 313–341. https://doi.org/10.1177/104649640103200303

Pallant, J. (2020). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS (7th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003117452

Panayides, P. (2013). Coefficient Alpha: Interpret With Caution. Europe’s Journal of Psychology, 9(4), 687–696. https://doi.org/10.5964/ejop.v9i4.653

Pljakić, G. (2013). Kvalitet donošenja odluka učenika tokom rada u malim grupama: Baždarenje KDO-MG skale. Naša škola, 2(1), 29–54. https://doi.org/10.7251/NSK13022029P

Pljakić, G. (2019). Pedagogija u društvu učenja. Sinteze, 8(15), 39–49. https://doi.org/10.5937/sinteze8-20770

Reardon, K. K. (1998). Interpersonalna komunikacija—Gdje se misli susreću. Alinea.

Roeders, P. (2003). Interaktivna nastava: Dinamika efikasnog učenja i nastave. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Suzić, N. (2005). Pedagogija za XXI vijek. TT – Centar.

Suzić, N. (2014). Nastavu sa memorisanja i reprodukcije pomjeriti ka učenju. In R. Nikolić (Ed.), Nastava i učenje, savremeni pristupi i perspektive (pp. 285–296). Učiteljski fakultet. https://www.pfu.kg.ac.rs/files/Fakultet/Izdavastvo/Savremeni%20pristupi%20i%20perspektive%202014.pdf

Objavljeno
2021/01/13
Rubrika
Originalni naučni članak