Сумњати срцем: дуализам супстанција у светлу Персове критике „Духа картезијанизма“

  • Aleksandar Risteski Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za filozofiju
Ključne reči: интуиција, дуализам супстанција, сумња, процес, заједница

Sažetak


У овом раду бавићемо се проблемом картезијанског дуализма супстанција у светлу Персове критике „духа картезијанизма“. Веру у интуитивно сазнање и наглашавање индивидуализма Перс види као два главна обележја тог духа, због чега ћемо највише пажње посветити управо њима. Полазна идеја рада јесте та да се картезијански дуализам, посматран у светлу прагматичке критике, испоставља првенствено као епистемолошки и методолошки проблем, а не као засебни метафизички проблем диспаратних супстанција.

Reference

Брјанчанинов, И. (2005). Енциклопедија православног духовног живота (Ј. Србуљ, ур.; М. Станковић, прев.). Београд: Образ Светачки.

Брянчанинов, И. (2010). Аскетические опыты. Москва: Издательство Сретенского монастыря.

Величковић, Д. (прев.). (2002). Прагматизам/Чарлс Сандерс Перс. Нова Пазова: Бонарт.

Кант, И. (2012). Критика чистога ума (Н. Поповић, прев.). Београд: Дерета.

Константиновић, Р. (прев.). (1993). Изабрани списи/Чарлс Сандерс Перс. Београд: Београдски издавачко-графички завод.

Перс, Ч. С. (1993a). Како учинити наше идеје јасним. У: Р. Константиновић (прев.), Изабрани списи/Чарлс Сандерс Перс (161–189). Београд: Београдски издавачко-графички завод.

Перс, Ч. С. (1993b). Неке последице четири неспособности. У: Р. Константиновић (прев.), Изабрани списи/Чарлс Сандерс Перс (73–110). Београд: Београдски издавачко-графички завод.

Перс, Ч. С. (1993c). Питања о извесним способностима које се приписују човеку. У: Р. Константиновић (прев.), Изабрани списи/Чарлс Сандерс Перс (49–72). Београд: Београдски издавачко-графички завод.

Перс, Ч. С. (1993d). Последице прагматицизма. У: Р. Константиновић (прев.), Изабрани списи/Чарлс Сандерс Перс (214–238). Београд: Београдски издавачко-графички завод.

Перс, Ч. С. (1993e). Учвршћивање веровања. У: Р. Константиновић (прев.), Изабрани списи/Чарлс Сандерс Перс (131–159). Београд: Београдски издавачко-графички завод.

Петронијевић, Б. (1998). Психологија (П. Јевремовић, ур.). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Платон. (1979). Дијалози: Теетет и Филеб (В. Гортан и М. Сиронић, прев.). Загреб: ИТРО „Напријед“.

Поповић, Б. (2011). Интуиција и наука у Хусерловој феноменологији. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

Поповић, Б. (2018). Философија феникс-птице: Етички аспекти косовске драме. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

Шакота-Мимица, Ј. (2005). Декартова одбрана разлике. Архе, 3, 165–186.

Bacon, M. (2012). Pragmatism: An Introduction. Cambridge; Malden: Polity Press.

Burks, A. W. (Ed.). (1958). Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Том 7–8). Cambridge: Harvard University Press.

Clarke, D. M. (2005). Descartes’ Theory of Mind. Oxford: New York: Oxford Uni-versity Press.

Colapietro, V. (1988). Peirce’s Approach to the Self; A Semiotic Perspective on Hu-man Subjectivity. New York: State University of New York Press.

Colapietro, V. (2010). C. S. Peirce. In: D. Moyar (Ed.), The Routledge Companion to Nineteenth Century Philosophy (713–746). London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Deretić, I. & Knežević, V. (2020). The Number Ten Reconsidered: Did the Pythago-reans Have an Account of the Dekad?. Rhizomata, 8 (1), 37–58. https://doi.org/10.1515/rhiz-2020-0001

Deretić, I. & Smith, N. D. (2021). Socrates on Why the Belief that Death is a Bad Thing is so Ubiquitous and Intractable. The Journal of Ethics, 25 (1), 107–122. https://doi.org/10.1007/s10892-020-09354-y

Deretić, I. (Forthcoming). Aspasia: Woman in Crises. In: I. Deretić (Ed.), Women in Times of Crisis. Belgrade: Faculty of Philosophy, University of Belgrade.

