PREDUZETNIŠTVO U TURIZMU KAO IZBOR PROFESIONALNOG USMERENJA MLADIH

  • Milan B Nešić Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
  • Violeta Zubanov Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
  • Ivana Mišković Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Sažetak


Preduzetništvo mladih, kao svojevrsno obeležje društvenog napretka, u zemljama EU zastupljeno je kao oblast izučavanja na svim nivoima formalnog obrazovanja. Iako je u Srbiji taj trend nedovoljno prisutan, od izuzetnog značaja je identifikovati činioce koji utiču na stavove srednjoškolaca i studenata prilikom izbora budućeg zanimanja.

Bez obzira što mladi, uglavnom, pozitivno percepiraju preduzetništvo, mali broj njih pokreće sopstveni posao. Kao najveću prepreku za realizaciju preduzetničke ideje prepoznaju nepovoljan društveni ambijent, gde dominiraju finansijski zahtevi u početnim fazama poslovanja, visoki poreski nameti, ali i zakonska regulativa, institucionalne podrške, itd.

Rezultati istraživanja prikazani u ovom radu ukazuju na  moguće razloge ovakvih stavova ispitanika, kao i na činjenicu da mladi najviše poverenja imaju u svoju porodicu i prijatelje, a da najmanje veruju državnim institucijama i bankama.

 

Ključne reči: preduzetništvo, turizam, mladi, Srbija

Biografija autora

Milan B Nešić, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Reference

Altinay, L., Madanoglu, M., Daniele, R., & Lashley, C. (2012). The influence of family tradition and psychological traits on entrepreneurial intention. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 489–499.

Bayrón, C. E. (2013). Social Cognitive Theory, Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Intentions: Tools to Maximize the Effectiveness of Formal Entrepreneurship Education and Address the Decline in Entrepreneurial Activity. Revista, 6(1), 66–77.

Borman, W., Klimoski, R., & Ilgen, D. (Eds.). (2001). Handbook of Psychology, Industrial Organizational Psychology. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Bobić, D. (2017). Preduzetništvo mladih u Srbiji; mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih. Beograd: Centar za visoke ekonomske studije.

Dessler, G. (2007). Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data Status.

Đorđević, D., Bogetić, S., & Ćoćkalo, D. (2010). Razvoj preduzetničkog ponašanja kod mladih u Republici Srbiji. Megatrend revija, 7(2), 63-78.

Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Bogetić, S., & Ivin, D. (2012). Entrepreneurship among students: The potential in Serbia. Journal of Engineering Management and Competitiveness, 2(2), 76-80.

EC, OECD, European Training Foundation, EBRD (2009). Progress in the Implementation of the European Charter for Small Enterprises in Western Balkans. SME Policy Index 2009, OECD.

European Commission (2009). Green paper. European Union Documents, Brusseles.

Fahed‐Sreih, J., Pistrui, D., Huang, W., & Welsch, H. (2009). Family contributions to entrepreneurial development in Lebanon. International Journal of Organizational Analysis, 17(3), 248–261.

Greve, A., & Salaff, J. W. (2003). Social Networks and Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(1), 1–22.

Hjalager, A. M. (1997). Innovation patterns in sustainable tourism: An analytical typology. Tourism management, 18(1), 35-41.

ILO. (2014). Measuring Employment in the Tourism Industries – Guide with Best Practices. Preuzeto, avgust 30, 2019 sa www.unwto.org: http://www.ilo.org

ILO. (2017). Youth Unemployment: The Policy Agenda, Promotional Activities. Preuzeto, avgust 18, 2019 sa http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/targets/youth/sympo/id8nhtm.

Jegdić, V., Škrbić, I., & Milošević, S. (2013). Specifičnosti planiranja održivog turizma. Tims Acta, 7, 153–162.

Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jošanov-Vrgović, I., & Jovičić Vuković, A. (2018). Faktori razvoja preduzetničkih kreativnih ideja studenata strukovnih škola. U Katić, V. (ur.), Digitalizacija visokog obrazovanja; Zbornik radova (1-4). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

Jovičić-Vuković, A., & Papić-Blagojević, N. (2018). Preduzetnički potencijali studenata turizma i ugostiteljstva. Škola biznisa, 11(1), 54-72.

Luković, S., & Čizmić, S. (2012). Povezanost preferencija životnih stilova i profesionalnih interesovanja petnaestogodišnjaka. Primenjena psihologija, 5(1), 81-108.

Lojaničić, R. (2008). Menadžment ljudskih resursa. Novi Pazar: Internacionalni univerzitet.

Marjanović, D. (2016). Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije. Ženeva: Međunarodna organizacija rada.

Mišković, I. (2013). Uticaj stručne prakse na izbor budućeg zanimanja i upravljanje karijerom. TIMS Acta, 7, 39-50.

Paunović, S. (2009). Entrepreneurial University – the case of Serbia. In Comparative Study on Entrepreneurship Education-National case Studies (pp. 319-330). Faculty of Economics, Technical University Kosice.

Popescu, C. C., Bostan, I., Robu, I. B., Maxim, A., & Diaconu, L. (2016). An analysis of the determinants of entrepreneurial intentions among students: A Romanian case study. Sustainability (Switzerland), 8(8), 1–22.

Privredna komora Srbije. (2016). Analiza rezultata istraživanja o potrebama potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji. Beograd: Služba za mala i srednja privredna društva Privredne komore Srbije i Privredni forum mladih.

Radosavljević, G., & Borisavljević, K. (2011). Inovacije kao faktor preduzetništva u turizmu. U Janjićijević, N. &, Lovreta, S. (ur.) Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede (str. 353-366). Beograd.

Rakićević, Z., Omerbegović-Bjelović, J., & Ljamić-Ivanović, B. (2015). Virtuelno preduzetništvo: obrazovanje kao podrška preduzetničkoj spremnosti studenata. U Stanišić, M. (ur.). Međunarodna naučna konferencija iz oblasti informacionih tehnologija i savremenog poslovanja; Zbornik radova (635-641). Beograd: Univerzitet Singidunum.

Republički zavod za statistiku (2019). http://www.stat.gov.rs/, pristupljeno 3.09.2019.

Shittu, A.I., & Dosunmu, Z.O. (2014). Family Background and Entrepreneurial Intention of Fresh Graduates in Nigeria. Journal of Poverty, Investment and Development, 5, 78-90.

Subotić, M. (2017). Faktori razvoja preduzetničkih potencijala studenata. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

Subotić, Lj., Gajić, O., & Lungulov, B. (2011). Kvalitet visokog obrazovanja u društvu znanja – mogućnosti i perspektive. U Matejić, V. (ur.) Tehnologija, kultura, razvoj – Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji (142-150). Beograd: Udruženje „Tehnologija i društvo“; Institut „Mihajlo Pupin“, Centar za istraživanje nauke i tehnologije. Subotica: Ekonomski fakultet.

Škrbić, I., Mišković, I., Milošević, S., & Nešić, M. (2019). Preduzetnički modeli u funkciji održivog turizma. Poslovna ekonomija, 13(1), 81-99.

Viduka, B. (2017). Značaj obrazovanja iz preduzetništva za razvoj preduzetničkih težnji studenata strukovnih škola. Doktorska disertacija, Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija.

Objavljeno
2019/12/25
Rubrika
Originalni naučni članak