Мишљења студената о онлајн настави енглеског језика – могућности и ограничења

  • Danijela D. Đorđević
  • Zoran Pavlović Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
  • Tijana Vesić Pavlović Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Ključne reči: онлајн настава, настава енглеског језика, епидемија ковида 19, искуства студената

Sažetak


Предмет рада је перцепција онлајн настaве енглеског језика на универзитетском нивоу из угла студената/киња који су овај вид наставе похађали на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду у пролећном семестру 2020. године, током проглашеног ванредног стања због епидемије ковида 19. У истраживању је учествовало 40 испитаника/ца. Екстензивним, онлајн упитником који је конструисан за потребе ове студије, испитивана су мишљења студената о разним аспектима реализоване онлајн наставе и начин на који процењују значај техничких, контекстуалних и психолошких фактора у том процесу, као и мотивисаност за учешће у овом облику наставе. Резултати анализе показују да су испитаници/е испољили/е висок ниво мотивисаности за овај вид наставе енглеског језика. Оцена практично свих анализираних аспеката онлајн наставе је преовлађујуће позитивна, што се односи и на опажену еквивалентност знања стеченог на класичним и на онлајн часовима, као и на подједнаку интерактивност једног и другог вида наставе. Као главну добру ствар онлајн наставе већина испитаника/ца наводи чињеницу да су наставу могли да прате од куће чиме су уштедели на времену, као и олакшану комуникацију и атмосферу која се ствара на онлајн часовима језика. Као најчешћа лоша страна овог вида наставе наведене су замерке техничке природе, попут лоше интернет везе и са њом повезаних прекида звука и слике. У закључном делу дискутован је значај добијених резултата у контексту њихових педагошких импликација и потенцијала за унапређење оваквог вида наставе.

Reference

Ераковић, Б. и Лазовић, В. (2017). Предности и недостаци система за подршку учењу у конструктивистичком приступу настави превођења из перспективе студената: Мудл и Едмодо. Настава и васпитање, 66 (2), 259–272. https://doi.org/10.5937/nasvas1702259e

Љубојевић, Д. (2010). Примена LMS Moodle-a у настави страних језика. Иновације у настави, 23, 4, 115–125. Преузето са: http://www.inovacijeunas tavi.rs/wp-content/uploads/arhiva/2010/Inovacije-04-10.pdf

Dumford, A. D. & Miller, A. L. (2018). Online learning in higher education: exploring advantages and disadvantages for engagement. Journal of Computing in Higher Education, 30 (3), 452–465. https://doi.org/10.1007/s12528-018- 9179-z

Đorđević, D. & Stefanowicz-Kocoł, А. (2016). Students’ perception of incorporating Moodle in an ESP context. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 46 (4), 117–139. https://doi.org/10.5937/zrffp46-12229

Đorđević, D. (2012). Učenje na daljinu – virtuelna sadašnjost. U: A. Vraneš, Lj. Marko-vić (ur.), Digitalizacija kulturne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu, Tematski zbornik u 4 knjige, Knjiga 4: Učenje na daljinu i interaktivna nastava (153–162). Beograd: Filološki fakultet.

Grandon, E. E., Alshare, K., Kwun, O. (2005). Factors influencing student intention to adopt online classes: A cross-cultural study. Journal of Computing Sciences in Colleges, 20 (4), 46–56. Преузето са: https://dl.acm.org/doi/10.5 555/1047846.1047853

Holden, H. & Rada, R. (2011). Understanding the influence of perceived usability and technology self-efficacy on teachers’ technology acceptance. Journal of Research on Technology in Education, 43 (4), 343–367. https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782576

Hurt, N.E., Moss, G. S., Bradley, C. L., Larson, L. R., Lovelace, M. D., Prevost, L. B., Riley, N., Domizi, D., Camus, M. S. (2012). The Facebook Effect: College Students’ Perceptions of Online Discussions in the Age of Social Networking. International Jour-nal for the Scholarship of Teaching and Learning, 6 (2), 1–24. https://doi.org/10.20429/ijsotl.2012.060210

Jorge, C. M. H., Jorge, M. D. C. A., Gutiérrez, E. R., García, E. G., Díaz, M. B. (2003). Use of the ICTs and the Perception of E-learning among University Students: a Differ-ential Perspective according to Gender and Degree Year Group. Interactive educational multimedia: IEM, 13–28. Преузето са: https://co re.ac.uk/download/pdf/39131027.pdf

Jurić, S., Marković, S., Lulić, J., Minić Aleksić, D., Mijatović, G. (2014). Primena in-formaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Преузето са: https://digitalnaucionica.e du.rs/wp-content/uploads/2018/10/Prirucnik-Primena-IKT-u-nastavi.pdf

Ko, S. & Rossen, S. (2017). Teaching Online: A Practical Guide (IV Edition). New York: Routledge.

Kuzmanović, D., Pavlović, Z., Popadić, D., Milošević, T. (2019). Internet and Digital Technology Use among Children and Youth in Serbia: EU Kids Online Survey Results, 2018. Belgrade: Institute of Psychology, Faculty of Philosophy.

Lazović, V. (2012). Blog kao moderna oglasna tabla u nastavi engleskog jezika. U: B. Radić-Bojanić (ur.), Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti. Tematski zbornik radova (37–51). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Lee, K. W. (2000) Energizing the ESL/EFL classroom through Internet activities. The Internet TESL Journal, 6, 4. Преузето са: http://iteslj.org/Articles/Lee-InternetActivities.html

Lorenzetti, J. P. (2004). For quality and cost effectiveness, build a hybrid program. Dis-tance Education Report, 8 (21), 1–2. Преузето са: http://jupiter.plymouth.edu/~akmcclellan/hybrid.pdf

Matijašević Obradović, J. & Joksić, I. (2014). Zastuplјenost koncepata učenja na dalјinu u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji. Nastava i vaspitanje, 63 (1), 145–158. Преузето са: file:///D:/Svi%20Podaci/Korisnik/Downloads/niv-0 1-14.pdf

Miller, A. & Young-Jones, A. D. (2012). Academic integrity: Online classes compared to face-to-face classes. Journal of Instructional Psychology, 39 (3–4), 138–150.

Park, S. Y. (2009). An analysis of the technology acceptance model in understanding university studentsʼ behavioral intention to use e-learning. Journal of Educational Technology & Society, 12 (3), 150–162.

Platt, C. A., Raile, A. N. W., Yu, N. (2014). Virtually the same?: Student perceptions of the equivalence of online classes to face-to-face classes. Journal of Online Learning and Teaching, 10 (3), 489–503. Преузето са: https://jolt.mer lot.org/vol10no3/Platt_0914.pdf

Silaški, N. (2012). Mudl kao platforma za učenje engleskog jezika struke. U: B. Radić-Bojanić (ur.), Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti. Tematski zbornik radova (69–84). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Tu, C. H. & McIsaac, M. (2002). The relationship of social presence and interaction in online classes. The American Journal of Distance Education, 16 (3), 131–150. https://doi.org/10.1207/S15389286AJDE1603_2

Vujović Đermanović, D., Vujičić, D., Jovičić, A. (2015). Korišćenje društvenih mreža u učenju na daljinu. U: V. Katić (ur.), XXI Skup Trendovi razvoja: „Univerzitet u prome-nama…“ (1–4). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka. Преузето са: http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2015/radovi/T4.1/T4.1-2.pdf

White, C. (2006). Distance learning of foreign languages. Language Teaching, 39 (4), 247–264. https://doi.org/10.1017/S0261444806003727

Objavljeno
2020/12/17
Rubrika
Оригинални научни чланак