Descartes, R. (1979a). Rasprava o metodi. U: V. Filipović (ur.) и N. Berus (prev.), Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi filozofa (168–171). Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.

Descartes, R. (1979b). Strasti duše. U: V. Filipović (ur.) и M. Kangrga (prev.), Ra-cionalistička filozofija i odabrani tekstovi filozofa (178–204). Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.

Descartes, R. (1998). Meditacije o prvoj filozofiji (T. Ladan, prev.). Beograd: ΠΛΑΤΩ.

Foster, J. (2002). Immaterial Self: A Defence of the Cartesian Dualist Conception of the Mind. London and New York: Routledge.

Hartshorne, C. & Weiss, P. (Ed.). (1931). Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Том 1–6). Cambridge: Harvard University Press.

Hausman, C. R. (1993). Charles S. Peirce’s Evolutionary Philosophy. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press.

Hookway, C. (2002). Truth, Rationality, and Pragmatism: Themes from Peirce. Ox-ford; New York: Oxford University Press.

Kunda, Z. (1999). Social Cognition: Making Sense of People. Cambridge; London: MIT Press Cambridge.

Lavazza, A. & Robinson, H. (Ed.). (2014). Contemporary Dualism: A Defense. New York, London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Liddel, H. G. & Scott, R. (Eds.). (1883). Greek-English Lexicon (Seventh Edition, Revised and Augmented throughout). New York: Harper & Brothers, Franklin Square.

Loose, J. J., Menuge, A. J., Moreland, J. P. (Ed.). (2018). The Blackwell Companion to Substance Dualism. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

McCulloch, G. (1995). The Mind and Its World. London and New York: Routledge.

Mead, G. H. (2008). The Philosophy of Education (G. Biesta & D. Tröhler, Ed.). London, Boulder: Paradigm Publishers.

Rescher, N. (2000). Process Philosophy: A Survey of Basic Issues. Pittsburgh: Uni-versity of Pittsburgh Press.

Rockmore, T. (1999). Hegel, Peirce, and Knowledge. The Journal of Speculative Philosophy, 13 (3), 166–184.

Rubidge, B. (1990). Descartes’s Meditations and Devotional Meditations. Journal of the History of Ideas, 51 (1), 27–49.

Rutherford, D. (2019). Descartes’ Ethics. У: E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Ency-clopedia of Philosophy (Winter 2019). Преузето са: https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/descartes-ethics/

Schlutz, A. M. (2009). Mind’s World: Imagination and Subjectivity from Descartes to Romanticism. Seattle, London: University of Washington Press.

Seibt, J. (2020). Process Philosophy. In: E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclope-dia of Philosophy (Summer 2020). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Преузето од https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/process-philosophy/

Sepper, D. L. (2013). Understanding Imagination: The Reason of Images. Dor-drecht, Heidelberg, New York, London: Springer.

Shapiro, L. (2017). Descartes’s Provisional Morality. In: S. Golob & J. Timmermann (Ed.), The Cambridge History of Moral Philosophy (221–232). Cambridge: Cam-bridge University Press.

Swinburne, R. (2018). Cartesian Substance Dualism. In: A. J. Menuge, J. P. Mo-reland, J. J. Loose (Ed.), The Blackwell Companion to Substance Dualism (133–151). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Thagard, P. (2004). What is Doubt and When is it Reasonable. In: R. J. Stainton, C. Viger, M. Ezcurdia (Ed.), New Essays in the Philosophy of Language and Mind (391–406). Calgary: University of Calgary Press.

Vendler, Z. (1989). Descartes’ Exercises. Canadian Journal of Philosophy, 19 (2), 193–224.

Westphal, J. (2016). The Mind-Body Problem. Cambridge, Massachusetts: Massa-chusetts Institute of Technology.

Objavljeno
2021/09/09
Rubrika
Оригинални научни чланак