Integracija pokreta u metodičkim aktivnostima studenata - budućih vaspitača

  • Svetlana Lazić Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
  • Mirjana B Matović Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
  • Otilia J Velišek-Braško Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Sažetak


Predmet istraživanja je povezivanje više oblasti vaspitno-obrazovnog rada prilikom realizacije aktivnosti iz pet oblasti praktičnog delovanja studenata u radu sa decom u predškolskoj ustanovi. Cilj istraživanja je procena mere u kojoj studenti tokom pripreme za realizaciju pet metodičkih oblasti planiraju integraciju pokreta, primenu kretnih aktivnosti i angažovanje lokomotornog aparata. Analizirano je 144 studentskih priprema iz stručno-aplikativnih, programom obaveznih, nastavnih predmeta koje studenti – budući vaspitači pohađaju na 2. i 3. godini osnovnih studija. Utvrđeno je da postoji integracija sadržaja, ali ne i delovanja. U anticipaciji sopstvenog delovanja kao uslova za podsticanje i razvoj kretnih aktivnosti kod dece studenti ne integrišu u dovoljnoj meri sadržaj i delovanje.

Ključne reči: predškolski program, pokret, integracija, metodike

Reference

Bojanin, S. (2006). Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom. Psihijatrija danas, 38(1), 11-27.

Center on the Developing Child at Harvard University. (2007). Naučno zasnovani okvir za politiku ranog detinjstva: Korišćenje dokaza za poboljšanje ishoda u učenju, ponašanju i zdravlju ranjive dece. Dostupno na: http://www.developingchild.harvard.edu

Colić, V., Lazić, S., Ulić, J., Janković, M. & Galić, M. (2018). Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćenje dečje igre. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Đokić, Z. (2017). Fizičko obrazovanje u tranziciji. Tims.Acta, 11(2), 103-110. doi:10.5937/timsact11-13483

Galikowska-Gajewska, A. (2018). Eurithmics method for children – teaching, entertainment and tretment. Krugovi detinjstva, 6(2), 89-101.

Goffin, S., G., & Wilson, C. (2001). Curriculum Models and Early Childhood Education: Appraising the relationship. New Jersey, USA: Marril Prentice Hall.

Gray, S., & Ryan, A. (2016). Aistear vis-à-vis the Primary Curriculum: the experiences of early years teachers in Ireland. International Journal of Early Years Education, 24(2), 188–205. DOI:10.1080/09669760.2013.8305623.

Klemenović, J. (2009). Savremeni predškolski programi. Novi Sad – Vršac: Savez pedagoških društava Vojvodine – Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.

Lazić, S., & Colić, V. (2017). Kontekstne dimenzije u jaslama viđene očima budućih vaspitača. Nastava i vaspitanje, 66(1) 129-142. DOI: 10.5937/nasvas1701129L.

Lazić, S., & Popov, S. (2015). Pedagogija. Novi Sad: CNTI.

Lepeš, J. (2011). Socijalno-porodična sredina, ishrana i fizički razvoj. Sportske nauke i zdravlje, 1(1), 12-17.

Matović, M., & Lazić, S. (2018). Primena muzike u praktičnom radu studenata budućih vaspitača. Krugovi detinjstva, 6(2), 138-147.

McKeown, K., Haase, T., & Pratschke, J. (2015). Determinants of child outcomes in a cohort of children in the Free Pre-School Year in Ireland, 2012/2013. Irish Educational Studies, 34 (3), 245–263.

Milošević, B., Zorić, M., Ulić, J., Colić, V., & Matović, M. (2017). Integrisani pristup u razvoju veština dece predškolskog uzrasta. Priručnik. Novi Sad. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

National Curriculum for Basic Schools. (2011). Riigi: Riigi Teataja.

Nešić, M., Srdić, V., & Jezdimirović, T. (2016). Evaluacija skale percepcije aktivnog životnog stila studenata. Sportske nauke i zdravlje, 6(1), 5-12.

Pavlović Breneselović, D., & Krnjaja, Ž. (2017). Kaleidoskop – Osnove diversifikovanih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: IPA i Filozofski fakultet.

Petrović, M. (2015). Interdisciplinarni pristup u početnoj nastavi muzike. Krugovi detinjstva, 3(2), 118-126.

Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. (2018). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, broj 16/2018.

Rađević, N., & Vukadinović, S. (2017). Stavovi studenata akademije dramskih umjetnosti u Banjoj Luci prema fizičkom vježbanju. Sportske nauke i zdravlje, 7(1), 37-43.

Stephens. T., Jacobs, D. R., & White, C. C. (1985): A descriptive epidemiology of leisure time physical activity. Public Health Report, 100(2), 147–158.

The System of Education in Poland (2010). Warsaw: Polish Eurydice Unit.

Ulić, J., & Velišek-Braško, O. (2017). Integrisan metodički pristup u obrazovanju vaspitača. U Izazovi savremene nastave, Zbornik radova naučnih konferencija Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici (757–769). Subotica: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu.

Valenčič Zuljan, M., & Blanuša Trošelj, D. (2014). Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj. Andragoška spoznaja, 20(1), 43-60. DOI: 10.4312/as.20.1.43-60.

Velišek-Braško, O. (2015). Inkluzivna pedagogija. Novi Sad: Graphic i OPEP.

Velišek-Braško, O., & Miražić-Nemet, D. (2018). Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Vračan, D., Pisačić, T., & Slačanac, K. (2009). Stavovi prema vježbanju i interesi prema pojedinim sportskim aktivnostima studenata Arhitektonskog i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Zbornik radova 18. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 522–527.

Wood, E. (2010). Reconceptualising the Play-Pedagogy Relationship: From Control to Complexity. In: L. Brooker and S. Edwards (eds.), Engaging Play (pp. 11–24). Maidenhead: Open University Press.

Wood, E. (2014). Free choice and free play in early childhood education: Troubling the discourse. International Journal of Early Years Education 22(1) 4–18. doi: 10.1080/09669760.2013.830562

Objavljeno
2019/07/03
Rubrika
Stručni članak