ZNAČAJ DRUŠTVENIH MREŽA U KOMUNIKACIJI SA KORISNICIMA USLUGA U MODERNOM RESTORATERSTVU

  • Aleksandar Božić Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
  • Violeta Zubanov Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Sažetak


Savremeni vidovi komunikacije su u velikoj meri zasnovani na korišćenju interneta, pri čemu veliki doprinos daje komunikacija putem društvenih mreža. Iako su društvene mreže postale sastavni deo svakodnevnih aktivnosti, njihova upotreba u komunikaciji između restorana i korisnika njihovih usluga u našoj zemlji malo je istraživana. Analizom sadržaja o restoranima na 6 odabranih društvenih mreža  (Fejsbuk, Tviter, Instagram, Forskver, Linkedin i portal Trip Advajzor) istraživano je na koji način se ove mreže koriste za komunikaciju sa korisnicima usluga. Na svim analiziranim mrežama su pronađeni podaci o restoranima, pri čemu su se prikazani sadržaji i način komunikacije razlikovali između posmatranih mreža, što je i razumljivo usled njihovih specifičnosti. Takođe, analizirana je zastupljenost restorana iz različitih gradova Srbije na portalu Trip Advajzor, pri čemu je potvrđena pozitivna korelacija između veličine gradova (površine i broja stanovnika) i broja restorana vidljivih na ovom portalu. SWOT analizom su sagledane prednosti i nedostaci korišćenja društvenih mreža u restoraterstvu, pri čemu je uočeno znatno više prednosti ovakvog načina komunikacije. Uočeno je takođe, da postoje dobre šanse da se ovaj vid komuniciranja unapredi, ali da tome treba pristupati obazrivo i profesionalno kako ne bi došlo do neželjenih efekata upotrebe društvenih mreža po poslovanje restorana.

 

Ključne reči: društvene mreže, komunikacija, korisnici usluga, restoraterstvo

Reference

Ahlqvist, T., Bäck, A., Halonen, M., & Heinonen, S. (2008). Social Media Roadmaps. Helsinki: Edita Prima Oy.

Anonimus. (2016). Opštine i regioni u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku.

Antić, J., Zelić, M., & Jančić, G. (2012). Društvene mreže, životna sredina i zdravlje ljudi. U Zbornik radova XI međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma, INFOTEH Jahoriha. 11, 725-729.

Arbutina, P.S., & Mišković, I. (2014). Razvoj i primena mobilne aplikacije Roomera u cilju unapređenja komunkacije hotela sa gostima. U Zbornik radova XIII međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma, INFOTEH Jahoriha. 12, 852-857.

Bernoff, J. (2009). Advertising will change forever. Advertising Age. http://adage.com/digitalnext/article?article_id=138023, preuzeto 08.08.2017.

Bijelić, M. (2013). Social media, tourism and hospitality. Hotel link, 14(21-22), 148-160.

Božić, A., & Janićević, S. (2016). The availability of restaurants of the most visited spas in Serbia on Tripadvisor. U 1st International Scientific Conference „Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia: Spa Tourism in Serbia and Experiences of Other Countries”, 2-4 June, 2016, Vrnjačka Banja, Serbia, 603-620.

Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet-The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623. doi:10.1016/j.tourman.2008.01.005

Carrera, P., Chiu, C., Pratipwattanawong, P., Chienwattanasuk, S., Ahmad, S.F.S., & Murphy, J. (2008). MySpace, My Friends, My Customers. In P. O ’Connor, W. Höpken, & U. Gretzel (Ed.), Information and Communication Technologies in Tourism (94-105). Vienna: Springer Nature. doi:10.1007/978-3-211-77280-5_9

Crespo, R. (2007). Virtual community health promotion. Prevention Chronicles, 4(3), 75.

