EFEKTI PRIHODA OD TURIZMA NA PLATNI BILANS CRNE GORE

  • Maja R Veličković Ministarstvo finansija Republike Srbije, Beograd
  • Dragica Tomka Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Sažetak


Turizam u Crnoj Gori predstavlja jednu od najznačajnijih delatnosti, sa višestrukim multiplikativnim efektima. Direktan doprinos turizma privrednom rastu i razvoju Crne Gore, postaje još značajniji u periodu posle izbijanja svetske ekonomske krize. Zbog niske izvozne konkurentnosti i visoke uvozne zavisnosti svoje privrede, Crna Gora se godinama suočava sa visokim deficitom spoljnotrgovinskog i platnog bilansa. Rad ima za cilj da analizira trend prihoda od stranih turista i proceni efekte istih na ukupna kretanja na tekućem računu platnog bilansa Crne Gore.

Rezultati istraživanja pokazuju da u periodu do 2008. godine, rast prihoda od turizma vodi povećanju deficita platnog bilansa. Kako iz sopstvenih izvora nije mogla zadovoljiti potrebe turista, Crna Gora je u istom periodu zabeležila povećane vrednosti uvoza roba i usluga, što je umanjilo ukupne efekte turizma.

U godinama posle izbijanja svetske ekonomske krize, direktan uticaj turizma na povećanje suficita na podračunu usluga tekućeg računa platnog bilansa, postaje još značajniji. Rast prihoda od turizma vodi znatno višem nivou suficita na podračunu usluga, i time doprinosi ublažavanju deficita platnog bilansa. Negativni efekti turizma na uvoz robe značajno su smanjeni u istom periodu, što omogućuje viši stepen pokrivenosti spoljnotrgovinskog deficita prihodima od turizma. Rast prihoda od stranih turista doprinosi i višem rastu prihoda od transportnih usluga, što ima indirektnog pozitivnog uticaja na ukupna kretanja na tekućem računu platnog bilansa Crne Gore.

Ključne reči: međunarodni turizam, prihodi od stranih turista, privredni rast, platni bilans, spoljnotrgovinski deficit.

Biografija autora

Dragica Tomka, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
prof. dr

Reference

Biljan-August, M., Pivac, S., & Štambuk , A. (2009). Uporaba statistike u ekonomiji. Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Bošković, T. (2009). Turizam kao faktor privrednog razvoja. Škola biznisa, 2, 23-28.

Centralna banka Crne Gore. (2016). Preuzeto 22. aprila 2016., sa http://www.cbcg.me

Dobre, R. (2005). Osnove turizma. Šibenik: Visoka škola za turistički menadžment.

Mitra, P. (2011). Capital Flows to EU New Member States: Does sector destination matter? IMF Working Paper WP/11/67. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Sharpley, R., & Telfer, D.J. (2004). Tourism and Development-Concepts and Issue. Great Britain:Cromwell Press Ltd.

United Nations Conference on Trade and Development (2008). World Investment Report 2008:Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. New York and Geneva

United Nations Conference on Trade and Development (2010). World Investment Report 2010: Investing in a Low- Carbon Economy. New York and Geneva

Unković, S., & Zečević, B. (2006). Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet.

World Tourism Organization (2015). UNWTO Annual Report 2014. Madrid, Spain.

Zavod za statistiku Crne Gore. (2016). Preuzeto 22. aprila 2016., sa www.monstat.org

Objavljeno
2017/01/31
Rubrika
Originalni naučni članak