Лазарица у Сиринићкој жупи (реална и акциона компонента обреда)

  • Emilija D. Redžić Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet
Ključne reči: етнологија, етнолингвистика, Сиринићка жупа, Лазарева субота, Лазарица, обичај, прошлост, садашњост

Sažetak


Овај рад подразумева теренско истраживање на простору Сиринићке жупе, у подножју Шар-планине. Предмет истраживања јесте опис обреда под називом Лазарица, који се везује за Лазареву суботу. Са етнолошког и етнолингвистичког аспекта анализирају се реална и акциона компонента обреда, што омогућава стицање увида у ритуалне поступке и предмете. Даје се приказ обреда у прошлости и садашњости, са свим варијантама лазаричке праксе које су на терену забележене, ради утврђивања разлика насталих временом, као и народна веровања и ставови у вези са различитим сегментима ове обичајно-обредне праксе, са циљем стицања потпуније представе о културној свести народа на овим просторима.

Reference

Бован, В. (1977). Српске народне песме са Косова и Метохије. Приштина: Јединство.

Закић, М. (2018). „Ој, кад ће прођем Шар-планину“: песмом кроз Сиринићку жупу. Фолклористика, 3 (1), 149–164.

Ивић, П. (2009). Српски дијалекти и њихова класификација. Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Яастребов, И. С. (1886). Обычаи и пѣесни турецкихъ Сербовъ. С. Петербургъ: Екатеринивскій кан.

Караџић, В. (1987). Српски рјечник (1818). Београд: Просвета – Нолит.

Кулишић, Ш., Петровић, П. Ж., Пантелић, Н. (1970). Српски митолошки речник. Београд: Нолит.

Митић, К. (2016). Прољећно-љетне обредне пјесме у Срба (необјављена докторска дисертација). Филолошки факултет, Београд. Доступно на: fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12622/bdef:Content/get.

Младеновић, Р. (2019). Говор северношарпланинске жупе Сиринић. Српски дијалектолошки зборник, LXVI (1), 1–1041.

Павловић, А. (2018). „Женидба Краљевића Марка“ на дан Белих поклада у Штрпцу. Баштина, 44, 469–498.

Павловић, А. (2018). „Мавање кумбара“ – паљење покладних ватри у Сиринићкој жупи. Баштина, 45, 471–485.

Питулић, В. (2018). Народне умотворине Срба са Косова и Метохије од Ивана Степановића Јастребова до последњих записа. У: Љ. Бајић (ур.), Српска славистика (колективна монографија), том 2 (287–301). Београд: Чигоја штампа.

Плотникова, А. А. (2001). Словенска митологија, Енциклопедијски речник. Београд: Zepter Book World.

Прстојевић, В. (2012). Драмски елементи у обреду Лазарица. Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, II, 219–231.

Радовановић, Д. (2015). Из одевне лексике у Сиринићкој жупи. У: М. Ковачевић и В. Поломац (ур.), Путевима српских идиома (139–159). Крагујевац: ФИЛУМ.

Реџић, Е. (2018). Попис шумарске и њој сродне лексике Сиринићке жупе. У: Г. Јашовић (ур.), Милорад Ћорац, педагог и научни радник (247–261). Косовска Митровица: Филозофски факултет.

Реџић, Е. (2019). Обредна храна и пиће мештана Сиринићке жупе. У: Г. Јашовић (ур.), Вуковим трагом на Косову и Метохији (163–177). Косовска Митровица: Филозофски факултет – Градска библиотека Вук Караџић.

Урошевић, А. (1948). Шарпланинска жупа Сиринић. Годишен зборник / Филозофски факултет на Универзитетот – Скопје, 1, 141–159.

Objavljeno
2021/09/09
Rubrika
Оригинални научни чланак