RESURSI U FUNKCIJI TURIZMA – OSNOVNA EKOLOŠKO PRAVNA PITANJA

  • Vladan Joldžić Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, 11000 Beograd
  • Ana Batrićević Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, 11000 Beograd
  • Vera Batanjski Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, 11000 Beograd

Sažetak


Ovaj rad govori o složenosti problema i pitanja pravne zaštite prirodnih i radom stvorenih vrednosti životne sredine - resursa (u funkciji turizma), iskazanoj kroz: 1. uočavanje i definisanje šta sve spada pod dotični (grupni) objekt pravnog tretmana, 2. teškoće definisanja minimuma osnovnih elemenata prema njima poželjnog ponašanja, 3. složenost uspostavljanja režima zaštite koju im valja pružiti i 4. otvoreno pitanje na kojim je sve nivoima uputno da se zaštita ostvari: međunarodno pravnom, državnom, te unutardržavnom iskazanom kao: regionalni i lokalni nivo. Da bi se postavljeni zadaci ostvarili neophodno je izabrati i državu adekvatnog primera, to jest, analize ostvarive u cilju ostvarenja zadatka našeg istraživanja koji Vam plasiramo kao deo rezultata Projekta 47011 kojim rukovodimo i radimo sa saradnicima na ovom tekstu. Takođe i formirati adekvatan metodološki aparat prikupljanja činjenica, induktivnog analiziranja, potonje dedukcije, ali, sasvim razumljivo, u svetlu primene ekološko pravnih metoda, pre svega: formalno normativnog, materijalno normativnog, te normativno hijerarhijskog.

Ključne reči: turizam, resursi, životna sredina, pravni pristup, održivi razvoj

Biografije autora

Vladan Joldžić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, 11000 Beograd
Naučni savetnik
Ana Batrićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, 11000 Beograd
Naučni saradnik
Vera Batanjski, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, 11000 Beograd
Istraživač saradnik

Reference

Client Earth – Justice for the Planet (2010). The impact of the Lisbon Treaty − an environmental perspective. London: Client Earth. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://www.clientearth.org/reports/clientearth-briefing-lisbon-treaty-march-2010.pdf

Cohen, S., & James, H. (2012). Contradictions in climate concern: Performances of home and away. In Reddy & K. Wilkes (Eds.) (2012). Tourism, climate change and sustainability. London: Routledge.

Communication from the Commission on Agenda for a sustainable and competitive European Tourism (2007) COM 621. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0621&from=EN

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Thematic Strategy on the sustainable use of natural resources“ (2005) COM 670. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0670&from=EN

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Europe, the world's No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe (2010) COM 352. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0352&from=EN

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage adopted on General Conference of the United Nations at its seventeenth session, Paris, 16 november 1972. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf

Čavoški, A. (2007). Osnovi ekološkog prava Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Javno preduzeće Službeni glasnik.

Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council, 20 November 2013, on a General Union Environment Action Programme to 2020 „Living well, within the limits of our planet“ OJ L 354/171. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN

Drake, E. (Ed.) (1968). Evolution and Environment: A Symposium Text Presented on the Occasion of the One Hundredth Anniversary of the Foundation of Peabody Museum of Natural History at Yale University. New Haven: Yale University Press.

Hunter, C., &, Green, H. (1995). Tourism and the Environment: A sustainable relationship? London: Routledge.

International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964), adopted on III International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments inVenice, 1964. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://www.icomos.org/en/component/content/article/179%E2%80%93articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/157%E2%80%93the-venice-charter

Joldžić, V. (2008). Ekološko pravo − Opšti i Poseban deo. Primer Srbije – države u tranziciji. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Joldžić, V. (2010). Ekološka politika. Od ideje do izgradnje međunarodnog ekološkog prava. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Joldžić, V. (2011). Ekološko-pravna zaštita kao razvojno promenljiva. Teorijsko praktički-pristup. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Joldžić, V. (2014). Zaštita živog sveta i radom stvorenih vrednosti životne sredine – Teorijsko praktički pristup. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Kelsen, H. (1952). Principles of Inernational Law. New York: Rinehart & Company.

Lukić, R. (1974). Metodologija prava. Beograd: SANU

Nacrt zakona o nacionalnim parkovima. Preuzet 30. marta 2015, sa http://www.eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/I_Prirodni_resursi/2._Nacrti_propisa/2.1._Nacrti_Zakona/#wpfb-cat-17

Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes and Sites (1962). UNESCO 12 C /40. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Webster, N. (1973). The International Webster New Encyclopedic Dictionary of the English Language. New York: Tabor house.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007) OJ C306/01. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=EN

Uredba o ratifikaciji Bečke konvencije o ugovornom pravu. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 30/1972.

Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 83/2006.

Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora. Službeni list Srbije i Crne Gore, br. 1/2003.

Vedder, H. (2008). The Treaty of Lisbon and European Environmental Policy, Social Science Research Network. Preuzeto 30. marta 2015, sa http://ssrn.com/abstract=1310190

Zakon o divljači i lovstvu. Službeni glasnik RS, br. 18/2010.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 36/2009.

Zakon o korišćenju poljoprivrednog zemljišta. Službeni glasnik SR Srbije, br. 25/1973

Zakon o osnovama zaštite životne sredine. Službeni list SR Jugoslavije, br. 24/1998.

Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 47/2003.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik RS, br. 62/2006 i 41/2009.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik RS, br. 62/2006. i 41/2009.

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheoloških nalazišta (revidirane). Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br.42/2009.

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološkog nasleđa. Službeni list SFRJ, br. 9/1990.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 8/1974.

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Službeni glasnik RS, br. 88/2011.

Zakon o rudarstvu. Službeni glasnik SR Srbije, br. 9/1983.

Zakon o rudarstvu. Službeni glasnik RS, br. 44/1995.

Zakon o turizmu. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 i 93/2012.

Zakon o vodama. Službeni glasnik SR Srbije, br. 46/1991.

Zakon o vodama. Službeni glasnik RS, br. 30/2010.

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina. Službeni glasnik SR. Srbije, br. 14/1984 i 6/1989

Zakon o zaštiti bilja. Službeni list SRJ, br. 24/1998 i 26/1998 i Službeni glasnik RS, br. 101/2005.

Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010.

Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009 i 43/2011.

Zakon o zdravlju bilja. Službeni glasnik RS, br. 41/2009.

Objavljeno
2018/02/28
Rubrika
Pregledni članak