Fokus i područje delovanja

U časopisu Termotehnika se objavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti termotehnike, termoenergetike, hemijskog inženjerstva i srodnih oblasti termičke struke.

Časopis prihvata i radove koji obrađuju problematiku energetskih sirovina, izvora energije, konverzije i konzervacije energije.

Časopis u posebnim rubrikama objavljuje prikaze knjiga, stručnih skupova, magistarskih i doktorskih disertacija, kao i druge priloge informativnog karaktera.

Recenzentski postupak

U upravljanju uređivačkim i administrativnim poslovima, uključujući i one koje se odnose na autora i njihove radove, časopis Termotehnika se oslanja na Urednički servis SCIndeksa. Tim putem obezbeđujemo takođe tehničku podršku, stručna mišljenja i gotova rešenja koja štite časopis od različitih rizika. Tehnička podrška je namenjena isključivo uredništvu časopisa. Na poseban zahtev koristi se izuzetno i za potrebe samih autora, na njihov zahtev.

Urednički servis se takođe koristi za upravljanje Repozitorijumom, trajno čuvanje pretplatničke evidencije, kao i za konsultacije sa izdavačem SCIndeksa o standardima i dobrim praksama u izdavaštvu. Sva korespondencija, uključujući i telefonske razgovore se beleži i čuva radi efikasnije komunikacije u budućnosti.

Uniformno formatiranje citata/referenci je osnovna obaveza i distinktivna karakteristika naučnih časopisa. Da bi se to obezbedilo u potpunosti u časopisu Termotehnika format referenci se u svim radovima rutinski proverava i po potrebi koriguje pomoću softverske alatke pod nazivom RefFormatter.

RefFormatter automatski uparuje reference sa opisom citiranih radova u njihovom izvornom obliku, kako je on dat u pouzdanim, tzv. normativnim bazama podataka, kao što je CrossRef, Medline, itd. Tokom ove i narednih operacija, reference se raščlanjuju na sastavne delove (autor, naslov, itd), kako bi se korigovale greške, upotpunili nedostajući elementi, a njihov konačni izgled doveo u sklad s citatnim stilu koji časopis koristi.

Reference koje sistem ne uspe da pronađe u bilo kojoj od normativnih baza ostavljaju se autorima da ih formatiraju poluautomatski, koristeći funkcionalnosti RefFormatter-a.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Sponsors

Društvo termičara Srbije

Izvori podrške

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije

Istorija časopisa

U časopisu Termotehnika rukopisi se dostavljaju u Word-u posredstvom SCIndeks Asistenta, koji je dostupan svim zainteresovanim potencijalnim autorima sa stranice časopisa u SCIndeksu.

SCIndeks Asistent omogućava autorima da prate napredak svojih rukopisa u procesu recenziranja i revidiraju ih ako im se to zatraži. Sva komunikacija između autora, recenzenata i uredništva tokom ovog procesa odvija se putem e-pošte i čuva trajno u bazi podataka.

Sistem takođe obezbeđuje nekoliko alatki koji pomažu autorima da poboljšaju svoje rukopise u skladu sa predlozima recenzenata i zahtevom uredništva.

Detalji o tome kako se aplikacija koristi za prijavu rukopisa i praćenje procesa odlučivanja o njegovom publikovanju dostupni su u SCIndeks Asistentu pod Pomoć. Za konsultovanje Pomoći registracija nije neophodna.