Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni rukopis nije prethodno objavljivan, niti je u procesu objave ili recenziranja u nekom drugom časopisu. U suprotnom, autor je dužan da navede detaljno pismeno obrazloženje situacije u odeljku "Komentari uredniku".

  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena bilo u Open document formatu (odt), bilo kao obogaćeni tekst (rtf), ili eventualno u Microsoft Word (.doc) formatu. Radovi ne mogu biti poslati u novom Microsoft Word (.docx) formatu.

  • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese.

  • Ilustracije, grafikoni i tabele treba da se nalaze na odgovarajućim mestima u tekstu a ne kao prilog na kraju teksta; citirana literatura data je u posebnom odeljku na kraju rada (uključujući i navode iz fusnota).

    Slike se prilažu u posebnim datotekama. Za svaku sliku se navodi izvor i vlasnik autorskih prava. U protivnom, neće biti objavljene.

  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Ako je rad (su)finansiran od strane nacionalne fondacije (ministarstva) ili EU fondova navedena je brojčana oznaka i naziv projekta u okviru koga je rad nastao.
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom, odnosno izuzetno na nekom drugom svetskom jeziku ako se taj rasprostranjeno koristi u određenoj oblasti nauke.

Uputstvo autorima

Detalji u vezi sa uređivačkom politikom, uključujući uputstvo autorima, dostupni su na sajtu SCIndeks.

http://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0354-3293

Информативни прилог

Говори, уводне речи, споменице, текстови in memoriam.

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.