Eysenbach, G. (2008). Medicine 2.0: Social Networking, Collaboration, Participation, Apomediation, and Openness. Journal of Medical Internet Research, 10(3), 22. doi:10.2196/jmir.1030

Grbavac, J., & Grbavac, V. (2014). The Formation of Social Networks as Global Communication Phenomenon. U XXI International scientific conference: Society and Technology – Dr. Juraj Plenković, 28.-30. 06.2014., Opatija, Croatia. Book of manuscripts, 436-449.

Jo, S., & Kim, Y. (2003). The Effect of Web Characteristics on Relationship Building. Journal of Public Relations Research, 15(3), 199-223. doi:10.1207/s1532754xjprr1503_1

Litvin, S.W., Goldsmith, R.E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468. doi:10.1016/j.tourman.2007.05.011

Mašić, S., & Kosar, N. (2016). Hotels and Social Media − Case Study of Serbia. U 1st International Scientific Conference „Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia: Spa Tourism in Serbia and Experiences of Other Countries”, 2-4 June, 2016, Vrnjačka Banja, Serbia, 277-295.

Mašić, S., Kosar, N., & Kalmić, L. (2014). Kredibilitet recenzija kvaliteta usluge beogradskih hotela na portalu Tripadvisor. U Sinteza: E-business in tourism and hospitality, Conference proceedings (732-737). Belgrade, Serbia.

Mašić, S., Zarkov, J. & Milovanović, M. (2014). Uticaj kvaliteta rada hotelskih domaćinstava na on-line imidž beogradskih hotela. Hotel link,15, 125-131.

Mišković, I., Holodkov, V. & Radin, I. (2015). Upotreba mobilnih aplikacija u promovisanju turističke ponude zaštićenih delova prirode. TIMS Acta, 9, 75-86.

Skoko, B., & Mihovilović, M. (2014). Odnosi s javnošću u funkciji društveno odgovornog poslovanja. Praktični menadžment, stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 5(1), 84-91.

Social media growth. (2013). Preuzeto 6.11.2017. sa http://dstevenwhite.com/2013/02/09/social-media-growth-2006-to-2012/.

Stojković, M. (2013). Primena društvenih mreža u turizmu i ugostiteljstvu. Turizam i putovanja. http:/www.turizamiputovanja.com/e-book

Tredinnick, L. (2006). Web 2.0 and Business: A pointer to the intranets of the future. Business Information Review, 23(4), 228-234. doi:10.1177/0266382106072239

TripAdvisor. (2017). Pristupljeno 05.11.2017. sa www.tripadvisor.rs.

Wallace, L., Wilson, J., & Miloch, K. (2011). Sporting Facebook: A Content Analysis of NCAA Organizational Sport Pages and Big 12 Conference Athletic Department Pages. International Journal of Sport Communication, 4(4), 422-444. doi:10.1123/ijsc.4.4.422

Waters, R.D., Burnett, E., Lamm, A. & Lucas, J. (2009). Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook. Public Relations Review, 35(2),102-106. doi:10.1016/j.pubrev.2009.01.006

Wright, E., Khanfar, N.M., Harrington, C., & Kizer, L.E. (2010). The Lasting Effects of Social Media Trends on Advertising. Journal of Business & Economics Research (JBER), 8(11), doi:10.19030/jber.v8i11.50

info. (2017). Preuzeto 08.09.2017. sa www.011info.com.

Gde izaći. (2017). Preuzeto 08.09.2017. sa www.gdeizaci.com.

Na vidiku. (2017). Preuzeto 08.09.2017. sa www.navidiku.rs.

Restorani Beograd. (2017). Preuzeto 11.09.2017. sa www.restoranibeograd.com.

Wysocki, M. (2012). The role of social media in sports communication: An analysis of NBA teams’ strategy. Washington: American University. Yüksek Lisans Tezi.

Zubanov, V., & Radenković, Š., B. (2015). Upravljanje sadržajem u kriznim situacijama. Teme, (3), 1029-1045.

Zubanov, V. (2015). Procesi komunikacije sa potrošačima. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.

Objavljeno
2018/02/28
Rubrika
Stručni članak