Fokus i područje delovanja

ZFFP objavljuje radove iz sledećih oblasti:

– lingvistike i filologije;

– nauke o književnosti;

– društvenih nauka.

Recenzentski postupak

Detalji u vezi sa uređivačkom politikom, uključujući i politiku recenziranja, dostupni su na sajtu SCIndeks.

http://scindeks.ceon.rs/AimsAndScope.aspx?issn=0354-3293

Otvoreni pristup

Detalji u vezi sa uređivačkom politikom, uključujući i politiku otvorenog pristupa, dostupni su na sajtu SCIndeks.

http://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0354-3293